Samenvatting vrijdagpreek 6 Jan 2023 – Uitgaven op de weg van Allah: Waqfe Jadid 2023

KJ-Summary-FR-20230106                 KJ-Summary-NL-20230106

KJ-Summary-UR-20230106

 

Samenvatting vrijdagpreek 6 Jan 2023

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah en de volgende vers:

Nooit zult gij tot rechtschapenheid komen, tenzij gij van hetgeen gij liefhebt, besteedt; en wat gij ook besteedt, Allah weet het goed. (3:93)

Zei Huzoor e Anwar: De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei ooit, terwijl hij licht wierp op financiële offers, dat in deze wereld de mensen heel veel van rijkdom houden. Daarom staat er in boeken over de interpretatie van dromen dat als iemand in een droom zijn lever weghaalt en het weggeeft, dat dat betekent dat hij zijn rijkdom heeft gegeven. Daarom staat er in de Heilige Koran, dat om werkelijke vooruitgang te bereiken, “Je zult nooit rechtschapenheid bereiken tenzij je uitgeeft van wat je liefhebt”.

Allah de Almachtige hecht zoveel belang aan financiële opoffering, dat het alleen als een deugd wordt beschouwd wanneer iemand van zijn meest geliefde bezittingen besteedt uit medelijden voor de schepping van God.

Dit zijn de normen van opoffering waarvan een uitstekend voorbeeld werd gesteld door Hazrat Abu Bakr (ra). En in de tijd van de Beloofde Messias (as) werd dit voorbeeld ook gesteld door Maulana Hakeem Noorud-Din (ra) .

Er zijn vele voorbeelden uit het leven van de metgezellen van de Beloofde Messias (as) in die tijd die offers brachten in overeenstemming met hun capaciteiten. De Beloofde Messias (as) heeft gezegd: “Ik ben verbaasd om zulke offers te zien.” Huzoor-e-Anwar vermeldde dat deze offers worden gebracht om de missie van de Beloofde Messias (as) te bevorderen.

Allah de Almachtige blijft zulke mensen die offers brengen in elk tijdperk voorspoed schenken. Huzoor-eAnwar zei dat hij in dit verband incidenten van enkelen zal uiteenzetten.

Hazrat Musleh Mau’ud (ra) lanceerde de gezegende regeling van Waqf Jadid in 1957. In het begin was het doel ervan om de Jama’ats in Pakistan en India te helpen in landelijke gebieden. Daarna, in het tijdperk van Hazrat Khalifatul-Masih IV (rh) werd het uitgebreid naar alle andere landen. Fondsen ontvangen volgens Waqf Jadid worden besteed in Afrika en andere onderontwikkelde landen. Maar leden die in deze landen wonen participeren ook aan het brengen van offers naargelang hun middelen.

Amir Sahib uit Tanzania schrijft dat een dame in de Jama’at vertelde dat zij op een dag naar de markt ging om wat huishoudelijke artikelen te kopen. Onderweg ontmoette ze Muallim Sahib die haar adviseerde over het betalen van haar contributie Waqf Jadid. Zij zei dat ze toen vertelde dat ze op dat ogenblik tweeduizend Shilling had en duizend Shilling in Waqf Jadid had gestort en de andere duizend voor haar behoeften had bewaard. Vlak daarna riep een andere dame haar aan die enige tijd geleden vijfduizend Shilling had geleend en waarvan ze geen hoop had dat het haar zou worden teruggegeven. Zij gaf de vijfduizend Shilling die ze haar geleend had, terug. Zij verklaarde dat ze terugging naar Muallim Sahib en zei dat dit te danken is aan de zegeningen van het betalen van Chanda en nog eens duizend Shilling in Chanda overhandigde.

Huzoor-e-Anwar (aba) meldde dat we voorbeelden vinden van zowel geboren Ahmadi’s als nieuwe Ahmadi’s die afkerig zijn voor rijkdom en presenteerde een aantal incidenten in dit verband.

Vervolgens zei de Beloofde Messias (as) bij een gelegenheid: “Het is voor jullie niet mogelijk om zowel van rijkdom als van Allah te houden. Je kunt slechts één van beide liefhebben. Gelukkig is hij die Allah liefheeft. Als iemand van jullie van Hem houdt en zijn rijkdom voor Zijn zaak besteedt, ben ik er zeker van dat zijn rijkdom meer zal toenemen dan die van anderen”…. ,

Huzoor-e-Anwar (aba) vermeldde dat elke Ahmadi die offers brengt een getuige is van het feit dat rijkdom inderdaad van Allah de Almachtige komt.

Door de genade van Allah is het 65ste jaar van Waqf Jadid afgesloten en is het 66ste jaar begonnen op 1 januari. In dit voorgaande jaar heeft de Jama’at een offer van 12,2 miljoen pond kunnen brengen. Wat betreft de totale inzameling staat Groot-Brittannië op nummer 1.

Dan Canada op nummer 2. Dan Duitsland, Amerika en India en uiteindelijk Belgie.

Moge Allah iedereen die heeft deelgenomen overvloedig zegenen!