بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Mos iu afroni veprave të ndyra

Fjalimi i xhumas, i mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi më Gusht 2, 2013.

Përmbledhje: