U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština Dana džemata

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fathihe Hz. Halifatul Masih V ( da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijedeće arete iz Časnog Kur’ana:

“On je Taj koji je poslao jednog uzvišenog Poslanika nepismenom narodu između njih, on im uči Njegove ajete, i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, iako su prije toga bili u očitoj zabludi; i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili. On je Moćni, Mudri.”(Časni Kur'an 62:3-4)

Osnivanje Ahmedija muslimanske Zajednice 

Hz. Halfiatul Masih je rekao da je 23. mart poznat u Ahmedija muslimanskoj zajednici kao Dan Obećanog Mesije(as). Sretni smo što smo prihvatili Mesiju i Mahdija čiji je dolazak bio u skladu s Božjim obećanjem.  23. Marta 1889. godine, Obećani Mesija (as) je po prvi put prihvatio bai’at u Ludhiani i tako je osnovana Ahmadija muslimanska zajednica.

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoje različiti slučajevi u kojima je najavljen dolazak Obećanog Mesije (as), kao što su ajeti iz sure 62 koje je proučio na početku, koji predskazuju dolazak istinskog sluge Časnog Poslanika (savs). Hz. Halfatul Masih je rekao da će predstaviti objašnjenje gornjih ajeta zajedno sa različitim znakovima u vezi dolazka Mesije i to kroz riječi Obećanog Mesije(as).

Istiniti Znakovi u vezi Obećanog Mesije a.s.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da ovi ajeti objašnjavaju da je Allah poslao Časnog Poslanika (sa) u vrijeme kada su ljudi potpuno bili zalutali i izgubili svoj put. Dakle, slanjem Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti ljudi su transformisani iz najnižeg stanja u najviši stepen prepoznavanja Allaha. Slično, ovi ajeti ukazuju na to da će se slično vrijeme tame manifestirati u posljednjim danima, kada će ljudi biti lišeni znanja i razumijevanja.

Kada to vrijeme dođe, ljudima tog vremena bi se pokazalo ono što je pokazano ashabima u vrijeme Časnog Poslanika (savs); drugim riječima, sredstva za njihovu reformaciju preko onoga poslatog od Allaha. Dok je objašnjavao upravo ove ajete, Časni Poslanik (sa) stavio je svoju ruku na rame Salmana Perzijca (ra) i rekao je, ako vjera ode do Plejada (najudaljenije zvijezde), čovjek perzijskog porijekla će je vratiti. Ta osoba nije bio niko drugi do hazreti Mirza Ghulam Ahmad(as), koji je zaista bio perzijskog porijekla.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da ajet „i drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili. On je Moćni, Mudri.“ sigurno ide u prilog zajednici Obećanog Mesije (as). Kao što su ashabi Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidjeli znakove i čuda i ispunjenje predskazanja, tako su i ljudi u posljednjim danima mogli svjedočiti sličnim stvarima. Upravo to se dogodilo i 1.300 godina nakon Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ta vrata su se ponovo otvorila i dogodili su se znaci kao što su pomračenje Mjeseca i Sunca u istom mjesecu Ramazanu u potpunom skladu sa njihovim predskazanjem.

Ovo je u suštini bilo čudo Časnog Poslanika (savs) za koje je on predskazao da će doći kao sredstvo za dokazivanje istinitosti njegovog Mehdija. Zaista, ovi znakovi su se desili kada je bio prisutan Mehdi. Postoji mnoštvo znakova u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika (savs), kao što su Dhus Siniin  (Velika kometa), kuga i mnogi drugi.

Zajednica vjernika koji liče na ashabe Časnog Poslanika (savs)

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da ne postoji druga zajednica koja ima takvu sličnost sa ashabima Časnog Poslanika (savs). Znakovi kroz koje su ashabi prolazili, danas su svjedoci poteškoće sa kojima su se ashabi suočavali danas se suočavaju Ahmadi; očiti Allahovi znakovi koje su ashabi vidjeli i tako jačali svoju vjeru vide se danas; baš kao što su ashabi plakali u molitvi i vidjeli znakove i snove, vide se i danas; kao što su ashabi žrtvovali svoje imetke isključivo radi Allaha, tako i ljudi danas; Kao što se ashabi nisu bojali smrti radi Allaha, bili su nježna srca i kročili putem bogobojaznosti, tako se i ljudi danas koji pripadaju ovoj Zajednici ponašaju. Dakle, sve one osobine koje su pronađene u ashabima se ogledaju u Zajednici Obećanog Mesije (as).

