Islam

Het woord “islam” betekent:” vrede sluiten met God en vrede sluiten met de medemens. Dit wil zeggen: gehoorzaamheid aan de wil van God en de medemens goed doen. Daarom heet iemand die deze godsdienst belijdt “moslim”.

De Islam is geen nieuwe godsdienst, want het is de gods­dienst die door God aan alle profeten voor de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) werd gegeven. De Heilige Koran verklaart:

“Zeg: Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismael, Izaak, Jacob en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onder­scheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons” (3:85).

Dit was de laatste, ontwikkelde vorm van een geestelijke evolutie die de mensheid doormaakte en die in de tijd van de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) haar laatste fase bereikte. In de Islam zijn alle waarheden die tot doel hebben de mensheid in een universele broederschap te verenigen, door God verzameld. De leer van de islam beperkt zich niet tot een bepaald volk of tot een bepaalde tijd, maar heeft een universele boodschap voor alle volkeren en voor alle tijden. De Heilige Profeet Mohammad (vzmh) is de laatste schakel in de keten der profeten door wie God zijn geestelijke wetten voltooide. In de Heilige Koran lezen wij hierover:

“Nu heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de islam voor u als godsdienst geko­zen” (5:4).

De vijf Zuilen van de Islam

De zes artikelen van de Islam

De Heilige Quran

Jihad