In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Животот на хазрети Абу Бакр р.а. – Како го прифатил исламот?

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) продолжи да зборува за животот на хазрети Абу Бакр р.а..

Прифаќањето на исламот на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека веќе го напомнал прифаќањето на исламот на хазрети Абу Бакр р.а..

Забележано е дека пред доаѓањето на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. (саллаллаху алејхи ве селлем – sallallahu alejhi ve sellem), хазрети Абу Бакр р.а. патувал во Јемен каде се сретнал со еден постар зналец. Тој зналец бил во состојба прецизно да го одреди потеклото и семејната историја на хазрети Абу Бакр р.а.. Зналецот, тогаш, го известил дека ќе се појави пратеник и дека за помошници ќе има и млади и стари лица.

Еден од знаците по кои се препознавале постарите личности кои ќе му помагаат бил дека ќе имаат младеж на стомакот, хазрети Абу Бакр р.а. ја свртел својата кошула а постариот зналец забележал црна дамка на неговиот стомак. Тој рекол, за сигурно тој ќе биде една од постарите личности кои ќе му помагаат на пратеникот кој доаѓа.

После тоа, зналецот му советувал никогаш да не се откаже од вистината.

Хазрети Абу Бакр р.а., набргу потоа, дознал за тврдењето на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., и многумина потоа доаѓале да го побараат неговото мислење за тоа.

Хазрети Абу Бакр р.а. отишол да се состане со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., го прашал за неговото тврдење и побарал докази за тоа. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го известил дека познава постар човек кој претходно го запознал во Јемен. Кога хазрети Абу Бакр р.а. прашал како знае за ова, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека го известил за тоа истиот мелек кој им се јавува на пратениците.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во друг хадис било забележано оти хазрети Абу Бакр р.а. отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и го слушнал неговото тврдење дека хазрети Абу Бакр р.а никогаш претходно не го видел Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Во таа ситуација, ако Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. лажел, сигурно би ја чувал довербата и би бил љубезен кон своето семејство.

После тоа, хазрети Абу Бакр р.а. ја пружил својата рака како би дал заклетва за верност.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во друго предание е забележано оти хазрети Абу Бакр р.а. го прашал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дали тврди дека него го посетил мелек. Како одговор, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. почнал да изнесува објаснувања како би опишал што доживеал за да ги отстрани сите сомнежи. Хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека не сака било какво објаснување, туку сакал едноставен одговор за тоа дали Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. тврди дека го посетил мелек. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.са. одговорил потврдно, после што хазрети Абу Бакр р.а. го прифатил исламот.

Хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека не бара објаснување, бидејќи сакал да го прифати одговорот врз основа на своето сведочење, а не врз основа на некои докази.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше хазрети Мирза Башир-уд-Дин  Ахмад р.а. , кој пишува дека хазрети Абу Бакр р.а. го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. само од една причина, а тоа е фактот дека го познавал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с уште од своето детство, дека пратеникот никогаш не лажел, никогаш не бил немирен и никогаш не изговорил нешто грдо.

Според тоа, хазрети Абу Бакр р.а. знаел дека никогаш не можел да излаже.

Хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. никогаш не лажел за луѓето, и, зошто он би лажел за Бог?

Всушност, ова е доказ за вистинитоста на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. (саллаллаху алејхи ве селлем – sallallahu alejhi ve sellem), на која Аллах џ.ш. му ја дал, и кој го упатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. да каже:

„Навистина, меѓу вас живеев цел свој живот преде овој. Зарем тогаш не можете да сфатите?“

(10:17)

Усвојување на квалитетот на Сиддик

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека Чесниот Пратеник Мухаммаед с.а.в.с. го повикал хазрети Абу Бакр р.а., Сиддик, поради тоа што го поседувал во своето срце.

Според тоа, ако некој, во било која ера сака да стане Сиддик, тогаш мора да ги поседува квалитетите на хазрети Абу Бакр р.а..

Пример за таквите квалитети е ситуацијата, оти после тврдењето на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. (саллаллаху алејхи ве селлем – sallallahu alejhi ve sellem) дека е пратеник, тогаш, мора да биде вистинито.

На хазрети Абу Бакр р.а не му биле потребни никакви чуда бидејќи ги познавал квалитетите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и, едноставно, само врз основа на тоа знаел дека сè што кажува Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. (саллаллаху алејхи ве селлем – sallallahu alejhi ve sellem) мора да биде вистина.

Потоа, откако се сретнал со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и го прашал за неговото тврдење, хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека тој ќе биде првиот што ќе го прифати.

Првиот човек кој го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека постојат различни мислења меѓу историчарите за тоа кој бил првиот човек кој го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Се говорело за хазрети Абу Бакр р.а., хазрети Али р.а. и ослободениот роб, хазрети Заид бин Харис р.а..

Било констатирано дека хазрети Абу Бакр р.а. бил првиот возрасен маж кој го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., првото дете било хазрети Али р.а., а првиот ослободен роб бил хазрети Заид бин Харис р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше хазрети Мирза Башир Ахмад р.а. дека едноставно решение за оваа расправа е фактот дека хазрети Али р.а. и хазрети Заид бин Харис р.а. биле членови на семејството на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и живееле со нив како негови сопствени деца, и во тој случај тие автоматски прифаќале сè што кажувал и правел Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Значи, хазрети Абу Бакр р.а. бил првиот кој на своја рака го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Абу Бакр р.а. на другите им зборува за исламот

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека биле многумина кои исламот го прифатиле преку хазрети Абу Бакр р.а., меѓу кои биле и хазрети Осман р.а., Зубаие бин ел-Аввам р.а., хазрети Абдур Рахман бин Ауф р.а., хазрети Са’ад бин Аби Вакас р.а. и хазрети Талха бин Убаид Уллах р.а.. Тоа биле асхабите кои меѓу првите десет асхаби ја примиле радосната вест за Џеннетот.

Одбрана на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека заедно со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и хазрети Абу Бакр р.а. бил соочен со големи потешкотии поради своето прифаќање на исламот.

Забележано е дека еднаш, додека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. клањал намаз покрај Чесната Каба, дошол неверник и почнал да го дави. Кога хазрети Абу Бакр р.а. тоа го видел потрчал, го турнал неверникот и го спасил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Потоа, хазрети Абу Бакр р.а. го фатил и го прашал неверникот:

„Зарем би убил некој само затоа што рекол дека негово Господар е Аллах џ.ш.?“

Во друга ситуација, кога неверници го опколиле Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., хазрети Абу Бакр р.а. им го поставил истото прашање:

„Зарем би убиле некој само затоа што говори дека негов Господар е Аллах џ.ш.?“

После тоа неверниците го оставиле Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., го свртеле вниманието кон хазрети Абу Бакр р.а. и го нападнале.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во една прилика хазрети Али р.а. прашал некои луѓе кој е најхрабриот човек. Присутните му одговориле дека тоа е хазрети Али р.а.. Но, хазрети Али р.а. рекол дека, всушност, најхрабар човек бил хазрети Абу Бакр р.а., бидејќи тој останал со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. на денот на битката кај Бедр, и таму ниту еден неверник не се осудил да му се приближи на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. (саллаллаху алејхи ве селлем – sallallahu alejhi ve sellem), бидејќи морал да помине преку хазрети Абу Бакр р.а..

Ослободување на робовите

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, кога хазрети Абу Бакр р.а. го примил исламот имал 40.000 дихреми, кои ги искористил да ослободи седум роба. Меѓу нив бил и хазрети Билал р.а., кој бил мачен откако го прифатил исламот. Кога го видел ова, хазрети Абу Бакр р.а. ја купил слободата на хазрети Билал р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека и во идните хутби ќе продолжи да зборува за настаните и случувањата од животот на хазрети Абу Бакр р.а..