Hz. Halifatul Masih nastavio je citirati Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da će Mesija(as) iz posljednjih dana imati dvije sličnosti; sličnost sa Isa (as) zbog čega će biti nazvan Mesijom, i sličnost sa Časnim Poslanikom (savs) zbog čega će biti nazvan Mehdijem. Dolazak Isa (as) došao je u vrijeme kada je Tevrat i njegova učenja bili pod teškim napadom i ljudi su se rugali Mesijinim (as) predskazanjima.

Dakle, slanjem Isa (as) 1400 godina nakon Musa (as), Allah je namjeravao ponovo ojačati Musaovu dispenzaciju i pružiti nove znakove za njegovu istinitost. Dolazak Obećanog Mesije (as) bio je na potpuno isti način, iz potpuno istih razloga; braniti islam od bezbroj napada koji se upućuju prema Časnom Poslaniku (savs) i Časnom Kur'anu novim znakovima i dokazima. Tako je Obećani Mesija (as) bio upućen od Allaha da objavi da ga je Allah poslao.

Strašna potreba za Allahovom uputom

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju(as) koji je rekao, neki kažu da je Isa (as) došao da oživi poruku Musa (as) kao poslanika. Obećani Mesija (as) je rekao da su vrata za bilo  kakvog poslanika koji donosi novi zakon poslije Časnog Poslanika (savs) zatvorena, kao što je dokazano kroz Časni Kur'an i riječi Časnog Poslanika (savs) To, međutim, ne znači da su vrata za razgovor  sa Allahom zatvorena.

Onda, s obzirom da je dokazano da je Isa (as) umro, bilo je normalno da se mesija mora pojaviti u svijetu, a u skladu sa predskazanjima Časnog Poslanika (savs) i u svjetlu stanja muslimana, bilo je izvjesno da neko je trebao biti poslan od Allaha da oživi poruku islama. Tako bi barem trebalo prihvatiti da je čak i prijatelj Allahov mogao biti poslan od Allaha za ovaj zadatak.

Nadalje, putem Hadisa dokazuje se da su čak i Muhadisi uvršteni među one koje je Allah poslao, baš kao što su to bili i poslanici. Čak i dalje od ovoga, dokazano je putem hadisa da će Mesija biti poslanik. Čak i riječ ‘Poslanik’ korištena u trećem ajetu sure 62 također odnosi na Obećanog Mesiju (as). Ovo je u suštini još jedan dokaz veličine i istinitosti Časnog Poslanika (savs).

Allah šalje reformatora na početku stoljeća

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da je, nakon što je vidio trenutno stanje svijeta, Allah poslao Obećanog Mesiju(as) kako bi širio istinu. Tako je Obećani Mesija (as) otvoreno najavio da je onaj koji je trebao biti poslan na prijelazu stoljeća kako bi privukao svijet prema reformaciji. Kroz Allahovu objavu mu je bilo jasno da Mesija koji je obećan da će doći i Mehdi koji je trebao oživjeti vjeru novim znakovima koje je pre 1.300 predskazao Časni Poslanik (savs) nisu niko drugi do on, hazreti Mirza Ghulam Ahmad(as).

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da kada se svijet udaljava od Allaha i okreće se sve više prema nevjerovanju, Allahova čast nalaže da Njegovo Biće još jednom bude jasno svijetu, i upravo iz tog razloga i da pokaže očite znakove da je Obećani Mesija (as) poslan svijetu u ovo vrijeme i u ovoj eri.

Zašto se tvrdnja Obećanog Mesije(as) mora prihvatiti

Hz. Halifatul Maish  je zatim citirao Obećanog Mesiju (as) koji je odgovorio onima koji su se pitali kako mogu znati da je on zaista Obećani Mesija (as). Obećani Mesija (as) je rekao da su svi preduvjeti i uslovi koji su trebali pratiti dolazak Obećanog Mesije (as) ispunjeni u njemu, njegovom vremenu i njegovoj zemlji. Dakle, znaci kao što su pomračenja, kuga, zemljotresi i bezbroj drugih su svi znakovi koji jasno ukazuju na to da ne samo da je ovo vrijeme za dolazak Mesije kasnim danima, već je on zaista bio taj Obećani Mesija.

Hz. Halifatul Masih je  nastavio citirati Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da su postojali različiti intelektualni znakovi koji su također pratili njegov dolazak. Na primjer, Hindu je pokušao održati konferenciju svjetskih religija i pitao Obećanog Mesiju (as) da napiše djelo o islamu. Odgovorio je da ne može ništa reći a da ga Allah ne uputu. Onda se Obećani Mesija (as) molio za sposobnost da napiše djelo koje bi zasjenilo sve ostale.

Tada je uvidio da je Allah podario mu sposobnost pisanja ovog djela, nakon čega je pisao takvom brzinom da oni koji su prepisivali nisu mogli pratiti brzinu. Kada je završio pisanje, Allah mu je otkrio da će ovaj govor prevladati. Dakle, kada je ovaj govor održan, predsjedavajući sjednice je pred svima izjavio da nema sumnje da je ovo djelo najbolji na konferenciji. Bezbrojne publikacije također su otvoreno svjedočile o superiornosti ovog djela i nedvosmisleno najboljem na konferenciji. Ovo je, naravno, bilo djelo poznat kao Filozofija učenja islama.

Prihvatanje dova Obećanog Mesijie (as)

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju(as) koji je rekao da mu je Allah otkrio da će rječitost poteći s njegovih usana. Kroz njegove duboka pisanja, ljudi svih različitih vjera i porijekla morali su posvjedočiti da su njegove riječi bez premca, bilo na urdu ili čak na arapskom.

Zatim su se pojavili i znaci prihvatanja molitve. Kada je dječaka ugrizao bijesni pas i utvrđeno je da se ništa drugo ne može učiniti za njega i da će uskoro umrijeti, Obećani Mesija (as) se molio za njega obilno i s velikim bolom. Takvo stanje žara nadvladalo je Obećanog Mesiju (as), da su se njegove molitve manifestirale u čudesnom poboljšanju dječaka i za nekoliko dana on se potpuno oporavio. Tada je postalo jasno da ova bolest kod dječaka nije bila namijenjena da on umre, već je to bila prilika da se veličanstvenost Allaha još jednom ispolji.

Hz. Halifatu. Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju(as) koji je naveo znak dr Aleksandra Dovija, koji je umro nakon što je izrazio molitveni dvoboj protiv Obećanog Mesije(as). Osoba koja je imala veliku slavu i moć stradala je u poniženju.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je odgovorio onima koji kažu da je, ne daj Bože, lažan i da je u sebi posjedovao širok spektar mana i zla. Obećani Mesija (as) je rekao da ako je ovo istina, kako je onda moguće da njegova zajednica i dalje uspijeva, a Allah nastavlja da pokazuje očite znakove u njegovu korist. Ne dokazuje li ovo njegovu istinitost?

Mesija koji će ujediniti Muslimanski Ummet

Hz. Halifatul Masih je rekao da kad bi samo protivnici pročitali njegove knjige i razmišljali o Allahovim znacima koji su pratili Obećanog Mesiju (as). Protivnici barem prihvataju da sadašnja era traži dolazak reformatora i Mehdija, ali poriču onoga koji je već došao, a istovremeno odvode muslimanski narod na krivi put. Božiji znakovi su pratili dolazak Obećanog Mesije (as), ali ovi ljudi ih još uvijek ne prepoznaju. Ako bi muslimani danas prepoznali i prihvatili Obećanog Mesiju (as), onda bi muslimanski Ummet mogao steći superiornost u svijetu; ako ne, onda će njihovo stanje ostati takvo kakvo jeste. Neka im Allah podari razum i shvatanje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u toku mjeseca Ramazana, uz dovu za sebe i Zajednicu, Ahmadi trebaju moliti i za muslimanski Ummet, da im Allah otvori oči, izvede ih iz mraka i omogući im da  prepoznaju Obećani Mesija (as). On i njegova zajednica su oni koji istinski razumiju status Časnog Poslanika (asvs) kao Pečata Poslanika.

Molitve za Ahmadije širom svijeta

Hz. Halifatul Masih je uputio članove da se mole za Ahmadije u Pakistanu i za Pakistan; neka Allah sačuva zemlju od onih koji žele da naprave nered i sebične vođe. Također je uputio na molitve za Ahmadije u Burkini Faso i Bangladešu. Molio se da svi Ahmadi širom svijeta ostanu sigurni od svake štete, neka Allah podari Ahmadijama istrajnost i poveća im vjeru.

Hz. Halifatul Maish  također je uputio na molitve da se svijet spasi od uništenja. Stanje današnjeg svijeta je da on stoji na provaliji vatre. Svijet stoji ne samo na rubu fizičkog uništenja u obliku ratova, već i moralne degradacije koja se nastavlja povećavati kako ljudi napuštaju Allaha; neka isprave svoje puteve, da ne bi navukli kaznu Božiju.Molio je da Allah zaštiti Ahmadije od svih zla i omogući im da ispune svoje dužnosti i odgovornosti držeći ih u svojoj zaštiti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp