In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Hans Helighet Khalifatul Masih V (aba)

Hans Helighet Khalifatul Masih V (aba)


Om Hans Helighet
Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad (Mir-za Mas-roor Ah-mad), är den femte Khalifa (Kalif) av Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Vald till den här livslånga ställningen den 22 april 2003, tjänar han som den globala andliga och administrativa ledare för en internationell religiös organisation med medlemskap som överstiger 10-tals miljoner spridda över mer än 206 länder. 

Initiativanden
Hans Helighet är världens ledande muslimska figuren som främjar fred och interreligiöst harmoni. Genom hans predikningar, föreläsningar, böcker och personliga möten, har Hans Helighet ständigt förespråkat dyrkan av Gud den Allsmäktige och att tjäna mänskligheten. Han har också ständigt förespråkat för fastställandet av de universella mänskliga rättigheterna, ett rättvist samhälle och en särskiljning mellan religion och stat.
Sedan han valdes till Khalifa, har Hans Helighet lett en världsomfattande kampanj för att förmedla det fredliga budskapet av Islam, genom alla former av tryckta och digitala medier. Under hans handledning har nationella förgreningar av Ahmadiyya Muslimska Samfundet lanserat kampanjer som återspeglar den verkliga och fredliga av Islam läror. Ahmadiyya-muslimer världen över är engagerade i gräsrots ansträngningar för att distribuera miljontals ”Fred” flygblad till både muslimer och icke-muslimer, interreligiösa och freds symposier, och presenterar fram ställningen om den Heliga Koranen, för att framställaa dess sanna och ädla budskap. De här kampanjer har fått världsomfattande mediabevakning och demonstrerar att Islam främjar fred, lojalitet mot det bosatta landet och betjänandet av mänskligheten.

Under 2004 lanserade Hans Helighet det årliga Nationella Freds Symposium där gäster från alla samhällsgrupper samlas för att utbyta idéer om främjande av fred och harmoni. Varje år lockar symposiet många tjänstgörande ministrar, parlamentariker, politiker, religiösa ledare och andra dignitärer. Under 2009, lanserade Hans Helighet även den årliga ”Ahmadiyya Muslimska pris för främjandet av fred”; en internationell freds utmärkelse för individer eller organisationer som har demonstrerat en enastående engagemang och tjänstgörande till fred och humanism.

År 2012, både den Amerikanska kongressen och Europaparlamentet gynnades direkt från Hans Helighet budskap om fred, rättvisa och harmoni.

Den 27 juni 2012 välkomnades Hazrat Mirza Masroor Ahmad till Capitol Hill i Washington DC, där han höll ett inledningsanförande med rubriken, ”Vägen till fred – Rättvisa Relationer mellan Nationerna”, till en publik fylld med mer än 30 medlemmar av USA’s kongress. I förbindelse med det här historiska evenemanget, ett tvåparti resolution introducerades i Representat Huset i äran av Han Helighets besök.

Den 4 december 2012 levererade Hans Helighet ett historisk inledninganförande vid Europaparlamentet i Bryssel för en fullsatt publik med mer än 350 gäster som representerade 30 länder, däribland Europaparlamentets Talman. Under sitt trettiofem minuters tal, uppmanade Hans Helighet EU att bevara sin enighet och uppfodran för jämlikhet och rättvisa i de internationella relationerna.

Den 11 februari 2014 levererade Hans Helighet ett anförande vid ”Världs Religionernas Konferans” som hölls i Guildhall i London. Under sitt anförande, berättade Hans Helighet om Islams förpliktelser mot att främja ömsesidig förståelse, tolerans och respekt baserade på läror från den Heliga Koranen och den Helige Profeten Muhammeds liv (frid vare med honom).

Allmän tjänst

Hans Helighet har rest världen över för att främja och stödja betjäning av mänskligheten. Han träffar regelbundet presidenter, premiärministrar, andra statschefer, parlamentariker och ambassadörer i detta syfte.

Inledningsanförande vid Capitol Hill: Video | Text
Inledningsanförande vid EU-parlamentet: Video
Inledningsanförande vid Montage Hotel: Video | Text
Inledningsanförande i Brittiska Parliment Huset: Video

Hans Helighet har ett särskilt intresse för att minska lidandet i utvecklingsländer, genom att bidra till att förbättra deras jordbruk och underlätta tillgång till mat, rent vatten och elektricitet. Han övervakar arbetet i Internationella Associationen för Ahmadi Arkitekter och Ingenjörer (IAAAE), en organisation instruerad att leda olika humanitära och utvecklingsprojekt, i avlägsna delar av världen. Omfattningen och kompetensen av denna organisation har vuxit i snabb takt under hans ledning. Likaså stödjer Hans Helighet arbetet av ”Humanity First”, en internationell ideell katastrofhjälp och utvecklings välgörenhets organisation och även andra sådana organisationer.

Under ledning av Hans Helighet har Ahmadiyya Muslimska Samfundet byggt ett antal skolor och sjukhus med högklassiga anläggningar i avlägsna delar av världen. Och genom olika projekt inom Ahmadiyya Muslimska Samfundet, har Hans Helighet finansierat undervisning och utbildning av ett stort antal utsatta studenter runt om i världen, oavsett deras religiösa bakgrund.

Kommunikation med Ahmadiyya-muslimerna

Hans Helighet får varje dag, tusentals brev från Ahmadiyya-muslimer runtom i världen som söker hans vägledning och böner. Förutom att svara på alla sådana brev, möter Hans Helighet även varje dag med enskilda medlemmar av samfundet.

Varje vecka levererar Hans Helighet en Fredags Predikan där han riktar sig till alla medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Samfundet världen över. Predikan direktsänds på MTA International, en Ahmadi muslimsk satellit tv-station som grundades 1994, och översätts till olika språk. MTA Internationnellt direktsänds även på mta.tv och Al Islam. Fredag predikan finns i över 18 språk i Video on Demand-format. Hans Helighet använder sina predikningar för att vägleda Ahmadiyya-muslimerna om olika aktuella frågor.

Svar på förföljelsen

Efter hans val 2003, tvingades Hans Helighet i exil från Pakistan, hans hemland. Pakistans konstitution och strafflagen begränsar medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Samfundet från att utöva eller associeras med Islam, eller ens identifiera sig som muslimer. Brott mot dessa repressiva lagar resulterar i böter, fängelse och potentiellt dödsstraff. Följaktligen, förhindrar denna lagstiftning Hans Helighet från att fullgöra sitt uppdrag som chef för gemenskapen och följaktligen är han oförmögen att återvända till Pakistan.

Trots fortsatt sekteristiska förföljelse som Ahmadiyya muslimer utsätts för i olika muslimska majoritets nationer, har Hans Helighet uttryckligen förbjudit all form av våld från Ahmadiyya Muslimer. Den 28 maj 2010 attackerade anti-Ahmadiyya terrorister två moskéer som hör till Ahmadiyya Muslimska Samfundet i Lahore, Pakistan. 86 Ahmadiyya-muslimer led martyrdöden under sina fredagsbön, medans många fler skadades. Trots det barbariska uppsåtliga brottet mot mänskligheten, instruerade Hans Helighet Ahmadi muslimer världen över att svara endast genom böner och andra enbart fredliga medel.

Personligt Biografi
Hans Helighet föddes den 15 september 1950 i Rabwah, Pakistan till förutvarande Mirza Mansoor Ahmad och Nasira Begum Ahmad. Efter att ha avslutat sin masterexamen i agronomisksekonomi 1977 från Agronomie Universitet i Faisalabad, Pakistan, dedikerade Hans Helighet formellt sitt liv åt att tjäna islam.
Från 1977 till 1985, tjänade Hans Helighet i Ghana. Där var han engagerad i sociala, utbildnings- och jordbruksutvecklings projekt. Han är ackrediterat med framgångsrikt växande av vete på Ghanas mark för första gången i landets historia. Hans Helighet återvände till Pakistan 1985 och tjänstgjorde i diverse ledande administrativa tjänster inom Samfundet under de närmaste 18 åren, bland annat som Verkställande direktör för Ahmadiyya Muslimska Samfundet i Pakistan från 1997 till valet som Khalifa.

Hans Helighet är bosatt i London, Storbritannien med sin fru, Amtul Sabooh Ahmad. Han har två barn och tre barnbarn.

Hans fritidsintressen inkluderar trädgårdsarbete, läsning, fotografering och promenader.

Om Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en dynamisk och snabbt växande internationell väckelserörelse inom islam. Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, Indien (frid vare med honom), grundade Samfundet 1889. Ahmadi Muslimer tror att han är den efterlängtade utlovade Messias och Imam Mahdi, vars ankomst förutsades av den Helige Profeten Muhammed ( frid och välsignelser vara med honom). Den nuvarande huvudkontoret för Samfundet är i Storbritannien , där Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad är bosatt.

Ahmadiyya Muslimska Samfundet propagerar läran om den sanna Islam och budskap om fred och tolerans genom en tjugofyra timmars satellit-TV-kanal (MTA), Internet (alislam.org) och tryckmedia (Islam International Publications).
Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en enbart självfinansierad religiös organisation och har ingen som helst politisk ambition.

Om Khalifa-tul Masih (Efterträdare till Messias)

Den heliga Koranen, som muslimer anser vara Guds ord, har lovat muslimer som är goda och rättfärdiga belöningen för ”Kalifatet” varigenom en ”Khalifa” (andlig efterträdare), utses av Allah att fortsätta arbetet som en Profet har påbörjat. Detta är ett förtroendeuppdrag där den Helige Anden överser valprocessen. Islams Kahlifa är Gudsman på jordenn.
Idag är Ahmadiyya Muslimska Samfundet den enda muslimska sekten i världen som är förenade under en ledare, som heter Khalifa. Khalifa-tul Masih är efterträdaren till den utlovade Messias, Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad av Qadian (frid vare med honom). Efter hans död 1908, återupprättades institutionen av Khilafat inom Islam den 27 maj 1908. Under 2008 firade Ahmadiyya Muslimska Samfundet 100 år av kalifatet.

Institutionen av Khilafat är källan till samfundets enighet, livfullhet, organisation, framsteg och dess fokus på fred. Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad är den femte Khalifa av Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Trots att Khilafat är inte på något sätt en ärftlig institution, har Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad också den distinkta äran att vara den son till sonsonen av grundaren av Ahmadiyya Muslimska samfundet.