Samenvatting vrijdagpreek 8 Nov 2019 – financieel offer : het nieuwjaar van Tehrik Jadid

Résumé du Sermon du vendredi 08 novembre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 8 november 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

NaTashahhud, Ta’awwaz en recitative vanSoerah Al-Fatehah, reciteerde Huzur-e-Anwar vers 273 vanSoerah Al-Bakara.

Vertaling:“Hen te leiden is niet uw plicht, maar Allah leidt wie Hij wil. En welke rijkdommen gij ook weggeeft, het komt u ten goede en gij geeft alleen om Allah’s welbehagen te zoeken. En welke rijkdommen gij ook besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”

In dit vers heeft Allah beloofd dat het binnen Zijn jurisdictie valt om een persoon naar het juiste pad te leiden en hem vervolgens standvastig op de weg te houden die naar zijn eindbestemming leidt. En indien iemand een stap in de richting van God neemt, dan kan hij zijn doel bereiken door de zegeningen van Allah.

Ten tweede, zegt Allah in dit vers,zal datgene wat je ook weggeeft van je reine inkomsten je ten goede komen. Allah weerhoudt niet wat iemand toekomt, maar geeft het in tweevoud terug.De rijkdom die wordt weggegeven uit je reine inkomsten voor de zaak van Allah zal je duizendmaal worden teruggeschonken. Ahmadi’s over de hele wereld hebben dit zelf ondervonden en blijven me erover schrijven.

Allah de Almachtige definieert een ware Momin (gelovige) als diegene die spendeert voor het welbehagen en de genade van Allah. Dan zal Ik hem rijkelijk belonen. De voorwaarde is echter dat de rijkdom onbedorvenen rein dient te zijn. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om op deugdzame wijze te verdienen. We mogen de overheid niet misleiden door langs de ene kant te werken en langs de andere kant aanspraak te maken op bijstandsuitkeringen.

Vandaag is het 85ejaar van Tehreek-e-Jadeedafgelopen. Met het nieuwe Tehreek-e-Jadeedjaar voor de deur dienen we allen te onthouden dat de voorbeelden van opofferingen niets nieuws zijn voor ons.Zelfs vandaag zien we dergelijke voorvallen in de Jama’at van de Beloofde Messias (as).Huzur-e-Anwar haalde verscheidene voorbeelden aan, waaronder de volgende drie:

  • De muballigh (prediker) van Sierra Leone schrijft dat wanneer een arme nieuwe bekeerling werd ingelicht over de Chanda en Tehreek-e-Jadeed fondsen, hij voor beide betaalde en slechts een klein bedrag voor zichzelf overhield. Hijbetaalde ook dat bedrag voor dit doel. Hij zegt dat het bedrijf waar hij werkte hem naar een andere afdeling overplaatste en zijn salaris werd vele malen vermenigvuldigd.Hij zegt dat,Allah mij onmiddellijk beloond heeft voor mijn opoffering en hij betaalt nu met regelmaat de plaatselijke Chanda en Tehreek-e-Jadeed.Huzur-e-Anwar vermeldde een ander voorval, wanneer een man niet genoeg geld beschikbaar had om zijnTehreek-e-Jadeedte betalen, hij de kleine portie rijst die hij had verkocht om zo het bedrag te betalen. Hij zegt dat, mijn vriend stuurde mij de volgende dag een zak rijst en wat geld als een geschenk.
  • Een dame uit het VK zegt dat, ik had het beloofde bedrag betaald voor Tehreek-e-Jadeed. De plaatselijke president vestigde onze aandacht op het verzamelen van meer fondsen om ons streefdoel te halen. Ik had een klein bedrag over om enkele zaken te kopen die ik nodig had, maar ik besloot om ook dit bedrag als Chanda te schenken.Zij zegt dat, de volgende dag stortte mijn werkgever veel meer dan wat ik had weggeschonken op mijn rekening. Dit was een totaal onverwacht gebaar.
  • Een lid van de gemeenschap uit India was tewerkgesteld in Bangalore vooreen salaris van20.000 rs. permaand. Hijwerd ingelicht over de definitie die HazratMuslehMaoud gaf van een voorbeeldig offer, wat neerkomt op 50% van een salaris. Daarop beloofde hij om10.000rs.te betalen. Zijn verwanten adviseerden hem om dit niet te doen, gezien hij pas net aan het verdienen was en hij het moeilijk zou vinden om dit bedrag te betalen, maar hij antwoordde dat HazratMuslehMaoudgesteld had dat tenzij men zelf eerst probeert, de engelen hem niet te hulp zouden schieten. Kort daarna kreeg de man een job aangeboden in een ander bedrijf, waar zijn salaris 120.000rs. bedroeg. Hij staat erop dat hij dit allemaal te danken heeft aan de Chanda (fondsen) die hij betaald had.

Moge Allah Zijn zegeningen doen neerdalen op alle leden van de Jama’at die opofferingen brengen. Ameen.