PDF Hello world!

Samenvatting Vrijdagpreek 13 okt 2017 – Ware Concept Van Khatam-un-Nabiyyin

Samenvatting Vrijdagpreek 13 Oktober 2017
Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-fateha zei Huzur-e-Anwar:
In Pakistan blijven politici en scholieren voor één of andere reden hun gevoelens van vijandigheid uitten tegenover de djamaat en ze gebruiken de Djamaat om hun eigen faam te vergroten. Wanneer zij met problemen kampen, dan mishandelen ze de Ahmadiyya’s om de publieke opinie te winnen. Voor dit gebruiken ze de ‘Khatm-e-Nabuwwat’ (finale Profeet) kwestie en voor hun politieke doelen, waardoor de Ahmadi’s het slachtoffer worden en vervolgens lijden.

Wat de Djamaat betreft, hebben we nooit aan de Pakistaanse overheid noch een buitenlandse overheid gevraagd om de wetten tegen Ahmadi’s te veranderen. We hebben de overheid niet nodig om te weten dat dat we Moslims zijn. Wij zijn Moslims en geloven in al de vijf zuilen van de Islam. Wij geloven dat de Heilige Profeet VZMH ‘Khatimun Nabiyyeen’ (de zegel van alle profeten) is.
Als iemand in Khatam-e-Nabuwwat niet gelooft is deze persoon volgens de Beloofde Messias a.s. geen moslim en hij valt buiten de leer van de Islam. Dus de bewering dat wij de Heilige Profeet VZMH niet als de laatste en finale Profeet beschouwen is een totaal valse bewering. Verder wordt er ook beweerd dat Ahmadi’s niet in de Heilige Koran geloven en dat ze de openbaringen van de Beloofde Messias a.s. in hogere achting nemen dan de Koran en dat ze niet op Hajj gaan en dat hun Qibla (richting voor gebed) ook verschilt. Vele Arabieren die zich bekeren tot Ahmadiyyat vertellen ons over deze valse propaganda tegen onze Djamaat.

Hoe is het mogelijk dat wij de Heilige Koran niet aanvaarden wanneer de Beloofde Messias a.s. de Koran als de wortel der zegeningen beschouwt. De openbaringen van de Beloofde Messias a.s. zijn ondergeschikt aan de Helige Koran. Ze dragen geen zelfstandige status op zich. Eén van de openbaringen van de Beloofde Messias a.s. is, “Alkhair’o kullahu fil Quran”: Elke deugd is te vinden in de Heilige Koran. Zo zei hij ook: “degenen die de Koran zullen respecteren zullen ook in de Hemelen worden gerespecteerd”. Als wij niet in de Heilige Koran geloofden, waarom zouden we financiële opofferingen maken om de Heilige Koran te vertalen en te verspreiden in verschillende landen? Tot nu toe hebben we in 75 verschillende vertalingen van de Helige Koran kunnen vervolledigen en publiceren terwijl anderen nog in uitvoering zijn en binnenkort gepubliceerd zullen worden InshAllah. Men moet zich afvragen hoeveel vertalingen diegenen die ons beschuldigen zelf gepubliceerd hebben.

Op gelijkaardige wijze heeft de Beloofde Messias a.s. herhaaldelijk gesproken over de Heilige Profeet VZMH als laatse en finale profeet. Eén van zijn openbaringen is: “stuur zegeningen op de Heilige Profeet VZMH die meester was van de nakomelingen van Adam en die Khatumun- Nabbiyeen was”. Een andere openbaring stelt: “Alle zegeningen en genade zijn vanwege de Heilige Profeet VZMH”. Hij stelde ook in zijn boek ‘Tajalliyat-e-ilaahiya’: “Was ik geen lid geweest van de Ummah (gemeenschap) van de Heilige Profeet VZMH en geen volgeling van hem, ook al waren mijn daden zo grootaardig als de bergen, dan zou ik de eer van Goddelijke Communie niet verkregen hebben. Dit komt door het feit dat er nu, behalve voor de Profeetschap van Muhammed VZH, alle Profeetschappen tot een einde zijn gekomen”.

De Beloofde Messias a.s. zei: de beweringen tegen mij en mijn Djamaat, dat wij de Heilige Profeet VZMH niet aanvaarden als de laatste en finale profeet, is een gigantische leugen. Anderen hebben zelfs niet een duiznedste van de kracht, het geloof, bewustzijn en inzicht waarmee wij geloven in de Heilige Profeet VZMH. Noch hebben ze een hart om dit te doen. Zij hebben geen idee van de diepte der betekenis en het geheim over de term “finaliteit” der profeten. Ze hebben alleen van hun voorvaders het woord gehoord en blijven volledig onwetend over de realiteit hiervan.

De Beloofde Messias a.s. heeft over de finaliteit van de Profeet en zijn eigen status gezegd dat, “Het woord profeet die aan mij werd toegekend, werd niet in zijn ware vorm geïmplementeerd en de waarheid waarvoor ik bewijzen heb gegeven is dat de Heilige Profeet VZMH eigenlijk de ‘Khatim-ul-Anbiya’ is en er geen Profeet zal komen na hem, noch oud noch nieuw”. Dus onze geloof is dat een persoon die zichzelf een profeet verklaart maar zichzelf scheidt van het gezegende bestaan van de Heilige Profeet VZMH en zichzelf een directe booschapper van God beweert te zijn, een niet-gelovige en vervloekte mens is.

Huzu-e-anwar vervoldde, dus alle mensen die ons niet-gelovig noemen, verklaren zichzelf eigenlijk als ongelovig volgens de hadith van de Heilige Profeet VZMH. En wij moeten sympathie hebben voor hen en we moeten hen bewust maken over de realiteit. Het is een gunstige zaak dat sommige heren, na de de vijandige toespraak in de nationale vergadering van Pakistan, voor ons hun stem hebben laten horen en dat een deel tegen deze zogenaamde religieuze geleerden opstaat. Vandaag zijn het alleen de Ahmadi’s in Pakistan die de echte patriotten zijn en dienovereenkomstig handelen. We spelen geen politieke spel in naam van de godsdienst. Het is de plicht van elke Ahmadi om te bidden dat God deze land altijd veilig zal houden waarvoor talrijke Ahmadi’s vele opofferingen hebben gemaakt. Moge Pakistan gerekend worden tot de bevrijdde en beschaafde landen van de wereld, amin.