U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Imam Mahdi,Kadijan

Časni Kur'an obrazlaže da je savršena zbirka pravila duhovnih zakona objavljena preko Časnog Poslanika islama s.a.v.s., i da neće biti poslanika s novim zakonom poslije njega. Časni Kur'an je posljednja objavljena Knjiga i nije podložna da bude zamijenjena i nadomještena bilo kojom budućom objavom, bilo cijela ili u nekom svom dijelu.Duhovni svijet će i dalje biti vođen Časnim Kur'anom i Časnim Poslanikom s.a.v.s. do zadnjeg dana.

Ali, čovjek je podložan zaboravu, brz učinjenju grešaka i sklon protivljenju i pobuni. Da bi se održala suverena vlast Časnog Kur'ana, bilo je neophodno osigurati i pripraviti lijek za sve ove čovjekove nedostatke. Ovaj recept je bio neophodan da bi zaboravni bili podsjećeni, grešni popravljeni i buntovnici dovedeni pokornosti.

Mi učimo iz Časnog Kur'ana da će se,kao što u materijalnom svijetu Mjesec prima svjetlo od Sunca i osvjetljava Zemlju kad direktna sunčeva svjetlost nije na raspolaganju, na isti način nastaviti pojavljivati ljudi koji će postizati duhovno svjetlo od Časnog Poslanika s.a.v.s. i nastavit će obasjavati duhovni svijet.

Ovi ljudi će se pojaviti kao reformatori u skladu s potrebama za koje su određeni da ih ostvare, ali u slučajevima široko raširene nezakonitosti, nereda i nepravde u području duhovnosti bit će određeni kao poslanici, podređeni i u strogoj poslušnosti Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Pojam Obećani Mesija

Časni Kur'an na različitim mjestima ukazuje na pojavu jednog ovakvog poslanika koji će biti duhovni odraz Časnog Poslanika s.a.v.s. i čiji će dolazak biti smatran kao drugi dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. U hadisima (predanjima) ovaj lik Časnog Poslanika s.a.v.s. je nazvan Mesija i Časni Kur'an, također,na jednom mjestu ukazuje valjanost ovog imena za njega. (Časni Kur-an 43:58).

Pojam Mehdi

Drugo ime spomenuto u hadisima za ovog poslanika je Mehdi. Oba ova imena,međutim, vrijede za jednu ličnost, premda oni izražavaju drugačija svojstva. Knjige Biblije, također, ukazuju na drugi dolazak Časnog Poslanika s.a.v.s. podržavajući obećanje o drugom dolasku Isaa a.s.

Znakovi spomenuti u najstarijim Knjigama i u Časnom Kur'anu, koji trebaju naznačiti vrijeme pojave ovog poslanika, bili su ispunjeni u ovom dobu i to je snažan dokaz istinitosti Časnog Kur'ana da je, u skladu s predskazanjima u njemu, od Boga bio uzdignut čovjek u ovom dobu koji je tvrdio da je duhovni odraz Časnog Poslanika s.a.v.s. i da su u njegovom dolasku ispunjena predviđanja sadržana u Časnom Kur'anu i drugim Knjigama. On je objasnio da ga je Bog uzdigao da bi ponovo uspostavio dominaciju islama i da bi osvijetlio istinska učenja Časnog Kur'ana. Onaj koji je to tvrdio bio je  hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s.,osnivač Ahmadija pokreta.

Ahmedija pokretu u Islamu

Prije više od sto godina bio je obaviješten kroz Božiju objavu da je on izabran da služi islamu i Časnom Poslaniku i da radi na uzdizanju Božijeg imena u svijetu. Bilo mu je rečeno da mu je Bog dodijelio čast poslanstva, te će uz to on i dalje biti savršen sljedbenik Časnog Poslanika s.a.v.s. i Časnog Kur'ana i da će objava koja mu je bila povjerena biti potčinjena Časnom Kur'anu i da neće sadržavati nikakav novi zakon. Jedna od njegovih objava bila je:

Svaki blagoslov je od Muhammeda Božiji mir na njega i blagoslovljen je onaj koji podučava”, tj., Časni Poslanik s.a.v.s, ”i blagoslovljen je onaj koji uči,”tj., Ahmad a.s., koji je bio primalac ove objave.

Nadalje, on je primio objavu:

”Upozorivač se pojavio u svijetu, ali ga svijet nije prihvatio. Bog će ga, međutim, prihvatiti i utemeljit će njegovu istinu kroz snažne nemire” .

U terminologiji Časnog Kur'ana ‘Upozorivač’ znači’ Poslanik’ i u jednoj verziji ove objave koju je primio osnivač Ahmadija pokreta bila je upotrijebljena jedna riječ umjesto ‘Upozorivač’ koja je glasila ‘Poslanik’ (Ek Ghalati Ka Izala).

Njegova dužnost je bila da u ovom dobu tame dovede ljude spoznaji njihovog stvaraoca i da svježim znakovima i objavama posije sjeme duhovnog napretka u ovom materijalnom svijetu.
Kada je prvi put objavio svoju tvrdnju,bio je sam i nije imao druga. Pojavio se umalom selu sa oko hiljadu i četiri stotine stanovnika, koje nije imalo modernih sredstava kao što su: pošta, telegraf ili željeznička stanica.

On je tada najavio da će Bog nepobitno dokazati njegovu istinu kroz moćne Znakove i da će se njegovo ime pronositi do najudaljenijih krajevasvijeta.Na temelju Božije objave, dalje je najavio da će Pokret, koji je on osnovao, biti čvrsto utemeljen, da će cvjetati i širiti se i da će njegovi sljedbenici postići blizinu s Bogom.

Kada je hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. obznanio svoju tvrdnju i objave koje je primio, naišao je iz svih smjerova na žestoko negodovanje opozicije i svih zajednica. Hindu, muslimani, siki i kršćani su se udružili da mu se suprotstave i odlučili su uništiti ga. Ova opozicija je, sama po sebi, bila pokazatelj da je osnivač Ahmadija pokreta bio inspirisan od Boga, jer jedino istinski poslanici redovitonailaze na ovakvu opću opoziciju.

I poredčinjenice da je on bio sam i da su mu se suprotstavile sve zajednice, Bog je počeo jačati njegov glas jednim po jednim čovjekom koji su počeli vjerovati u njega. Postepeno su se njegovi sljedbenici raširili uPendžabu, a onda u drugim predjelima Indije i čak u inostranstvu.

Ahmadija pokret u islamu, kojeg je 1889. godine osnovao hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s., velikom brzinom napreduje u cijelom svijetu. Danas su njegove grane raširene po cijelom svijetu. Pokret broji oko 200 miliona ljudi privučenih iz svih religija svijeta i obuhvata sve rase.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp