U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Sikh

Baba Nanak

Sikizam je poznat kao religija osnovana od strane Guru Nanaka koji je rođen 1469.god. n.e. Razumijevana je kao kompromis između učenja Hinduizma i Islama. Ali pažljivo studiranje tradicije Sika i religije Sikizma dopušta nepobitan zaključak da je Guru Nanak oslobodio Hindu doktrine i uskladio učenje Islama za sve obuhvatanje Sikizma, u ovim pra starim formama, te se Sikizam može posmatrati kao grana islama.

Baba Nanak, po rođenju je bio Hindu. Elastičnost Hinduizma otežava povlačenje stroge linije, kojim čovjek prestaje biti Hindu. Nedostatak u pojedinim vjerovanjima u doktrine Hinduizma može biti nadoknađeno jednim načinom življenja i navika. Ali ako se neko miješa sa Muslimanima, po tome što on jede i pije sa njima i javno predstavlja religiozna prava Islama, taj nikada neće biti tolerisan od strane Hindu društva.

Cijela historija Sikizma pokazuje da su se ovi osnivači, uvjereni rođenjem kao Hindu, pomiješani sa Muslimanima, pridružili njima u dovama i obavljali druge Islamske dužnosti, javno. Nije nosio nikakve oznake Hinduizma na sebi.

S druge strane obučen kao Musliman imao je sve karakteristike Muslimanskog derviša. Provodio je dane sa Muslimanskim učenjacima, i jeo je i pio sa njima. Bio je muslimanski sufi, konstantno se vraćajući po savjet i nema sigurnog primjera u njegovom životu koji pokazuje da je on imao naklonost prema Hindu učenjacima. Postoje mnoga mjesta povezana sa njegovim imenom, gdje je poznato da je izvodio Ćilas (Ćila je islamska forma meditacije, potpuno odvajanje od svijeta, posvećen molitvama, tokom više mjeseci), Nanakov ćila Sirse, mali grad u Punjabi, je jedan od primjera.

Nanak u posjetu Mekke

Putujući kroz islamske zemlje on je posjetio Meku gdje je obavljao Hadž(Hodočašće) i poznato je da je obišao grad Medina. Njegovi izabrani prijatelji tokom ovoga putovanja su bili Muslimani, Šeik Farid, u čijem je društvu on proveo dvanaest godina svoga života. Baba Nanak, dok je bio na hodočašću, obučen kao hodočasnik,nosio je sa sobom štap, Kur'an, prostirku za molitvu i ćup sa vodom za pranje(abdest). Čak i prva četri nasljednika su predstavljeni kao Muslimani, noseći krunice u rukama. Guru Nanak je također bio oženjen iz Muslimanske porodice.

Ova činjenica je izrazito važna, jer nijedna poštovana Muslimanska porodica ne bi uzela nekoga za zeta osim ako nije poznato da je Musliman.Nanak je živio u državi pod Muslimanskim pravilima, gdje je brak Muslimanke sa nemuslimanom bio neprihvatljiv. Ovo jasnije pokazuje da je Guru Nanak bio prihvaćen kao Musliman od strane svojih suvremenika.

Sveta Ćola (Mantil)

Ćola, ili mantil Baba Nanaka, je najsvetija ostavština Gurua i čuvan je u Dera Baba Nanak, malom selu u Gurdaspur Distriktu Punjaba. Ovo je mantil koga je Nanak nosio u svoje vrijeme, i smatran je toliko svetim da su njegovi neposredni sljedbenici preuzeli svaku brigu da ga čuvaju na sigurnom. Pozdrav i poštovanje učinjeno Ćoli od strane Sikh zajednice je svjedočanstvo autentičnosti mantila.

Riječi Guru Nanaka sadržana u Guru Grant Sahibu (Sikh skripte) nikada nisu sabrana u djelo sve do vremena Guru Arjan Deva, petog Gurua i zbog toga se ne mogu uzeti kao tačne posebno do trenutka kada je Sikizam imao neprijateljski stav prema Islamu.

Ali Ćola je jasno iz ovog perioda, jer je donešen od strane Nanaka lično i donešen je u naša vremena u originalnom stanju. Skoro je navodno da su stihovi iz različitih skripta, na različitim jezicima pisali o Ćoli. Ali to nije istina. Stihovi pisani o Ćoli su citati iz časnog Kur'ana kao preslikani.

Istinska vjera kod Allaha je Islam.Ali neobično, to pogrešno shvatanje je nadmašeno, u slučaju Ćole kao i u slučaju sa učenjima Baba Nanaka, koji je došlo kao čisto islamsko i moglo bi se posmatrati kao kompromis (dogovor) između Hinduizma i Islama.

Učenja

Konkruencija učenja Baba Nanaka sa ovim iz Časnog Kurana je toliko perfektna da je nemoguće izbjeći zaključak da je Guru prihvatio Islam kao svoju religiju.On se izjašnjavao da postoji jedan Bog i da je On isti za sve i da je on bezobličan.Nema Mu jednakog. On je Stvoritelj duša ovog Univerzuma. Sve je On stvorio. On je posljednja odrednica u pogledu svih oblika Njegovih stvorenja.

Sikizam vjeruje u jednog i bez obličnog Boga i nema vjerovanja u obožavanje idola. Prema tomu, obožavanje idola promovira povezanost Boga sa nečim drugim osim Boga, a Bog ne može ograničiti Sebe oblikom nekog idola ili kamena. On je iza svega i u svemu u isto vrijeme. Sikizam ne vjeruje u Avatara i vjerovanje da je Bog sišao na Zemlju da zaštiti čovječanstvo.

S druge strane, vjeruju da su ljudi koji su na najvišem duhovnom nivou,blagoslovljenih duša i da su tu u obavljanju dužnosti za oslobođenjem čovječanstva od svako dnevnog paćenja.

Džanam Sakhi

Knjiga Džanam Saki od Bala Sahiba je autoritativni izvor Sikizma. Bala je bio Nanakov stalni sljedbenik i on je pratio svog učitelja tokom dvadeset godina tokom njegovog putovanja. Istina je da se u Džanam Sakiju mogu naći mnoge fikcije pomiješane sa činjenicama.

Bala je bio Hindu i nakon Nanakove smrti počelo je otuđivanje Sikizmaiz Islama. Svaka izjava u Džanam Sakiju u korist Islama ima težinu neprijateljskog dokaza. Sljedeće stranice su izuzete iz trećeg izdanja Bala Sahibing Džanam Sakija, printano u časopisu Anarkali, Lahor u ranom razdoblju ovog stoljeća. Na stranici 134 Džanam Sakija, pročitali smo, Kuran je podijeljen na trideset dijelova,proglašavajući Kuran u četri ugla ovoga svijeta. Izjavljujući, slava samo jednog imena bez ikoga drugog je povezano sa mnom.

Nanak proklamije Božije riječi koje su mu dolazile, čime se odobrava čin Šeiha, pa bi ovo trebalo ukinuti obožavanje bogova i božica, i starih hinduističkih idola-hramova.Temeljni članak Islamskog vjerovanja, Kalima, je izazvao najveći stres u Džanam Sakiju.

Nekoliko Saloksa (poezija) iz ovog Sakija govore:

Ponavljao sam, jedan je Kalima (Lailahe Illallah Mehammeden Ressululah)nema drugog.

Ponavljao sam jedan je Kalima, nema drugog.

Oni koji slijede Kalima i nisu podijeljeni u vjeri, neće gorijeti u vatri.

Ponavljajući Časni Kalima Poslanika, čisti se od svakog zla.

Ponavljajući Kalima, kazna ovoga svijeta, kao i sljedećeg će se izbjeći.

Ko ikada ponovi Kalima, kako da bude kažnjen?

Čast ponavljanja Kalima je da se osoba čisti od njegovih grijeha.

U Balinom Džanam Sakiju, također čitamo da je tokom hodočašća u Meku, Baba Nanak susreo Quazi Rukn-ud-Din Imama i imao je duge razgovore s njim. Zapisano je da je Nanak rekao:

”Rukn-ud-Din, zapisano je u Knjizi (Kur'an) da će oni koji piju vino ili „bhang“ (vrsta droge) biti kažnjeni na Sudnjem Danu.”

Baba Nanak nije bio Musliman samo po vjerovanju. Prepoznao je potrebu saradnje uformi udruženja Islama i naglasio ovu tačku njegovog učenja. Na strani 193. Balinog Džanam Sakija, imamo:

”Nanak je rekao: Rukn-ud-Din, čuj istinu od mene odgovorno:Govor Gospodara je zapisan u ovoj Knjizi. Oni koji ne budu slijedili Kalimu ići će u džehenem, te oni koji ne poste tridesetodnevni post, i ne obavljaju pet puta namaz, i onaj koji jede ono što mu nije dozvoljeno. Ovi su zaslužili kažnjavanje, i dno džehenema će biti njihovo prebivalište.”

Zabilježeno je da je Baba Nanak postio čitavu godinu u Meki, i stavljao prste u svoje uši (azanio) i pozivao na namaz. Poznato je da je Baba Nanak održavao Hutbu Poslanika s radošću. Ove izreke su dovoljne da Nanak nije samo napravio punu konfesiju apsolutne istine Islama, nego je i rado izvršavao obaveze Islamskog zakona i pozivao druge da ga slijede.

Sikhizam između Hinduizma i Islama

Sada dolazi pitanje kako je religija propovijedana od strane Nanaka,prepoznata kao ogranak Hinduizma. Svako ko je upoznat sa historijom Sikizma izvući će zaključak da je preobražaj bio iz političkih ne iz religioznih razloga. Baba Nanak nije čisto samo prihvatio Islam. Smatrao je da je bio pozvan u akciju kao duhovni vođa i da povede ljude u svoje učenje po mnogim načinima Muslimana sufija.

Ovo dopušta kasnijim historičarima da zaključe da je Baba Nanak pronašao novu vjeru, te je uzeo u svoje okrilje Muslimane jednako dobro kao i Hinduse i odavde je Sikizam bio veza ove dvije religije. Moramo odbiti ovaj zaključak jer nema muslimanskog učenika Nanaka, koji je poznat da je odustao od svog uvjerenja u Islamske principe niti da je radio bilo što protiv bilo koje Islamske odredbe u pogledu namaza i posta.

Punjab, u vrijeme Nanaka bio je izvan Islamskih propisa i ako bi Nanak uvjerio bilo kojeg Muslimana da vjeruje u drugu vjeru osim Islama, bio bi osuđen na smrt radi odpadništva (stoga to je ne Islamsko do srži) bilo je striktno provođeno od strane svih muslimanskih vladara u srednjim godinama, ali Nanakovi učenici nisu škodili ni na koji način a kamoli podržavali kamenovanje do smrti.

Ovo jasno pokazuje da je Nanak gledan kao viši Muslimanski sufi među svojim savremenicima. Uistinu je teško objasniti u potpunosti slučajeve koji dopuštaju poisto vjećenje Sikizma sa Hinduizmom, prije nego sa Islamom. Ali toliko nježni i varijabilni su generalno slučajevi koji dijele religiozno mišljenje ljudi, da je kompletirano zadovoljavajuće objašnjenje često nemoguće u mnogim pitanjima.

Transformacija (preobražaj) Kristovog monoteističnog učenja Pavleanskog trojstva nudi veće teškoće kada neko analizira izvore historije. Originalno grana Judaizma,koja se ubrzo razvila upotpunosti se suprostavila izvornoj religiji. Izravno kako Guru Nanak kaže da nalozi Islamskog zakona trebaju biti slijeđeni kao put do spasa, Isus je također insistirao da zakon Mozaika ni pod kojim uslovima ne bude izmijenjen.

Uvezi sa nadolazećim generacijama, kako god, njegovo učenje je bilo izmijenjeno, i nailazilo na prepreke. Baba Nanak je uzeo Hindu učenike, ali nije insistirao nanjihovom naglom prelasku na Islam. Oni su sebe mogli nazivati Hindusima sa njihovim tradicionalnim stilom ali i dalje biti u njegovom društvu.

Nanak je vjerovatno znao da će oni koji su iskreno prihvatili njega kao svog Vođu,bezuslovno ga slijediti na putu Islama. Postoji strogi razlog da se vjeruje da je sa Nanakovom smrću ulazak Muslimana u njegov pokret naglo zaustavljen. To je bila njegova lična karizma da približi Muslimane njemu, i da pobijedi njihovo uvjerenje da je on Muslimanski evlija. Shodno tomu Nanakova smrt je bila ključ gašenja i sa ovim,Muslimanski element je počeo nestajati. Pokret je ostao u rukama Hindu učenika, koji su se, okruženi vremenom, vratili starom vjerovanju.

Političke okolnosti su ubrzale ovo otuđivanje. Kulminacija ovoga može biti viđena u tumačenju desetog učitelja Gurua, Gobind  Singa , da je moć Boga na zemlji simbolizirana kao khanda-mač sa dvije oštrice.

Od petog Gurua, Arjun Deva, nadalje, Islamski elementi su počeli nestajati iz Sikh literature uključujući Grant Sahib podsjećajući samo na neka od ovih učenja u Džanam Sakiju pisano ranije.

Izvor: The Review of Religions, Mart 1993.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp