U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Na zadnjoj džumi govorio sam o životu ashaba Hazreti Hilala Bin Umejjah (ra). Povezano sa njim govorio sam o bitci na Tabuku i da je Hazreti Hilal (ra) bio jedan od troice ashaba koji nisu učestvovali u ovoj bitci.Kada se Časni Poslanik (savs) vratio iz bitke, izrazio je svoje nezadovoljstvo prema njima i odredio im kaznu. Trojica ashaba su bili izuzetno uznemireni i zbog ovoga su se puno molili  Svemogućem Allahu za oprost i radili su istighfar [traženje oprota] i teuvbu [pokajanje] sve dok njihovo pokajanje nije bio prihvaćeno. Uzvišeni Allah je objavio ajet u vezi njihovog oprosta. Hazreti Hilal (ra) također je bio među ova tri ashaba. U vezi sa ovom bitkom spomenuto je i da su mnogi ashabi prinosili velike žrtve u pripremama za ovu bitku.

U Medini su bili određeni pojedinci koji su bili licemjeri, nisu učestvovali u ovoj bitki i dali su lažne izgovore pred Časnim Poslanikom (savs). Jedan takav pojedinac bio je Đadd bin Keis. Časni Poslanik (savs) ga je pitao da li će im se pridružiti u borbi protiv Rimskih snaga. On je dao izgovor da neide rekavši da ima neke odgovornosti prema ženama u porodici i da se suočio sa određenim drugim problemima. Poslanik (savs) mu je dao dozvolu  da ostane iza. Zbog ovoga incidenta, objavljen  je slijedeći ajet:

“A od njih je i onaj koji kaže: “Daj mi dozvolu i nemoj me stavljati na kušnju.’’ Pazite! Oni su već pali u kušnju. A zaista će Džehennem obuhvatiti nevjernike.” (9:49)

Jevrej iz Medine, koji se zvao Su’ailam čija je kuća bila gnijezdo licemjera. Časni Poslanik (savs) je bio obavješten da se licemjeri sakupljaju u njegovoj kući gdje zaustavljaju druge da se pridruže i idu u borbu na Tabuku. Časni Poslanik (savs) je poslao Hazreti Ammara bin Jasir (ra) da ide kod ovih ljudi i provjeri šta su rekli. Ako poreknu da im kaže da je on bio informisan šta su rekli. Kad je Hazreti Ammar (ra) došao kod njih i rekao im ovo, rezultat toga je bio da su ove osobe počele da dolaze kod Poslanika (savs) i da predstavljaju svoje izgovore zbog čega neće učestvovati. Uzvišeni Allah je opisao njihovo stanje u slijedećim riječima:

“Licemjeri se boje da se ne objavi neka sura protiv njih, koja će

izvijestiti o onome što je u njihovim srcima. Ti reci: “Rugajte se vi!

Sigurno će Allah iznijeti ono čega se bojite.”A ako ih ti upitaš, oni će sigurno reći: “Mi smo samo razgovarali i igrali se.’’ Ti pitaj: “Jeste li se vi rugali Allahu i Njegovim znakovima i Njegovom Poslaniku? Ne pravdajte se. Vi ste postali nevjernici nakon vašeg vjerovanja. Ako i možemo oprostiti jednoj grupi vas, Mi možemo kazniti drugu grupu, jer su oni grješnici.’’(9:64-66)

Ipak, Poslanik (savs) je ovu stvar prepustio Allahu. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio iz bitke kod Tabuka i stigao blizu Medine, muškarci, žene i djeca Medine okupili su se u Sanijat-ul-Veda da bi ga dočekali. Bila je praksa Časnog Poslanika (savs) kad god bi se vraćao u Medinu nakon putovanja, išao je u džamiju i klanjao je dva rekata namaza. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio sa Tabuka, bilo je to u rano poslijepodne, prvo je klanjao dva rekata namaza u džamiji. Nakon toga sjeo je u džamiji kako bi se sastao sa svima. Oni koji su namjerno izostali od putovanja na Tabuk, bez ikakvog razloga su također došli i sastali se sa Časnim Poslaniku (savs) i dali su svoje izgovore.

Otprilike ih je bilo osamdeset. Iako je Časni Poslanik (savs) znao istinu i stvarnost njihovih lažnih izgovora, ipak je tada prihvatio ono što su rekli i nije ih kaznio. Oni bi mu dali zakletvu na vjernost a on bi tražio oprost za njih. Međutim, kao što je već detaljno spomenuto da Hazreti Hilal (ra) bin Umaijjah, Hazreti Murarah (ra) bin Rabii i Hazrati Ka'ab (ra) bin Malik nisu dali lažne izgovore. Kao rezultat toga, neko vrijeme su se suočili sa nezadovoljstvom Časnog Poslanika (savs). Oni su pali pred Svemogućim Bogom i obilno plakali pred njim i molili za Njegov oprost. Kasnije je Uzvišeni Allah prihvatio njihovo pokajanje i također spomenuo u Časnom Kur’anu u vezi njihovog pokajanja.

Drugi ashab kojeg ću danas spomenuti je Hazreti Murarah (ra) bin Rabii ‘Amri. Njegov otac se zvao Rabii bin Adi. Ime njegovog oca također se spominje kao Ribi i Rabi'ah. Hazreti Murarah (ra) je pripadao plemenu Amr bin’ Auf koje je bilo Ensarijsko pleme. Hazrat Murarah (ra) je imao čast da učestvuje u bitci na Badru. Našao se među trojicom drugova koji nisu bili u mogućnosti da učestvuju u bitci na Tabuku, koja je već spomenuta.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je hazreti Utbah (ra) bin Ghazvan. Titule su mu bile Abu Abdullah i Abu Ghazvan. Hazreti Utbah (ra) bio je bio pod ugovorom sa Naufal bin Abd Manaf. Ime njegovog oca bilo je Ghazvan bin Đabir. Hazreti Utbah (ra) je imao četrdeset godina u vrijeme migracija u Medinu. Hazreti Utbah (ra) bin Ghazvan se preselio u Medinu zajedno sa hazreti Mikdadom (ra) bin Asvadom. Oba ova ashaba bila su među prvim pristalicama Islama. U vezi njihovog preseljenja u Medinu, hazreti Halifatul Masih V (aba) pročitao je historijske odlomke iz knjige Hazreti Mirza Bašir Ahmad sahib (ra), Život i karakter Poslanika (sa), o početku Džihad sa mačem.

Hazreti Halifatul Masih V je najavio u vezi otvaranja web stranice Daily Al-Fazl. Po završetku 106 godina Al-Fazla u Londonu će biti pokrenuto online izdanje Al-Fazl. Prije 106 godina, 18. juna 1913. godine, s dozvolom i molitvama hazreti Halifatul Masih I (ra), hazreti Musleh Maud (ra) pokrenuo je novine Al-Fazl. InshAllah, internetsko izdanje službeno će biti otvoreno nakon džume.

Hazreti Halifatul Masih V je klanjao dženazu poštovanoj Sjjeda Tanvir-ul-Islam Sahiba, koja je bila supruga uglednog Mirze Hafiiz Ahmad Sahib. Također od sestre Hadžinice Shakoora Noor Sahiba iz SAD i molio se da Svemogući Allah podari im oprost i milost i uzdigne im status. Neka Svemogući Allah nastavi da nam daje takve osobe u džematu, koje su ispunjene strašću za služenjem i koji pokazuju najveću iskrenost i predanost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp