U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni Kuran

Draga braćo i sestre, ja ću danas držati govor o jednoj veoma važnoj temi, a to je Časni Kur'an tj. o predskazanju u časnom Kur'anu . Kur'ani Kerim je posljednja Božja objava u obliku šerijata- zakona, koju je naravno prenio Muhammed s.a.v.s. Vremensko razdoblje trajanja objave Časnog Kur'ana se protezalo tokom 23 godine.
To je savršena knjiga koja ne ostavlja ništa nedovršeno ili neobjašnjeno i ona predstavlja Božji zakon koji je važeći do Sudnjeg dana. Ovo je jedina objavljena knjiga za koju je Bog dao obećanje da će je staviti pod svoju zaštitu i da u njoj neće biti promjenjeno niti slovo, kao što je i spomenuto u Časnom Kur'anu:

Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati.[1] 

Kada bismo htjeli da pričamo o Kur'anu, mora se reći da bi to bila prosto neiscrpna tema, zbog toga što on govori o mnogim temama kao što su društvo, kako živjeti zajedno sa mužom, ženom ili djecom, kako se ponašati sa roditeljima, komšijama a govori i o odnosima između vladara i naroda. Časni Kur'an govori i o ponašanju u ratovima – odnosu prema neprijatelju kao i zarobljenicima. Međutim može se reći da je glavna svrha Časnog Kur'ana da nauči ljude kako da vjeruju, kako da spoznaju Boga i kako da Mu se pokore.

On je dakle zato tu da ljudima pokaže pravi put a i da ih ohrabri da troše svoje imetke na Allahovom putu. Također govori u detalje o životu poslije smrti kao i o stvaranju čovjeka u različitim fazama tokom njegove evolucije, kao i o stvaranju samog univerzuma – svemira. Mi vjerujemo da je sve što vidimo djelo Allaha a da je Časni Kur'an Njegova riječ i da između ta dva segmenta ne postoji nikakva oprečnost. Časni Kur'an nas mnogim ajetima upućuje na razmišljanje o svemiru jer su za pravovjernika u dubokom razmišljanju i vjerskom  gledanju svemira skriveni mnogi znakovi.

Predskazanja o Časnom Kur'anu

Draga braćo i  sestre, ovo su samo primjeri raznolikosti i brojnosti tematika, tretiranih u Časnom Kur'anu, kojih u najmanju ruku ima na stotine, ali ja ću se danas ograničiti samo na jednu, a ona se zove predskazanja  Časnog Kur'ana. Kada je početni dio Časnoga Kur'ana bio objavljen našem poslaniku Hazreti Muhammedu s.a.v.s. , prema hadisu on je bio vrlo uplašen zbog velike odgovornosti, koju je trebao da preuzme, ali se je savladao pa je počeo da poziva ljude u vjeru. Što je bio jako težak zadatak, jer je čitavo stanovništvo Meke ustalo protiv njega  zato što je zvao ljude na put, koji je bio protiv njihove tradicije.

U  samom početku poslanstva tj. prve tri godine njegovu poruku je prihvatila samo nekolicina ljudi koji su se mogli na prste izbrojati. Međutim on je bio čvrst u vjerovanju u obećanje, koje mu je Allah dao, a to je da bude pouzdan da će na kraju njemu pripasti pobjeda, i to obećanje se odnosilo na vrijeme njegovog života.

U današnjem govoru ću se osvrnuti na nekoliko Kur'anskih predskazanja, koja su se obistinila za vrijeme života Muhammeda s.a.v.s., kao i na nekoliko njih, koja su se ispunila u današnjem vremenu. Dakle, važno je naglasiti da poslanik donosi sa sobom predskazanja, koja se ispunjavaju za vrijeme života poslanika, koja služe kao dokaz istinitosti za savremenike poslanika, kao i ona predskazanja, koja se odnose na budućnost i koje će Gospodar, koji je obistinio i ona stara, također ispuniti.

Predskazanje o Hidžri i povratku u Meku

Zaista, Onaj koji te obavezao Kur'anom sigurno će te vratiti u mjesto povratka. Ti reci: ”Moj Gospodar najbolje zna onoga ko dolazi s Uputom, a također i onog ko je u očitoj zabludi.[2] 

Za vrijeme objave ovoga ajeta Muhammed s.a.v.s je bio u Meki, a njemu se objavljuje da će se vratiti, što naravno za pretpostavku ima da će on prvo napustiti Meku. Allah mu je, dakle, dao uputu da treba da napusti Meku, a i obećanje da će ga On, Allah vratiti nazad. Vrijeme je najbolje pokazalo istinitost ovoga predskazanja, jer se u roku od 8 godina Muhammed s.a.v.s. vratio u Meku sa velikom pobjedom, što je jasan dokaz.

Predskazanje pobjedi na Bedru i o pobjedi Bizantijaca nad Perzijancima

U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog.Elif Lam Mim. Anellahu alemu – Ja sam Allah, Sveznajući. Rimljani su poraženi,u zemlji bliskoj, a oni će, poslije svog poraza, pobijeditiod tri do devet godina. Allahova je odredba prije i poslije, i tog dana vjernici će se radovati (svojoj pobjedi),(što će se dogoditi) s Allahovom pomoći. On pomaže onom kome On hoće; i On je Moćni i Samilosni.[3]    

Kada su ovi ajeti objavljeni, Perzijsko tj. Iransko carstvo je slavilo pobjedu nad Bizantijskim carstvom, a pošto su Perzijanci, isto kao i Mekanlije bili idolopoklonici, Mekanlije su simpatisali Perzijance, dok su Muslimani, koji su imali jasnu vjeru, simpatisali i željeli pobjedu Bizantijaca, jer su i oni također pripadali jednoj vjeri i to kršćanskoj.

Ovi ajeti, koji su doživjeli svoju objavu u Meki, govorili su da će Muslimani biti uveliko potpomognuti od Allaha u isto vrijeme kada će Allah i Bizantijcima poslati pomoć, a historija nas uči da se, vremenski gledano, velika pobjeda Muslimana, i to ona na Bedru, podudara sa pobjedom Bizantijskog nad Perzijskim carstvom, što je jasan dokaz istinitosti i ovoga Kur'anskog predskazanja, koje je Bog, Svemogući ispunio samo par godina od objavljivanja.

Predskazanje da će Jevreji u kasnoj dobi biti ponovo okupljeni u Palestini

Allah dž.š. kaže u Časnom Kur'anu:

A poslije njega Mi rekosmo djeci Israila: ”Boravite u obećanoj zemlji; a kad obećanje za ahiret dođe, Mi ćemo vas opet dovesti zajedno.[4]

Također, vezano i za ovaj primjer, historija nam pokazuje da su Jevreji ( Izraelićani ) bili nekoliko puta kažnjavani izbacivanjem sa prostora Palestine, ali je za njih u Časnom Kur'anu predskazano da će se oni u kasnoj dobi ponovo okupiti, što se vrlo nedvojbeno prije nekih 60-tak godina i dogodilo, kada su Jevreji iz svih krajeva svijeta emigrirali u Palestinu i osnovali državu Izrael.

Treba naglasiti da prema nekim ajetima Časnoga Kur'ana ovo stanje ne bi trebalo da do kraja ostane kao sada, već da će na ovom geografskom području na kraju slaviti pravovjernici, što u prevodu također znači da, ukoliko Muslimani svojim djelima ne pokažu da su oni ti pravi vjernici, što je jedino rješenje za taj problem, oni ne mogu očekivati tu najavljenu pobjedu.

Predskazanje o genskoj manipulaciji

Allah dž.š. kaže u Časnom Kur'anu:

  i ja ću ih sigurno zavoditi i davat ću im (lažne) nade i sigurno ću im naređivati pa će stoci uši usijecati i sigurno ću im naređivati pa će mijenjati Allahovo stvaranje.” A onaj ko mimo Allaha uzima za prijatelja šejtana, on je zaista na velikoj šteti.[5]

Ovdje treba naglasiti dio : ” pa će mijenjati Allahovo stvaranje”. Dans smo svjedoci raznih tehnoloških dostignuća tzv. Genskog inženjeringa ili manipulacije ili tzv. Kloniranja., gdje se ljudi tj. određeni krug naučnika direktno miješati u akt Božjeg stvaranja. Mi pomenutim ajetom dobijamo i upozorenje da smo ”on je zaista na velikoj šteti”  ako se priklonimo šejtanu, te da sebi osiguravamo mjesto u džehenemu ako skrenemo sa Pravoga puta.

Prepoznajući opasnost poigravanja sa vjerovatno najozbiljnijom stvari – a to je stvaranje ili kreacija, pojavljuju se jake protivne struje i opozicija tzv. Genskoj manipulaciji, koji pozivaju na ljudsku savjest i odbacivanje opasne igre, koja se nama kao čovječanstvu uopšte može lako kao bumerang obiti o glavu.

Predskazanje o Suetskom i Panamskom kanalu

Allah dž.š. kaže u Časnom Kur'anu:

On će sastaviti dva mora i spojit će jedno s drugim. Između njih je (sada) brana; oni ne mogu proći (jedno u drugo).[6]

Ovo predskazanje je čekalo oko 1300 godina na svoje ispunjenje a Božja volja je bila da ono bude ispunjeno rukom kršćana, koji su u trci za biznisom i većim profitom iskopali Suecki, koji spaja Sredozemno i Crveno more, i Panamski kanal, koji spaja Atlantski i Pacifički okean.

Sada draga braćo i sestre želim da navedem nekoliko ajeta, koji predskazuju i opisuju stanje pred Kijametski dan. Ti ajeti se nalaze u Suri At Takvir, a glase kako slijedi:

 Kad se Sunce smota[7] 

Ovaj ajet govori o zalasku duhovne svjetlosti Islama, jer Muhamed s.a.v.s. je bio naše duhovno sunce. Ljudi će dakle ostati bez vodilje i neće moći da sa prvoga izvora crpe znanje i duhovnost.

 i kad zvijezde potamne,[8]

U jednom hadisu poslanik s.a.v.s. je rekao: « Moji ashabi su kao zvijezde, kojega god slijedili biti ćete izvedeni na Pravi put.» Međutim i te zvijezde, koje u odsustvu sunca daju dovoljno svjetla da bi čovjek vidio put, će potamniti, što znači da će i ona svjetlost i duhovnost, koju su od Muhammeda s.a.v.s. kao sunca, prenosili ashabi, također izblijediti. Treba istaći da se u hostoriji Islama slom Islamske države u Španiji 1492. godine smatra duhovnim zalaskom i početkom nesnosive agonije.

 i kad se planine pokrenu,[9] 

Planine iz ovoga ajeta trebamo shvatiti kao moćne ovosvjetovne sile, koje će se izdići, a pomjeranje planina kao širenje uticaja  pomenutih sila sa države na državu.

   i kad deset mjeseci steona kamila bude napuštena,[10] 

Deve su bile jedno od najiskorištenijih prevoznih sredstava. Ovaj ajet nedvojbeno govori o stvaranju novih, moćnijih prevoznih sredstava, kojih danas ima u izobilju, npr. auto, avion, brod, voz.

 i kad se divlje životinje skupe,[11]

Danas imamo jasan primjer okupljanja životinja, a to su današnji Zoološki vrtovi.

 i kada se mora vatrom ispune[12]

Ovim ajetom se nedvosmisleno misli na pojavu ratnih brodova.

I kada se duše ( ljudi ) spoje[13] 

Ovim se misli na prevazilaženje geografskih granica i pojavu da na jednom mjestu imamo ljude iz čitavog svijeta, kao što je slučaj u velikim gradskim centrima.

i kad živa zakopana djevojčica bude upitana zbog kojeg je grijeha bila ubijena.[14]

U Arabiji smo u vrijeme prije poslanstva imali običaj da se ženske bebe žive ukopavaju, međutim danas, zahvaljujući raznim zakonima, pogotovo na zapadu, djeca imaju velika prava, tako da ih roditelji skoro pa ne smiju niti udariti.

I kad se listovi rašire[15] 

Ovim se misli na danšnju mogućnost štampanja i dostupnost knjigam.

kad koža neba bude zguljena,[16] 

Ovim se misli na savladavanje nebeskih granica putem avijatike, astronomije itd..

i kad se Džehennem razbukta,i kad se Džennet približi,[17] 

Ovim se misli da ćemo živjeti u griješnom vremenu, a da će se za one koji budu iskreno vjerovali i sam džennet približiti.

Draga braćo i sestre, naročito ovi posljednji ajeti, kao što i sami danas vidimo, opisuju stvari i događaje koji se dešavaju u naše vrijeme, a kaže se da su to opisi stanja pred Kijametski dan. Za one koji vjeruju to je dovoljan razlog da uvide da se Dan odluke bliži i da se za njega što bolje pripreme jer niko od ljudi ne zna kako blizu on dolazi.
Ovih nekoliko predskazanja su nam dokazali istinitost Kur'ana za prošlost, nemojmo onda biti od onih koji će zanemariti i sumnjati u budućnost, opisanu u Kur'anu. Zato posvetimo toj knjizi što više pažnje. Molim se Allahu, Svemogućem da nam dopusti da budemo od onih, koji će Kur'anske poruke shvatati ispravno, što za pretpostavku ima da iz njega što više čitamo, kako arapski dio tako i odgovarajuće prevode.-AMIN.


[1] Časni Kur'an 15:10
[2] Časni Kur'an 28:86
[3] Časni Kur'an 30:1-6
[4] Časni Kur'an 17:105
[5] Časni Kur'an 4:120
[6] Časni Kur'an 55:20-21
[7] Časni Kur'an 81:2
[8] Časni Kur'an 81:3
[9] Časni Kur'an 81:4
[10] Časni Kur'an 81:5
[11] Časni Kur'an 81:6
[12] Časni Kur'an 81:7
[13] Časni Kur'an 81:8
[14] Časni Kur'an 81:9-10
[15] Časni Kur'an 81:11
[16] Časni Kur'an 81:12
[17] Časni Kur'an 81:13-14

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp