De vijf Zuilen van de Islam

De Vijf Zuilen van de Islam stellen de pricipe daden van de aanbidding nodig om het geloof uit te oefenen. Inachtneming en oefenen van deze daden is verplicht voor alle Moslims. Deze zijn:

1. Verklaring van het geloof (Kalimah Shahada)

Dit is de eerste en voornaamste zuil van de Islam en alle ander geloof vloeit hier van uit. Een gelovige declareert zijn aanvaarding van de Islam door te reticeren:

“Ash-hado an-la ilaha ilAllaho wa ash-hado anna Muhammadan abdohu wa rasoolohu”

2. Gebed

Het Gebed is het meest fundamentele en belangrijke middel waarmee de mens met Allah communiceert en Hem nadert. Het belang ervan kan niet genoeg benadrukt worden.  Het Islamische concept van het gebed is een rechtstreekse voortvloeieng van het ziel van de bidder aan het Goddelijke Majesteit. Er is geen nood aan, noch getolereerd wordt door de Islam, een intermediaire tussen God en mens. Het Gebed brengt soelaas en troost aan de menselijke geest en ziel, heft ze vanuit een nederige staat naar onovertroffen hoogten. Islam verzekert ook aan het gelovige dat zijn gebed gehoord is. De Heilige Koraan verklaart:

2:187  En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden”

Het Gebed bevrijdt de gelovige van de schakels/slavernij/kettingen van de zonde en zuivert het hart. De Heilige Koran verklaart:-

29:46  Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard, en onderhoud uw gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste. Allah weet wat gij doet.

In de Islam is het belangrijkste uiting van het gebed  de salaat, het ritualistische dagelijkse gebed. Salaat is vijf keer per dag voorgeschreven, met vaste tijden voor elk gebed. De naleving van de salaat met al zijn voorgeschreven rituelen is de meest herhaalde bevel van de Heilige Koran. De vijf dagelijkse gebeden zijn:

Ochtend (Fajr). Dit gebed moet in de ochtend aangeboden worden, ongeveer een uur voor zonsopgang. Het is verboden om te bidden terwijl de zon opkomt  want dat kan de verschijning van de zonsaanbidding geven.

Middag (Zuhr). De tijdstip voor dit gebed is vroeg in de middag, te beginnen met de daling van de zon tot namiddag.

Middag (Asr). Gebed in de late namiddag maar niet later dan een half uur voor zonsondergang.

Zonsondergang (Maghreb). Dit gebed moet kort na zonsondergang in acht genomen worden. Het moet niet gebeden worden terwijl de zon ondergaat.

S’Avonds (Isha). Isha moet aangeboden worden na het valavond als het donker is. Het kan om middernacht.

Deze gebeden moeten uitgevoerd worden op de juiste tijden en liefst in gemeente. Maar als het niet mogelijk is om de middagsgebeden op het juiste uur aan te bieden, is het toelaatbaar om de Zuhr en Asr gebed te combineren. De Maghrib en Isha  gebeden mogen ook gecombineerd worden.

Naast Salaat mogen Moslims ook vrijwillige gebeden aanbieden (nawafil). Belangrijkste hiervan is Tahajjud die letterlijk betekent dat de slaap opgegeven moet worden. Het wordt in de later helft van de nacht aangeboden en in  de Heilige Koran wordt er nadrukkelijk vermeld dat Tahajjud heel heilzaam is voor de ontwikkeling van het menselijke ziel en het ook een manier is om dichter tot God te komen. (17:79). De Heilige Profeet vzmh was naar horen zeggen heel vaak opgestaan na middernacht om de bijna heel latere helft van de nacht in gebed door te brengen.

Islam stelt voor gebeden voor elk nood en gelegenheid. Een andere manier om te bidden is aan God te denken doorheen de dag (Zikre-illahi). Om aan Allah te denken en over zijn attributen te nadenken is gelijk aan Hem dichternaderen. Daarnaast mag een moslim op elk moment in stilte bidden tot God. Dit wordt bekend als Dua.
3. Vasten tijdens Ramadan (Saum)

De derde  zuil van de Islam is gedurende de maand van Ramadan wanneer dat alle volwassen moslims vasten. Door te vasten kan een Moslim zich spiritueel en fysiek reinigen, zijn ziel verheffen en om nabijheid te verkrijgen tot Allah. Om te vasten is om te onthouden van eten, drinken, roken en echtelijke relaties van zonsopgang tot zonsondergang. Opoffering van lichaamlijke behoeften vergroot besef van Moslims, van het lijden van de armen en nooddruftigen. Voor dit reden heeft God Ramadan aangesteld. Tijdens deze maand werd de Koraan voor de eertse keer openbaard aan de Heilige Profeet (vzmh).

De Heilige Koraan stelt vrijstelling van vasten aan de bejaarden, mensen die aan chronische ziekten lijden en aan kinderen. Zij mogen het inhalen door de armen te voeden. Tijdelijke vrijstelling is toegelaten aan mensen die aan het reizen zijn, de zieken, zwangere en zogende vrouwen en menstruerende vrouwen. Het wordt verwacht dat zij de vastendagen later inhalen.

Als aanvullende inspanning besteden Moslims zoveel mogelijk tijd aan het reciteren van de Koran en te reflecteren over Haar betekenis.

 

4. Belasting op rijkdom (Zakaat)

Zakaat is de vierde pillar van de Islam en wordt passender de verzuivering van het rijkdom genoemd. Het is een soort belasting die eist dat een Moslim een deel van zijn bezittingen (2% tarief op jaarlijkse basis) opgeeft voor het onderhoud van de armen en hen die geen verdiencapaciteit bezitten, voor de behoeftigen, voor reizigers in nood, voor de dienaars van de islam, voor degenen die strijden op de weg van Allah, voor slaven om hun vrijheid te kopen  en voor welwillende werken. Het aantal varieert naargeland het soort bezit. De belasting kan worden geheven op het land, vee, en liquide middelen (goud, zilver, aandelen en obligaties, enz.)

5. Bedevaart (Hajj)

Hajj is de vifde zuil van Islam en is de pelgrimstocht naar Mekka; een weerbare  Moslim met de middelen  moet minstens een keer  in zijn leven aan dit zuil voldoen.  Het is een uitgebreide reeks van religieuze riten die zich uitstrekken over meerdere dagen door hun voltooing, uitgevoerd bij de Heilige Kaabah in Mekka (Arabië) en andere speciale heilige plaatsen. De hoofd functie van dit bedevaart is de Kabaah waarvan de moslims geloven om de eerste huis gebouwd te zijn geweest voor de aanbidding van God. Het werd gebouwd door de profeet Abraham (as) en zijn zoon Ishmael (as) en later door de Heilige Profeet vzmh. De Heligie Profeet vzmh is zelf ook op bedevaart geweest.  Historische gegevens tonen aan dat profeten voorgaande de Heilige Profeet ook op bedevaart waren geweest.

De Hajj dient als opvallende herinnering aan de eenheid van Allah en legt nadruk op de broederschap en gelijkheid van de mensheid; ook het belang cab de menselijke bereidwilligheid om zich voor zijn Maker op te offeren.