Samenvatting Vrijdagpreek 1 jan 2021 – Martelaarschap van Hazrat Ali (ra); Belangrijke boodschap aan de wereld voor 2021

Résumé du Sermon du vendredi 1 Janvier 2021

KJ-Summary-EN-20210101           KJ-Summary-UR-20210101

Samenvatting Vrijdagpreek 1 januari 2021

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat KhalifatulMasih (aba) over Hazrat Ali (ra):

Hazrat Musleh Maud (ra) verklaarde de incidenten van het martelaarschap van Hazrat Ali (ra) en legde uit dat de Khawaarij besloten hadden om alle invloedrijke mensen te doden. Deze lijst omvatte Hazrat Ali (ra), Hazrat Muawiya (ra) en Hazrat Amr bin al-Aas (ra).

Zij kondenHazrat Muawiya (ra) en Hazrat Amr (ra) niet tot martelaren herleiden. Hazrat Ali (ra) werd wel ernstigverwond en stierf later als gevolg van een aanval tijdens het Fajr-gebed.Voordat hij Hazrat Ali (ra) had aangevallen, kondigde de aanvaller aan, “O Ali, het is niet jouw recht om in elke zaak gehoorzaamd te worden, dit recht behoort alleen aan Allah toe.”

De Heilige Profeet (vzmh) had het martelaarschap van Hazrat Ali (ra) voorspeld. Hij zei ooit tegen Hazrat Ali (ra), “ken je de ergste persoon onder degenen die reeds geweest zijn en degenen die nog moeten komen?” Hazrat Ali (ra) antwoordde hierop dat Allah en Zijn Boodschapper dit het beste weten. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat de ergste persoon onder degenen die reeds geweest zijn degene was die de benen van de kameel van Profeet Saleh (as) had afgesneden. Van onder de mensen die nog moeten komen is de ergste de persoon die jou met een speer zal aanvallen.

Hazrat Ali (ra) had voor zijn dood een testament achtergelaten voor zijn familie. Sommige punten ervan luidden als volgt: “Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah en Mohammed is Zijn boodschapper die Hij met het ware geloof gezonden heeft. O Hasan, ik adviseer jou en de familieleden om Allah te vrezen. Zorg voor jouw familieleden aangezien wederzijdse harmonie beter is dan het aanbieden van vrijwillige gebeden. Bescherm de rechten van jouw buren. Vrees Allah met betrekking tot het volgen van de Heilige Koran, gebeden aanbieden, Zakaat betalen en Jihad voeren in het belang van Allah. Vrees Allah uit respect voor de armen en geef hen een deel van jouw rijkdom. Bescherm het gebed. Bescherm het gebed. Heb geen vrees voor iemand in het verkrijgen van het welbehagen van Allah. Spreek goed tot de mensen. Laat nooit het goede opleggen en het kwade verbieden. Als je dit doet zullen de ergste onder jullie jullie heersers worden.”

Na het overlijden van Hazrat Ali (ra) sprak Hazrat Hassan (ra) tot de mensen en zei: “O mensen, vanavond is een persoon overleden die niemand uit het verleden kon overtreffen en waarvan niemandzijn status kan verkrijgen in de toekomst. Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) hem op expeditie stuurde werd hijaan zijn rechterzijde geflankeerd doorGabriëlen aan zijn linkerzijdedoor Michaël en hij zou niet terugkeren totdat Allah hem de overwinninghad geschonken.” Zijn begrafenisgebed werd geleid door Hazrat Hassan (ra).

De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit, “Ik ben een stad van kennis en Ali is de deur.” In een andere Hadith stelt hij dat het Paradijs graag drie mensen ontvangt: Ali, Ammar en Salman. In een andere instantie zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen Hazrat Ali (ra), “Allah heeft je zo geschapen dat je aan niets van deze wereld deelneemt en de wereld neemt niets van jou.”

Vandaag is de eerste dag van het nieuwe jaar. We moeten bidden dat dit jaar gezegend is voor de Jama’at en heel de wereld. Moge Allah ons in staat stellen om ons meer dan ervoor tot Hem te richten en de wereld ook in staat stellen om het doel van zijn schepping te erkennen. Mogen zij niet degenen zijn die elkaars rechten schenden! Wij worden nu bijna een jaar geconfronteerd met een dodelijke pandemie. Het blijkt echter dat de meerderheid van de mensen niet geneigd zijn om te aanvaarden dat deze pandemie een waarschuwing is van God voor de mensheid om zich te hervormen. Hazrat KhalifatulMasih (aba) heeft gezegd dat hij onlangs brieven heeft gestuurd naar verschillende wereldleiders waarin hij hun aandacht vestigtop het feit dat zulke calamiteiten plaatsvinden als gevolg van onachtzaamheid jegens God en de toename van onrechtvaardigheid.Terwijl sommige leiders geantwoord hadden,bleven hun antwoorden beperkt tot de wereldlijke aspecten van deze crisis. Zij faalden om het aspect van God en het geloof te erkennen zoals vermeld door Zijne Heiligheid (aba).

Het zal pas correct zijn om elkaar te feliciteren met het nieuwe jaar eens we ons deel hebben gedaan om de wereld te waarschuwen. Om dit te doen dienen we eerst onszelf te analyseren. Voor ons, die de Messias van de tijd hebben aanvaard, zijn wij ons deel aan het doen om de rechten van Allah te respecteren? En dan in Zijn belang, de rechten van Zijn volk aan het respecteren?Elke Ahmadi moet dus nadenken en beseffen dat hij de verantwoordelijkheid draagt van een grote taak, de vervulling van dewelke vereist dat hij eerst een liefdevolle gemeenschap onder de Ahmadi’s vestigt. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen!

Hazrat KhalifatulMasih (aba) moedigde daarna iedereen aan om te bidden voor de Ahmadi’s in Algerije en Pakistan. Hij zei dat onze vijanden onrechtvaardigheden blijven begaan tegen ons, maar wij geloven in een God die de grootste helper is. Wanneer die hulp zich manifesteert zal er geen overblijfsel meer zijn van degenen die zulke daden begaan.