Ahmadiyya

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een internationale religieuze organisatie met afdelingen in 206 landen in Afrika, Noord Amerika, Zuid Amerika, Azië, Australië en Europa. Het is de meest dynamische denominatie van de islam in de moderne geschiedenis, met tientallen miljoenen leden wereldwijd. Het huidige hoofdkwartier van de gemeenschap bevindt zich in Londen.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias al gekomen is in de persoon van MirzaGhulam Ahmad(as) van Qadian. Ahmad(as)verklaarde de metaforische “tweede komst van Jezus(as)van Nazareth” te zijn,alsook de goddelijke begeleider, wiens komst voorspeld was door de Profeet van de islam, Mohammed(saw). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat Ahmad(as), net als Jezus(as),door God gestuurd is om een einde te maken aan religieuze oorlogen, bloedvergieten te veroordelen en de morele waarden, rechtvaardigheid en vrede te herstellen. De komst van Ahmad(as) heeft een nooit geziene heropleving van de islam met zich mee gebracht. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen de islam en fanatieke praktijken door de ware leer van de islam krachtig te verdedigen. Hij erkende ook de nobele leer van grootse religieuze stichters en heiligen zoals Zoroaster(as), Abraham(as), Moses(as), Jesus(as), Krishna(as), Buddha(as), Confucius(as), LaoTzuandGuruNanak, en verduidelijkte hoe deze religies en leerstellingen convergeerden naar één ware islam.

Elke vorm van terreur en terrorisme wordt categoriek verworpen door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Ahmad(as) legde er meer dan een eeuw geleden al de nadruk op dat een agressieve “Jihad met het zwaard” geen plaats heeft in de islam. In plaats hiervan leerde hij zijn volgelingen om een “Jihad met de pen” zonder bloedvergieten te voeren om de islam te verdedigen. Ahmad(as) zelf heeft hiervoor meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven geschreven. Hij heeft honderden speechen gegeven en nam deel aan publieke debatten. Zijn zorgvuldige en rationele verduidelijking en interpretatie van de islam lieten het conventionele Moslim gedachtengoed wankelen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zet de inspanningen om de echte islam te laten heropleven verder en verspreid de gematigde en ingetogen leer van Ahmad(as)ondanks de bittere oppositie van delen van de moslim wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bevestigt de scheiding tussen staat en religie. Meer dan een eeuw geleden leerde Ahmad(as) zijn volgelingen om de heiligheid van zowel de religie als de overheid te beschermen, om godsvruchtige zielen en gehoorzame burgers te worden. Hij waarschuwde voor irrationele interpretaties van uitspraken in de Koran en foutieve toepassingen van islamitische wetten. Hij uitte zijn zorgen over de bescherming van de rechten van Gods schepselen voortdurend. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verdedigt ook vandaag de universele mensenrechten en pleit voor de bescherming van religieuze en andere minderheden. De Gemeenschap is een voorstander van opleiding en emancipatie van vrouwen. Haar leden zijn de meest gezagsgetrouwe, opgeleide en geëngageerde moslims ter wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale spirituele leider. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad(as) zijn volgelingen aan de belofte van God om de boodschap van de islam te beschermen met het kalifaat (spirituele instelling als opvolging van een profeet). De gemeenschap gelooft dat het hooghouden van de echte waarden van de islam, en het verenigen van de mensheid enkel kan door het instituut van het kalifaat. Sinds zijn overlijden in 1908 werd Ahmad(as) opgevolgd door vijf spirituele leiders (kaliefen). De vijfde en huidige kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, HazratMirzaMasroor Ahmad, verblijft in het Verenigd Koninkrijk. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft onder de spirituele leiding van de kaliefen meer dan 15000 moskeeën, 500 scholen en 30 hospitalen gebouwd. Ze heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vertaald. Ze verspreidt de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie via een satelliet televisie kanaal dat 24 uur per dag uitzend, het Internet (alislam.org) en de gedrukte pers (Islam International Publications).

Komst van Beloofde Messias

De Heilige Profeet Mohammed (vzmh) voorspelde dat na enige tijd, in de latere dagen, zijn volgelingen zouden afdwalen van het rechte pad en zouden zinken tot de grootste diepten van verwording. Op dat tijdstip zou God in Zijn oneindige genade de Beloofde Messias en Mahdi doen opstaan om de mensheid te redden en tot God en de Islam terug te brengen en hierdoor alle geopenbaarde godsdiensten te verenigen en te vertegenwoordigen.

Inderdaad wachtten de volgelingen van alle grote religies, Joden, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en anderen ook, zoals de Moslims, met verlangen op de komst van de Beloofde Hervormer zoals in hun geschriften was voorspeld.

Deze komst van de Beloofde Messias en Mahdi en de Beloofde Hervormer van alle religies, heeft plaatsgevonden in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) uit Qadian, een afgelegen dorp in India. Onder goddelijk bevel en in vervulling van de profetieën betreffende zijn komst, maakte hij bekend dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was.

Hij beweerde de verwachtte hervormer te zijn van de latere dagen, de Verwachtte van alle religies van de wereld (de Mahdi en Messias). De gemeenschap die hij oprichtte is de belichaming van de liefdadige boodschap van islam: vrede, universeel broederschap, en onderwerping aan de wil van God in haar authentieke vorm.

Hij verklaarde dat de Messias, de zoon van Maria, nooit zou komen omdat hij na zijn redding van het kruis een natuurlijke dood stierf en zijn ziel in vrede rust in de hemel. Hij maakte ook bekend dat God nog steeds spreekt en dat hij de ontvanger was van goddelijke communicatie.

In een van zijn geschriften zei de Beloofde Messias (as):

“Ik zweer bij God, Die de Bewaker is van mijn leven, dat Hij het is Die mij heeft gezonden, mij een profeet en de Beloofde Messias heeft genoemd. Hij heeft grote tekenen getoond ter ondersteuning van mijn aanspraak, ongeveer 300.000 in aantal.”

(Bijlage van Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, vol. 22, blz. 503)

In 1889 legde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in Qadian, afgelegen dorp in India de grondslag van wat vandaag de wereldwijde en dynamische Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is.

Bij de oprichting van deze gemeenschap zijn 2 basis voorwaarden voorgelegd aan de leden, namelijk:

  • Verbetering van de relatie tussen de mens en God
  • Verbetering van de relatie met de medemens

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad verklaarde dat de Islam de religie van de mensheid is: “De religie van de mensen van het rechte pad” (98:6).

Met deze overtuiging heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alle uithoeken van de wereld bereikt in de periode van een eeuw.

Overal waar de gemeenschap opgericht wordt, worden inspanningen gedaan om een positieve invloed op islam uit te oefenen door middel van sociale projecten, gezondheidsdiensten, Islamitische publicaties en het bouwen van moskeeën, ondanks de bittere vervolging in sommige landen. Ahmadi Moslims hebben de onderscheiding verdiend van gehoorzaamheid aan de wet, vredelievendheid en beschermende en liefdadige gemeenschap.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de islam werd opgericht met Goddelijke begeleiding en met als doel om de Islamitische moreel en de spirituele waarden te vernieuwen. De gemeenschap spoort interreligieuze dialoog aan, verdedigd Islam ijverig en probeert misverstanden met betrekking tot Islam te corrigeren in het Westen. Ahmadiyya gemeenschap pleit voor vrede, tolerantie, liefde en begrip tussen de volgelingen van verschillende religies. De volgelingen van de gemeenschap geloven strikt in de leer van de Heilige Koran. In de Koran staat: “Er is geen dwang in de religie.” (2:257) De gemeenschap verwerpt zeer strikt geweld en terrorisme in elke vorm en voor elke reden.

De gemeenschap biedt een duidelijke voorstelling van Islamitische wijsheid, filosofie, moreel en spiritualiteit zoals te vinden in de Heilige Koran en in de manieren (Sunnah) van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh). Sommige Ahmadis, zoals wijlen Sir Muhammad Zafrulla Khan (die diende als de eerste minister van Buitenlandse zaken in Pakistan, was voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties en was rechter van de ‘International Court of Justice’, in Den Haag), en Dr. Abdus Salam (de Nobelprijs winnaar voor de Fysica in 1979) zijn ook erkend door de wereld gemeenschap voor hun buitengewone diensten en prestaties.

Na het overlijden van haar oprichter, werd de Ahmadiyya gemeenschap geleid door zijn verkozen opvolgers, de kaliefen. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad is het huidige hoofd van de Ahmadiyya gemeenschap. Zijn officiële titel is Khalifatul Massih V en de vijfde Kalief (aba) werd verkozen in 2003.

In België werd de gemeenschap in 1982 opgericht met hoofdzetel in Dilbeek. We hebben tot heden 15 vestigingen en ongeveer 2000 leden over heel België.

Hazrat Mirza Mahmud Ahmad, de Tweede Kalief vormden een aantal hulporganisaties om de geest van morele voortreffelijkheid van de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te bevorderen.

Deze organisaties werden opgericht om een specifiek kader te bieden voor het ethisch en religieuze educatie van verschillende groepen op basis van leeftijd en geslacht.

De Tweede Kalief zei:

“ We moeten de hele wereld hervormen. We moeten de hele wereld voorbrengen aan de Almachtige God. Breng de hele wereld onder Ahmadiyyat.

Vestig het Koninkrijk van God over de hele wereld. Deze grote verantwoordelijkheid kan niet uitgevoerd worden voordat alle leden van onze gemeenschap, kinderen, jongeren of ouderen zich intern organiseren en deze gedragscode dag en nacht volgen. Voor de interne verbetering van de gemeenschap heb ik de organisaties van Khuddam-Ul-Ahmadiyya of jongerenorganisatie, Ansarullah, Nasirat-Ul-Ahmadiyya en Lajna Imaillah of de vrouwenorganisatie opgericht”. (Al-Fazl, 11 oktober 1944) .

Oprichting MKA

Hadhrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad, de tweede Kalief richtte begin jaar 1938 een jeugdorganisatie op met de naam Khuddam-ul-Ahmadiyya. Deze departement wordt opgedeeld in Atfal-ul Ahmadiyya, jongeren tussen 7 tot 15 jaar en Khuddam-ul-Ahmadiyya van 15 tot 40 jarigen.

De jonge Ahmadis hebben altijd op een continu en vrijwillige basis in dienst gestaan van de mensheid. Ze proberen om de boodschap van de islam te verspreiden en hierdoor offeren ze  hun tijd, hun leven en rijkdom op.

MKA België werd in 1982 opgericht en is desondanks de beperkte mogelijkheden steeds actief om de gemeenschap te bekrachtigen op gebied van fysische, mentale en spirituele hulp.

Doel MKA

Het doel van MKA is om de khuddam of de jongeren op te leiden zodat ze hun verantwoordelijkheden en verplichtingen tegenover God en de medemens op een correcte wijze volbrengen. Bovendien staan ze steeds in dienst voor de mensheid en natie.

Verder wordt er gestreefd dat de khuddam verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en zich beschouwen als een rolmodel in de maatschappij en dat ze een sterke persoonlijkheid ontwikkelen.

MKA verricht verschillende activiteiten zoals sponsorwandelingen (charity walks), inter-religieuze conferenties. Enkele tientallen jaren geleden organiseert men in België begonnen met conferenties en bijeenkomsten. Hierbij worden sprekers uit verschillende godsdiensten gevraagd om rond een bepaalde thema een toespraak te houden over hun respectievelijke religies.

Het doel van deze conferenties is het ondersteunen van de religieuze ideeën, tolerantie, harmonie en de volgelingen van verschillende religies dichter bij elkaar te brengen.

In 1991 begon MKA met het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten (ijtema). Er wordt een driedaagse bijeenkomst gehouden. De eerste jaarlijkse bijeenkomst werd in 1991 georganisseerd.

Het doel van deze bijeenkomst is om het fysiek en religieuze welzijn van de Khuddam en Atfal te verzekeren.

Verder organisseert MKA ook opruimachties (waqar-e-amal). In een gezegde van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) vindt men dat de reinheid een belangrijke deel uitmaakt van het geloof. Dit vrijwilligerswerk waaring onze khuddam met enthousiasme deelnemen, wordt gehouden met de bedoeling om de khuddam op te leiden. Hierdoor zijn ze in staat om diverse fysieke werken te kunnen uitvoeren zonder het gevoel te ontwikkelen dat een werk minderwaardig of vernederend kan zijn.

Daarnaast wordt door MKA humanitaire hulp (khidmat-e-khalq) gegeven. Ter gelegenheid van verschillende feesten deelt onze Gemeenschap geschenken uit onder andere aan de kinderen in asielcentra, zieken-en bejaardenhuizen.

Regelmatig worden er ook zieken en bejaarden bezocht. Er worden ook bloeddonatiecampagnes georganisseerd.

Al deze activiteiten worden zonder enige vorm van discriminatie gehouden, onder het motto: “Liefde voor iedereen, haat jegens niemand”.

Voor meer informatie:http://www.khuddam.be

Oprichting Ansarullah

De tweede organisatie is Ansarullah. Hiertoe behoren de (mannelijke) leden boven 40 jaar. Deze organissatie werd opgericht door de Tweede Kalief opgericht in 1940.

Oprichting Lajna Imaillah

De derde organisatie is een vrouwenorganisatie, genaamd Lajna Imaillah. Zoals Khuddam-ul-Ahmadiyya wordt deze organisatie ook opgedeeld in Nasirat-ul-Ahmadiyya, meisjes van 7 tot 15 jaar en Lajna Imaillah, vrouwen vanaf 15 jaar.

In 1922 werd de organisatie opgericht door de Tweede Kalief vanuit de visie, dat vrouwen een gelijkwaardige rol dienen te spelen bij de opbouw van de Gemeenschap en de verbetering van de samenleving. De Derde Kalief, Hazrat Mirza Nasir Ahmad illustreerde deze visie met de volgende woorden:

“Vrouwen vormen van de vier muren van een huis twee muren. Als twee muren instorten, zal het dak dan blijven staan?  Nee. Vrouwen, voor u is een belangrijke taak weggelegd.”

Meer informatie kan opgeozcht worden op de website: http://www.lajna.be

Info

Meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kan gevonden worden op de volgende websites:

http://www.islamahmadiyya.be

http://www.alislam.org

http://www.khuddam.be

http://www.lajna.be

Gebruikte afkortingen:

as: AleihiSalam: vrede zij met hem.
saw: sallalahualeihiwasalam: moge de vrede en gunsten van Allah met hem zijn.