بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Muslehi Mou’d: Biri i premtuar, Një hytbe rreth Zotit dhe lutjes

Fjalimi i xhumas, i mbajtur nga Hadhrat Mirza Masroor Ahmad më Shkurt 22, 2013.

Përmbledhje: