In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Den utlovade Messias

Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad från Qadian (1835-1908)
Grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Den Utlovade Messias och Imam Mahdi

Det världsomspännande Ahmadiyya muslimska samfundet grundades år 1889. Dess grundare, Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) från Qadian i Indien gjorde anspråk på att vara den Utlovade Messias och den Reformator vars ankomst var väntad under olika namn och titlar av de olika världsreligionernas anhängare. Under gudomlig vägledning klargjorde Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) att endast en sådan Reformator skulle komma och att hans syfte var att sammanföra mänskligheten under taket av en enda universell religion, nämligen Islam. Detta för att etablera tron på en enda Gud och att få människor att komma närmare sin Skapare, så att mänskligheten inte skall falla i ett mörker av elände och lidande utan istället uppnå frid med sig själva, sin omgivning och hela världen. Han framhöll också att denna Utlovade Messias skulle vara en underordnad och en anhängare till Islams Helige Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom). Detta i enlighet med Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) profetior gällande Messias andra återkomst och ankomsten av Imam Mahdi från bland muslimerna. Han gjorde anspråk på att vara den person i vilka alla dessa profetior uppfylldes.

 

”Och författaren har fått kännedom om att han är tidens reformator, och att hans andliga utmärkelser liknar Jesus, Marias sons, utmärkelser – och att den ene har slående liknelser med den andre – och att han givits utmärkelse över flera av de stora fromma män som förflutit, likt utvalda profeter och sändebud, och detta enbart genom välsignelserna av att ha efterlevt den bäste bland skapelsen och det främsta sändebudet (sa), och att vandra i hans väg leder till frälsning, lycka och välsignelse, och att gå emot honom leder till avlägsnande och berövelse.” [Surma Chashm Ariya, Ruhani Khazain volym 2 sidan 319]

”Det är enbart jag som är ljuset av denna mörka tid. Den som följer mig kommer att skyddas från de gropar och vallgravar som satan berett för dem som vandrar i mörkret. Det är Han som har skickat mig så att jag med fred och fördragsamhet ska vägleda världen till den Sanne Guden, och återupprätta islams moraliska värderingar. Och Han har även givit mig himmelska tecken för att tillfredsställa sökare efter sanningen, och Han har visat underliga verk i mitt stöd, och blottlagt dolda ting och framtida hemligheter som enligt Guds heliga skrifter är korrekta kriterier för att känna igen den sannfärdige. Och Han har givit mig heliga insikter och kunskaper. Därför har de själar som inte önskar sanningen och som är belåtna med mörker varit mina fiender. Men jag har önskat visa medkänsla för mänskligheten så gott jag förmår.” [Masih Hindustan Mein, Ruhani Khazain volym 15 sidan 13]