Jihad

Wat is de Islamitische Jihad?

Ook worden we er van beschuldigd, dat wij Jihad afwijzen of de Moslimleerstellingen over Jihad verlaten hebben. Ook hier weer is de beschuldiging vals. De Jihad die ons in de Heilige Koran geleerd wordt en die in de praktijk gebracht werd door de Heilige Profeet (vzmh) en zijn heilige metgezellen is een heilige plicht. Zowel Ahmadi-Moslims en andere Moslims kunnen dit niet ontkennen, en ontkennen ook niet dat dit door de Heilige Koran heilig is gemaakt evenals door de Heilige Profeet (vzmh) of de metgezellen van hem.

Wat betreft het onderwerp van Jihad: dat wat de Ahmadi-Moslims verwerpen is de mening dat bloedvergieten is gerechtvaardigd, evenals het verspreiden van wanorde, ontwrichting en het aanvallen in de naam van de Islam. Ahmadi-Moslims zijn er tegen om elke soort van agressie van het naamplaatje Jihad te voorzien. Als men dit toch doet dan stelt men de Islam in een kwaad daglicht. Men verschaft zodoende materiaal om propaganda tegen de Islam te kunnen voeren. Anti-Islamitische westerse propaganda schildert de Islam af als een barbaarse godsdienst, de Heilige Profeet (vzmh) als de stichter van een militaire staat, hoewel gewikkeld in de mantel der godsdienst. Wanneer Moslims dit geloven en ook dergelijke dingen gaan onderwijzen dan zou het beeld dat de vijanden over de Islam tekenen bevestigd worden.

Als vrienden en volgelingen van de Islam moeten wij hier wel aanstoot aan nemen. Het is een verwrongen beeld van de Islam dat mensen tegen de Islam keert, tegen de Heilige Profeet (vzmh) en tegen de Moslims. Het aldus geschapen beeld van de Islam blijft nog steeds voortbestaan omdat de Moslims zelf voortgaan enige illusies op dit gebied te koesteren.

Islamitische Jihad

Wat is de Islamitische Jihad (vaak vertaald met heilige oorlog)? De Islamitische Jihad is het streven naar een doel met behulp van de Heilige Koran (25:53). Het met woord en daad de waarde en wijsheid van de Heilige Koran verspreiden, om iedereen uit te nodigen de leerstellingen die in dit Heilige Boek vervat zijn te aanvaarden en te bevorderen. Het betekent te werken voor de verandering in de harten van de mens, niet door geweld maar door hen uit te nodigen de Heilige Koran te lezen en er over na te denken. De Islamitische Jihad tabligh (=is prediking) en niet talwar (=zwaard).

Dit punt is voor eens en voor altijd vastgelegd in het vers dat hypocritisch geloof veroordeelt.

“Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: ,Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschappers van Allah zijt.” (Koran 63:2).

Als de Heilige Koran het gesprek door middel van het zwaard zou toestaan, dan zou het niet het hypocritische geloof hebben kunnen veroordelen.

Dan hebben we verder het vers dat het fundamentele principe van vrijheid vastlegt, een vers dat zijn gelijke in andere religies niet kent:

“Er is géén dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden.” (Koran 2:257)

Er kunnen echter wel godsdienstige oorlogen plaatsvinden. Er waren godsdienstige oorlogen in de Islam. De wet betreffende deze oorlogen is duidelijk vastgelegd:

“En strijdt voor de zaak van Allah,” Maar tegen wie? “Tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet., Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.” (Koran 2:191)

De Islam duldt geen oorlog of geweld, tenzij het ter verdediging van geloofsvrijheid is.

“Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft macht hen bij te staan. Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah.”(Koran 22:40-41)

Jihad – in de betekenis van gewapend gevecht – is alleen toegestaan tegen diegenen die geloofsvrijheid door geweld of gebruik van wapens wensen te onderdrukken. Jihad tegen ieder ander volk is in tegenstrijd met de Islam. Vechten, tenzij ter verdediging van vrije geloofsovertuiging, is geen Jihad in de Islamitische betekenis van het woord.

Waar halen de tegenwoordige Moslims hun geliefde begrip over de Jihad vandaan? Misschien is het wel geërfd van de Europese Christelijke kruistochten tegen de Islam. Misschien dat de Moslims die leden onder het uitgelokte geweld van de Christelijke koningen, de leerstellingen van de Islam vergaten en in gelijke termen gingen denken; waarop de Christelijke auteurs Islam en de Moslims begonnen te beschuldigen dat zij geweld goedkeurden als het maar in naam van de godsdienst was. Het wordt tijd dat de Moslims dit doorzien. De zogenaamde Jihad waar de Moslims heden ten dagen over praten verschaft aan de niet-moslims teksten en argumenten tegen de Islam. En aan de Moslims heeft het alleen maar morele zwakte toegebracht en gebrek aan vertrouwen in de fundamenten van hun geloof.

Het enige wat nu gedaan dient te worden is terug te keren naar de Islamitische Jihad, die de Jihad van de Heilige Koran is (25:53) en niet de Jihad van het zwaard. De Heilige Koran verbiedt geweld om religieuze verschillen uit te vechten. Het idee van Jihad – dat het gebruik van het zwaard om de godsdienst te verspreiden goed­keurt – is niet islamitisch en moet verdwijnen.