U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Savršena knjiga

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Teavvuza i sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je Uzvišeni Allah dovršio šerijat ili zakon koji je dat Časnom Poslaniku (savs) i izjavio:

”Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru…’ (Časni Kur'an, 5:4) 

Postizanje Božjeg zadovoljstva kroz savršenu religiju

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je to velika Božija blagodat prema muslimanima, da je njihova vjera usavršena, a samo islam to tvrdi. Konačna vjera koju je Bog poslao je islam, i ako neko želi postići Božije zadovoljstvo, onda to može učiniti samo pridržavajući se učenja islama. Časni Kur'an je sada princip i jedini izvor istinskog duhovnog napretka; zapravo je toliko potpun i savršen da je i jedini izvor istinskog materijalnog napretka.

Sve ovo može biti slučaj ako se istinski postupa prema učenju Časnog Kur'ana i primjenjuje ga. Ne postoji potreba za ljudima, bilo materijalna, duhovna, moralna ili neka druga koja nije obuhvaćena učenjem Časnog Kur'ana. Dakle, ovaj ajet jasno najavljuje da sam opstanak čovječanstva sada ovisi o ovom učenju tj. Časni Kur'an.

Kakva je potreba za Obećanim Mesijom (as) ako je Časni Poslanik (savs) bio Savršeni Poslanik?

Hazreti Halifa (aba) je izjavio da je Obećani Mesija as izjavio da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio potpuni i savršeni Poslanik, i tako mu je objavljeno potpuno i savršeno učenje. Ima takvih koji tvrde da ako je to slučaj, koja je onda bila svrha ili potreba za dolazak Obećanog Mesije as?
Sam Obećani Mesija as je odgovorio na ovo rekavši da da su muslimani zaista slijedili učenja islama, onda ne bi bilo potrebe za njegovim dolaskom. Međutim, pogled na stanje u svijetu jasno pokazuje da je dolazak reformatora bio apsolutno neophodan. U stvari, ovakvo stanje muslimana je predskazao Časni Poslanik savs, koji je rekao da kada dođe do takvog stanja u svijetu, reformator će biti poslan ljudima.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je učenje završeno nakon objave Časnom Poslaniku (savs). Međutim, budući da svijet u to vrijeme nije bio toliko razvijen i da su sredstva komunikacije bila vrlo ograničena, trebalo je da bude u vrijeme Mesije posljednjih dana da bi završetak širenja poruke došao do ploda.
Dakle, moramo analizirati sebe i razmotriti stepen do kojeg težimo u tom pogledu. Da bismo razumjeli važnost ovoga, moramo nastaviti razmišljati o Časnom Kur'anu i dostići viši nivo njegovog razumijevanja kroz učenja i objašnjenja Obećanog Mesije as.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u prethodnim hutbama predstavio različite vrline i superiornosti Časnog Kur'ana kako je to objasnio Obećani Mesija as u svojim spisima. Hazreti Halifa (aba)  je rekao da će ovu seriju nastaviti u svojoj hutbi danas.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an upotpunio vjeru, te da nijedna druga knjiga ne može zauzeti njegovo mjesto, jer spominje sve što je potrebno. Međutim, vrata za razgovor sa Bogom ostaju otvorena, što se može postići kroz unutrašnje pročišćenje slijedeći Časni Kur'an i istinsku poslušnost Časnom Poslaniku savs. Ne postoji drugi način osim ovog. Obećani Mesija as je rekao da je položaj koji mu je dodijeljen također samo zbog ovog razloga.

Nadmašivanje nivoa pukog napuštanja loših djela

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da se ne treba zadovoljiti jednostavnim napuštanjem loših djela, već Časni Kur'an nastoji dovesti čovjeka do najvišeg nivoa morala i vrlina. Cilj bi trebao biti zadovoliti Boga svojim postupcima. Hazreti Halifa (aba) je rekao da se trebamo analizirati i razmisliti da li je to naša svrha učenja Časnog Kur'ana; da li naše recitiranje dovodi do povećanog prepoznavanja i povezanosti s Bogom?

U stvari, mi smo se obavezali da ćemo se pridržavati Časnog Kur'ana u našoj zakletvi vjernosti. Ako težimo da postignemo ovaj nivo, posebno tokom mjeseca Ramazana, onda naš svijet i društvo mogu postati utočišta mira i nesloga koja nastaje u domovima bi se raspršila.

Svjetska učenja se ne mogu porediti sa Časnim Kur'anom

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da Časni Kur'an je označio sve što treba i šta ne treba raditi što je potrebno za čovječanstvo, Časni Kur'an je unaprijed označio sva zla koja se mogu pojaviti tako da ljudi mogu biti svjesni i izbjegavati da upadnu u njih, a da toga nisu ni svjesni.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da danas vidimo da se u obrazovnom sistemu mala djeca uče onim stvarima koje su izvan njihovog okvira u odnosima među ljudima i stvarima koje bi trebalo da znaju tek nakon zrelosti.

Roditelji, pa čak i obrazovni sistemi sada primjećuju da neki nastavnici idu predaleko i da je to štetno za djecu. Dakle, ovo je razlika između božanskog učenja i svjetovnog učenja. Časni Kur'an predstavlja učenja za sve, i također propisuje vrijeme kada se ta učenja primenjuju.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da se Časni Kur'an ne može porediti ni sa jednim svjetovnim učenjem ili knjigom. Dobri pisci nastoje napisati članak koji je oslobođen svih oblika laži, uljepšavanja ili mogućnosti ismijavanja, dok se smatra punim mudrosti i rječitosti. Nasuprot tome, niži nivo autora koji imaju degradiranu formu pisanja ne može se porediti sa dobrim piscima. Slično, dobar, stručan, obrazovan i učen doktor ne može se porediti sa nekim ko nema ni najmanje znanje, ili u najmanju ruku, ograničeno poznavanje medicine.

Učenjaka se može razlikovati po načinu na koji govore, jer postaje očigledno da su puni mudrosti, elokvencije i prosvijetljenog mišljenja. Razliku između takve osobe i one čije je znanje ograničeno i lišeno mudrosti lako je i jasno razlikovati jednostavno od načina na koji govore. Ovo pokazuje da se božanski otkrivena Riječ Božja ne može uporediti ni sa jednom svjetskom knjigom ili spisom, jer je znanje o Bogu bez premca i ne može se uporediti sa znanjem bilo koga drugog. Tako Svemogući Bog sam kaže:

‘A ako oni ne prihvate ovaj tvoj poziv, onda znaj da samo slijede strasti svoje. A ko je više zalutao od onog koji slijedi svoje strasti umjesto Allahove upute? Uistinu, Allah ne upućuje nepravedne ljude.’ (Časni Kur'an, 28:51)

Podizanje nivoa intelekta i djela do izvrsnosti

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je razlika Časnog Kur'ana to što ne samo da podiže intelekt i znanje osobe na nivo izvrsnosti, već čini isto i za djela osobe. Nadalje, biti istinski sljedbenici Časnog Kur'ana i postupati u skladu s njegovim učenjem rezultirat će viđenjem čudesa i ispunjenjem dova. Još je jedna izvrsnost Časnog Kur'ana i njegovih učenja, da oni koji ih slijede i pridržavaju ih se postižu neusporedive blagodati.

Nijedna istina nije izostavljena iz Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je još jedan aspekt rječitosti i vrline Časnog Kur'ana to što je obuhvatio sve istine i istinitosti koje se odnose na vjeru na sažet način. Izbrisala je lažne pojmove drugih vjera, odgovorila je na svaku optužbu, dala lijek za svaku bolest, iznijela je svaku istinu, nema ničega što je suvišno spominjano, nema nijednog slova koje je nepotrebno . Sve je to urađeno na najrječitiji i najsažetiji način. Nadalje, Časni Kur'an je takav da ga mogu razumjeti i beduini i intelektualci. Časni Kur'an predstavlja istine i istinitosti koje se ne mogu naći nigdje.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da Časni Kur'an stoji sam u činjenici da spominje okean znanja u nekoliko redaka ili stranica, a ipak nije ostavio nijednu istinu koja se odnosi na vjeru. Nema drugog spisa koji predstavlja ono što je u Časnom Kur'anu. Obećani Mesija as je izazvao svijet govoreći da će dokazati da se vrline koje se nalaze u Časnom Kur'anu ne nalaze nigdje. Ne postoji niko drugi ko je izazvao svijet na ovaj način.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an objavljen u vrijeme kada je bio prijeko potreban jer je svaka vrsta društvene degradacije koja bi se mogla manifestirati došla do izražaja. Zato je Časni Kur'an bio tako sveobuhvatan u svojim učenjima, tako da je mogao obraditi sva ova pitanja. Ova zla se nisu u potpunosti manifestirala u prethodnim vremenima, zbog čega prethodni spisi nisu bili potpuni ili savršeni u svojim učenjima.

Kada je društvo dostiglo vrhunac svoje degradacije, objavljen je Časni Kur'an, koji je predstavljao rješenje za svaki problem. Zato sada nema potrebe za novim zakonom ili učenjem, jer je svaka tražena stvar već pokrivena u Časnom Kur'anu.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da osoba mora prihvatiti Boga kao Jednog i bez ikakvog partnera, da bi postigla spasenje, te činjenicu da je Časni Kur'an potpuno i savršeno učenje i da nakon njega nije potrebna nikakva knjiga ili spis.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da, iako ljudi još uvijek mogu primati objavu, njihova objava nikada ne može biti ni blizu da liči na objavu Časnog Kur'ana. Čak i ako se u njihovoj objavi ljudima prikazuju riječi slične Časnom Kur'anu, stepen njihove objave ne može biti isti stepen Časnog Kur'ana. Časni Kur'an je takav da potoci znanja teku ispod njega; ne postoji niko ko može reći nešto slično ovome. Njegovo znanje je kao dug, ali ne onaj koji se mora vratiti, nego Kur'an nalaže da se traži više.

Obećani Mesija as je slijedio Kur'an i Časnog Poslanika (savs) do najvišeg stepena

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je on makar i najmanje odstupio od Kur'ana, dodao bilo šta ili skrenuo s puta Časnog Poslanika savs, tada svađe ljudi s njim i njihove lažne tvrdnje da je promijenio Kur'an i učenja Časnog Poslanika savs, mogu se uzeti u obzir. Međutim, Obećani Mesija as nije ni najmanje promijenio ništa od Časnog Kur'ana, niti je ikada odstupio od slijeđenja učenja i primjera Časnog Poslanika (savs).

U stvari, on je slijedio Časni Kur'an i Časnog Poslanika (savs) do najvišeg stepena, što je rezultiralo da mu je Bog pokazao brojna čuda. Prema tome, onaj ko odbacuje i negira Obećanog Mesiju as će na kraju i nesumnjivo biti upitan od strane Boga.

Časni Kur'an uspostavlja apsolutnu pravdu

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je u vezi sa naredbom pravde u Časnom Kur'anu rekao da je veoma teško biti pravedan prema onima koji čine najgnusnije zločine, ali ovo je zapovijed od Boga, a to je ključ za uspostavljanje mira u svijetu. Kada bi se ljudi u današnjem svijetu pridržavali ovoga, tada bi svijet mogao biti spašen od uništenja. Ako današnji svijet i njegovi lideri ne uspostave pravdu, onda će svijet krenuti ka sigurnoj propasti.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da prije Časnog Kur'ana, žene nisu imale apsolutno nikakva prava. Muškarci bi se ženili koliko god žele bez ikakvih ograničenja. Međutim, došao je Časni Kur'an koji je uspostavio ograničenja i osigurao uspostavljanje dužnih prava i poštovanja žena.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Obećani Mesija as izazvao svijet govoreći da ako postoji neko ko bi mogao ukazati i na najmanju nepodudarnost u Časnom Kur'anu, ili bi mogao predstaviti superiornost u svojoj vlastitoj knjizi koja nije pronađena u Kur'anu i bolji je od njega, tada bi bio spreman čak prihvatiti i smrtnu kaznu.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da ako neko ima potpunu vjeru, a zatim razmišlja o Časnom Kur'anu, onda umjesto da bude sklon prema svijetu, njihov fokus će uvijek ostati na Svemogućem Bogu. Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Allah svima omogući da to učinimo.

Apel za molitvu u mjesecu ramazanu

Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Allah omogući da istinski postupamo po učenju Časnog Kur'ana, da ga razumijemo i živimo svoje živote u skladu s njim. Da nastavimo tražiti njegove blagoslove i nakon Ramazana. Neka Allah zaustavi sve zlikovce i obezbijedi sredstva da budu izvedeni pred lice pravde. Hazreti Halifa (aba) je pozvao na dove da se cijeli svijet spasi od nereda; ovih dana Palestina je posebno zahvaćena neredom.

Neka Allah spasi muslimane Palestine od okrutnosti sa kojima se suočavaju. Neka vođe muslimanskog svijeta vide razum i umjesto da traže svoju korist, traže dobrobit svih muslimana. Neka Allah Svemogući otvori vrata Svojih blagoslova i milosti više nego ikada prije tokom ovog mjeseca Ramazana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp