U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uvod o hadisima Časnog Poslanika s.a.v.s.

Islam je uzvišena religija. Temelj njegove veličine je u tome što je Časni Kur'an čist od grešaka i što su njegova učenja potpuna i savršena, i u činjenici da je Osnivač islama, Časni poslanik Muhammed s.a.v.s., prakticirao ova učenja u najvećoj mjeri. On je tako postao savršeni i živi primjer onoga što je podučavao. Duboka i neraskidiva veza između njegove prakse i učenja ostavili su neizbrisiv dojam nanjegove ashabe.

Poslije njegove smrti, kad je njegova žena Ajša bila upitana o životuČasnog poslanika Muhammeda s.a.v.s., njen odgovor je bio: ‘Njegov život je bio Kur'an.'Nije bilo nikakvog proturječja između njegove riječi i Božije objave. Njegova objava je bila čista, bez i najmanjeg utjecaja njegovih vlastitih želja.Časni Kur'an svjedoči ovo o njemu:'On ne govori po svojoj želji. To je samo objava koja (mu) se objavljuje’.

Nije čudno onda da je on u Časnom Kur'anu predstavljen kao izvrstan uzor za cijelo čovječanstvo i za sva vremena koja dolaze. Svemogući Bog kaže u Časnom Kur'anu:'Zaista vam je u Božijem Poslaniku lijip primjer.’

Iako je za neka predanja izneseno da su bila napisana u toku života Časnog Poslanika s.a.v.s.,većina ih je bilo zapisano nekih 200 godina poslije njegove smrti. Uprkos činjenici da je većina hadisa bila skupljena poslije tako dugog perioda, oni se i dalje mogu smatrati vrlo pouzdanim u svjetlu slijedećeg:

  • Pošto su riječi Časnog Poslanika s.a.v.s. bile veoma poštovane, sve ono što je on rekao bilo je odmah zapamćeno i zatim ponovljeno, saopćeno i o tome se međusobno govorilo nebrojeno puta.
  • Drugi važan razlog je što su njegove riječi bile tretirane sa velikom vjerskom naklonošću i posvećenošću. Bilo kakvo umetanje ili čak najmanje odstupanje od njegovih originalnih riječi bilo je smatrano grijehom za koji je osoba bila odgovorna Bogu. Upozorenje ČasnogPoslanika s.a.v.s. lično bilo je: ‘Džehennem će biti boravište osobe koja meni pripisuje ono što ja nisam rekao.’
  • Treće, kad su ljudi ispričali stvari o njemu ili od njega prenosili drugima, bio je običaj zaprimaoca takve poruke ne samo da zapamti šta mu je rečeno nego također da zapamti ime i detalje o osobi koja mu je to prenijela, tako da ako njegova riječ bude ispitivana, on je mogaonavesti izvor.
  • Četvrti važan razlog je što su Arapi bili popularni zbog svog izvrsnog pamćenja. Čak i prije dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. nije rijetko bilo naći među njima ljude koji su pamtili 100,000 stihova arapskih pjesnika ili čak više. Uz ovo, bio je popularan običaj pamtiti porodična stabla. Poslije dolaska Časnog Poslanika s.a.v.s. duhovni standard njegovih sljedbenika je bio podignut do vrlo visokog stepena i navika uvećavanja bila je pogotovo osuđivana. Osim toga, u Časnom Kur'anu pridaje se važnost ne samo istini nego i provjeri izjava.

Kao rezultat ovih razloga, predanjima Časnog Poslanika s.a.v.s. pridavao se poseban značaj,nepoznat drugim sistemima zbirki historijskog materijala.

U procesu skupljanja ovih hadisa muslimanski učenjaci radili su tako precizno i toliko je pažnje bilo posvećeno tačnosti da se ni jedna zbirka bilo kojih drugih historijskih podataka nemože usporediti sa sastavljanjem hadisa Časnog Poslanika islama s.a.v.s.

Svaka veza u lancu pripovjedača određenog hadisa specificirana je u glavnim djelima hadisa. Čak je i proučavanje karaktera pripovjedača i njihove pouzdanosti postalo posebna tema istraživanja.Kao rezultat toga, nastala je nova forma znanja u pogledu analiza predanja prvi put u ljudskojhistoriji.

U nauci o hadisu, hadisima (ono što se prenosi od Časnog Poslanika s.a.v.s.) se daje određeni stepen koji se odnosi na njihovu autentičnost ( vjerodostojnost/ istinitost). Muhaddisi(učenjaci hadisa) su ocjenili šest hadiskih zbirki koje su vjerodostojnije i pouzdanije od ostalih hadiskih zbirki.

Tih šest knjiga određeno je kao ”Siha-e-Sittah”( to znači šest vjerodostojnih knjiga/ zbirki). Općenito određeni redoslijed prema stepenu koji im odgovara je sljedeći:

SAHIH BUHARI

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam Muhammad Bin Ismail Buhari ( rođen 194. godine po Hidžri, preselio 256. godine po Hidžri). Ova zbirka hadisa od hazreti Imam Buharija se smatra najvjerodostojnijom i najpouzdanijom među svim hadiskim zbirkama.  Zbirka je postala poznata po imenom ”Asahh-ul-Kitaab ba'da Kitabillah” (to znači:  Najvjerodostojnija knjiga posliječasnog Kur'ana).

SAHIH MUSLIM

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam Muslim Bin Hadžadž Nišapuri ( rođen 204. godine po Hidžri, preselio 261. godine po Hidžri). Na njegovu knjigu se gleda kao na veoma vjerodostojnu i pouzdanu zbirku hadisa. Često Sahih Buhariju i Sahih Muslima zajedno učenjaci hadisa bilježe kao ”Sahihain”(Dvije vjerodostojne).

DŽAMI AT-TIRMIZI

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam Abu- Isa Muhammad ibin Tirmizi ( rođen 209. godine po Hidžri, preselio 279. godine po Hidžri). Bio je učenik hazreti Imama Buharija. I njegovoj hadiskoj zbirci se pripisuje veliki stepen vjerodostojnosti.

SUNAN ABU – DAUD

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam Abu Daud Sulejman Bin Al-Aš’ as- Sadžistani (rođen 202. godine po Hidžri, preselio 275. godine poHidžri). Kod razilaženja uleme po pitanju fikha ( islamsko pravo) pripisuje mu se visok stepen vjerodostojnosti.

SUNAN NISAI

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam hafiz Ahmad Bin Šuaib-anNisai ( rođen 215. godine po Hidžri, preselio 306. godine po Hidžri).

SUNAN IBN – E-MADŽA

Zbirka koju je sastavio hazreti Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Jazeed Ibn-e-Madža Al-Kazvini (rođen 209. godine po Hidžri,preselio 275. godine po Hidžri).

MUVATTA IMAM MALIK

Pored Sihah Sittah (šest autentičnih knjiga), tu je još jedna vrlo važna zbirka hadisa poznata kao Muatta imam Malik. Sastavljač Malik bin Anas opće je poznat kao imam Malik. Ova knjiga nije uključena među Sihah Sittah pošto se, prije svega, smatra da je knjiga prava, i ova objašnjenja hadisa su većinom navedena u diskusijama pravnih problema. Vjerodostojnost pripovijedanja navedenog u Muvatta imam Malik može biti opravdana činjenicom da su sva uključena u Sahih Buhari i Sahih Muslim. Status imama Malika među sastavljačima hadisa je tako visok da je on poznat kao ‘Imamul Muhaddisin’ (vođa sastavljača), i svi oni svjedoče onjegovom uzvišenom položaju.

Ovdje možete pročitati zbirku Hadisa iz našeg izdanja: Odabrani hadisi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp