Kurani Famëlartë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kurani Famëlartë

Kurani Famëlartë


Fjala e pastër e Zotit të Madhërishëm, Krijuesit të botëve, që i është zbritur me anë të shpalljeve Hazret Profetit Muhammed, të Dërguarit të Allahut fisnik.

Share via