In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Zlatni rudnik

‘Ja sam otkrio zlatni rudnik i bio sam upoznat sa riznicom dragog kamenja. Također sam bio izuzetno sretan da sam bio opskrbljen vrijednim dijamantom koji je tako dragocen da kad bi ga razdelio među svim mojim bližnjima, svaki od njih bi postao bogatiji od onog koji danas poseduje najveću količinu zlata i srebra. Šta je taj dijamant? To je Jedan Istinski Bog.’

Ove riječi su bile izgovorene od hazreti Mirze Ghulam Ahmeda iz Kadiana, u Indiji, koji je 1889. godine tvrdio da su se u njegovoj osobi ličnosti ispunila predskazanja koja su predviđala dolazak Obećanog Mesije ili drugi dolazak Isaa a.s. (Isusa), kao i to da je on očekivani Mehdi na kojeg su muslimani čekali. On je svetu predstavio lepote vere islama i ispravio pogrešno tumačenje Časnog Kur’ana. Tvrdio je da je njemu Bog Sebe manifestovao i da mu je povremeno govorio.

Živi Bog

On je jasno spoznao Boga kroz svoje lično iskustvo i opažanja. Bio je tako neodoljivo povučen prema neuporedivoj lepoti živog islama da je bio snažno potaknut da pozove sve ljude da traže ovu riznicu. On je ovako zapisao:

‘Naš Bog je naš Džennet. Naša najveća radost je u našem Bogu, jer smo Ga vijeli i našli svaku lepotu u Njemu. Ovo bogatstvo je vredno pribavljanja, premda možda budete trebali položiti svoj vlastiti život da ga pribavite. Rubin je vredan sticanja premda možda budete trebali da izgubite sebe da ga steknete. O, vi koji ste ga lišeni, požurite ovom izvoru i on će vas zadovoljiti. Šta treba da uradim, i kako da impresioniram srca ovim dobrim vestima? U koji bubanj da udaram da najavim da je ovo vaš Bog, da bi me ljudi čuli? Koji lijek da primenim za ljudske uši da bi čule?’

Ovo je stvarna slika blagoslova islama predstavljenog od dugo očekivanog Mesije i Mahdija ovog doba, čije je lik odrazio svjetlo Živog Boga i potvrdio istinu da Bog još uvijek govori Svojim slugama, čuje njihove molitve i voli ih.

Muhammed s.a.v.s. – Časni Poslanik islama

Ovaj isti istinski Bog se ranije predstavio i javio preko Poslanika Muhammeda s.a.v.s. četrnaest stotina godina unazad u Meki, Arabija, kao ispunjenje predskazanja datog od Musaa (Mojsija), Sulejmana (Solomona) i Isaa (Isusa) (mir na sve od njih).

Muhammed s.a.v.s. bio je rođen kao siroče i od ranih godina je bio inspirisan ljubavlju prema Bogu i čovečanstvu u celini. Živio je časnim životom. Njegova istinoljubivost, poštenje i pobožnost su bili tako upadljivi u toku njegove mladosti da su mu dali titulu El-Emin (Verni).

Ovaj pobožni i simpatični mladi čovek je bio veoma zabrinut zbog mnogih zala koja su prevladavala među Arapima. Uobičavao je da se povuče u pećinu na brdu oko pet kilometara izvan Meke, gde se u osamljenosti predavao klanjanju Bogu. Dok je bio u pećini, kad mu je bilo oko 40 godina, primio je prvu objavu od Svemogućeg Boga. Zapoveđeno mu je da poziva čovečanstvo Bogu, da istrebi zlo i da iskoreni idolopoklonstvo. Bio je pozvan Poslanstvu i time je bilo ispunjeno predviđanje iz Biblije, u kojem je Bog navijestio da će između bratstva (Ishmaelites) od Izraelićana uzdići Poslanika kao što je Musa (Deut. 18:18).

Kad je obznanio svoju Božansku poruku ljudima Meke, oni su se digli protiv njega. Prijatelji su od sebe napravili neprijatelje. Oni koji su ga prihvatili bili su proganjani na razne načine.

Jedanput, dok je bio zauzet molitvom, oko njegovog vrata je bila postavljena omča i zamalo da je bio zadavljen. On i njegovi odani sledbenici su bili podvrgnuti svakoj vrsti maltretiranja.

Muhammed s.a.v.s. i njegovi verni sledbenici su trinaest dugih godina, strpljivo i sa duhovnom snagom i odvažnošću, podnosili sva ova proganjanja dok, po Božijoj naredbi, Poslanik nije preselio u grad po imenu Medina, oko 300 kilometara severno od Meke. Čak ni tamo nije bio ostavljen na miru. Mekelije su poslale vojsku protiv njega. Onda je njemu i njegovim sledbenicima došao nalog od Boga kojim im je bilo odobreno da se bore u samoodbrani. Na kraju, u osmoj godini nakon napuštanja Meke, on je napravio miran, pobjedonosni povratak praćen sa deset hiljada sljedbenika, ispunjavajući time predskazanje iz Biblije: ‘On je zasvetlio sa planine Paran i došao sa deset hiljada svetih: od njegove desne ruke je otišao pravedni zakon za njih.’ (Deut. 32:2).

Dvije godine kasnije obavio je hodočašće u Meku. Tom prilikom je održao svoj historijski oproštajni govor u kojem je najavio uzvišeni princip ljudske jednakosti i, postavljajući osnove ljudskih prava, postavio je temelje univerzalnog mira. To je najveličanstvenija izdana povelja svjetskog mira. Do vremena njegove smrti, 636. godine idolopoklonici Meke i najveći broj Arapa su postali čvrsti vjernici Božijeg Jedinstva što je utvrdilo istinitost i veličanstvenost najuzvišenijeg od svih Poslanika.

Knjiga islama

Časni Kur’an je Knjiga islama. To je Božija Reč koja je u delovima bila objavljena poslaniku Muhammedu s.a.v.s. u vremenskom razdoblju od dvadeset tri godine njegove poslanstva. Ovo je konačni Božiji zakon upute za čovečanstvo. Sam Bog je dao garanciju da će za sva vremena zaštititi čistoću njegovog teksta (Kur’an, 15:10). I zaista, kroz vekove on je ostao sačuvan od bilo kakvih izmena i ubacivanja. On je živa knjiga i njena duhovna djelotvornost je i dalje valjana za sva doba. Oni koji žive po njenim učenjima uživaju Božije blagoslove na mnogo načina. Bog čuje njihove molitve i odgovara im s ljubavlju i samilošću. Ovo je veličanstveni znak istinitosti Časnog Kur’ana.

Oživljavanje islama

Onaj koji je u ovo doba pozivao čovečanstvo Živom Bogu, Živom Verovjesniku i Živoj Knjizi je bio hazreti Mirza Gulam Ahmad iz Kadiana, Indija. On je rođen 1835. godine, a umro je 1908. godine. Svrha njegovog dolaska je bila da čovečanstvo vrati Istini i da ukloni sva pogrešna učenja i vjerovanja. On je, na primer, opovrgao doktrinu iskupljenja kroz pretpostavljenu smrt Isa a.s. (Isusa) na krstu: Zatim je, na temeljima pisane i istorijske evidencije, dokazao da je Isus preživeo raspeće i da je proputovao Istok nastavljajući propovedanje svoje poruke Izgubljenim Ovcama Kuće Izraela, i da je, na kraju, umro prirodnom smrću u Kašmiru, Indija, gde se njegov grob može vidjeti u Khanjar ulici, Srinagar.