Samenvatting Vrijdagpreek 30 december 2022 – Mensen van Uitmuntendheid : Hazrat Hamza (ra)

KJ-Summary-FR-20221230                 KJ-Summary-NL-20221230

KJ-Summary-EN-20221230                KJ-Summary-UR-20221230

Samenvatting vrijdagpreek 30 December 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Huzoor Anwar (aba) zei dat hoewel de bijzonderheden betreffende Badri metgezellen al vernoemd werden, een paar hiervanlater zijn toegezonden.Dus zal ik ze vandaag vermelden. Hazrat Hamza was de oom van de Heilige Profeet (vzzh). De Heilige Profeet (vzzh) hield van de naam Hamza boven alle andere. De titel (kuniyat) van Hazrat Hamza was Abu Amara. Zijn afstamming ging niet verder. De dochter van Hazrat Hamza ging na de Hajj, achter de Moslims aan vanuit Mekka. Hierop ontstond een ruzie tussen Hazrat Ali, Jafar en Zaid ra omdat zij mee zougaan. Maar de Heilige Profeet (vzzh) stuurde haar met Hazrat Jafar omdat zijn vrouw haar tante was en een tante is als een moeder. De Heilige Profeet (vzzh) zei, Ali jij bent van mij en ik van jou en zei tegen Jafar dat je kwauiterlijk en eigenschappen op mij lijkt en zei tegen Zaid dat je onze broer en vriend bent. Hazrat Ali vroeg de Heilige Profeet (vzzh) waarom hij niet trouwde met de dochter van Hazrat Hamza waarop de Heilige Profeet (vzzh) antwoordde dat zij de dochter is van mijn pleegbroer en ik ben haar oom.

Volgens een verhaal vroeg Hazrat Hamza, voordat hij de Islam aanvaardde, om de engel Gabriël voor hem te zien verschijnen. En toen hij verscheen, viel Hazrat Hamza flauw. Twee jaar na de migratie ging Hazrat Hamza op expeditie met de Heilige Profeet (vzzh) en droeg de vlag van de Islam. Dit was een eerste expeditie en zestig metgezellen vergezelden de Heilige Profeet (vzzh). De Heilige Profeet (vzzh) stelde Hazrat Sa’ad bin Ubada aan als Amir in Madina.

Tijdensde slag van Badr, net voor de slag, stuurden de Qoeraisj Umair om de grootte van het moslimleger te peilen en hij werd zodanig getroffen dat hij terugging en zei dat er geen verborgen partij onder hen is. Maar het lijkt alsof de dood op paarden rijdt.Waarop velen het leger verlieten. Utba zei tegen Abu Jahal dat het niet aanvaardbaar is om het tegen familieleden op te nemen, waarop Abu Jahal extreem boos werd en de broer van Amr opriep en hem het hele voorval vertelde. Waarop hij zijn kleren scheurde en verontwaardigd riep dat mijn broer geen wraak zoekt. Hierop nam de rest van het leger toe in hun vijandigheid en ook Utba kwam naar voren om te vechten.

Hazrat Hamza droeg ook de vlag van de Islam in de expeditie tegen BanuQainqah. Er waren drie Joodse stammen in Madinamet wiede Heilige Profeet (vzzh) een vredesverdrag sloot. In het begin bleven zij goed, maar toen zij de kracht van de moslims in Madina zagen toenemen, begonnen zij samen te zweren en probeerden zij de moslims te verdelen. Toen, na de slag van Badr, begonnen zij openlijk te zeggen dat het geen zin hadom tegen de Mekkanen te vechten, als zij tegen ons vechten, zullen wij hen vertellen wat oorlog is. De Heilige Profeet (vzzh) verzamelde de Joden en nodigde hen uit tot de Islam waarop zij zeiden, misschien zijn jullie arrogant geworden na het doden van de Qoeraisj en waren zij onbekend met de kunst van het oorlogvoeren. Als jullie tegen ons vechten, zullen jullie het weten.

De Joden begonnen zich openlijk ondeugend te gedragen en beraamden ook om de Heilige Profeet (vzzh) te doden. Banu Qainqah liepen hierin voor op alle anderen na het verbreken van hun verdrag en de zaken escaleerden tot een mogelijke oorlog. De Heilige Profeet (vzzh) verzamelde de leiders van Qainqah en probeerde hen raad te geven, maar zij bleven dezelfde bedreigingen uiten. In een dergelijke situatie was de Heilige Profeet (vzzh) gedwongen om de belegering op te zetten. Het duurde 15 dagen waarna zij de poorten van de kastelen openden met de voorwaarde dat hun rijkdommen aan de moslims zouden toebehoren maar dat hen geen lichamelijk letsel zou worden toegebracht. Volgens de Mozaïsche wet zou hun straf de dood zijn, maar de Heilige Profeet (vzzh)stuurde hen, uit barmachtigheid, in ballingschap. Dit was volgens de omstandigheden van die tijd niet veel voorstelde.

Het nieuws van demartelaarschap van Hazrat Hamza was al aan de Heilige Profeet (vzzh)doorgegeven in een droom. Zijn lichaam was verminkt waarop de Heilige Profeet (vzzh) enorm bedroefd werd en wenste 30 van hun mensen te verminken of 70 volgens een ander verhaal waarop het volgende vers van de Heilige Koran werd geopenbaard:

En als jullie de onderdrukkers willen straffen, straf hen dan in de mate waarin jullie onrecht is aangedaan; maar als jullie geduld tonen, dan is dat zeker het beste voor degenen die geduldig zijn.

Hierop zei de Heilige Profeet (vzzh) dat wij geduld zullen betrachten en dat hij zijn gelofte aflegde. De vrouwen klaagden over hun martelaren. En de Heilige Profeet (vzzh) vestigde hun aandacht op Hazrat Hamza ra, maar toen zij buiten het huis van Hazrat Hamza kwamen klagen, verbood de Heilige Profeet (vzzh) hen dit te doen en maakte een einde aan deze gewoonte.

Dit was alles met betrekking tot Hazrat Hamza. De rest met betrekking tot anderen zal later worden vermeld. Insha’Allah!

Het nieuwe jaar begint over twee dagen, daar moeten we ook voor bidden. Alle Ahmadi’s over de hele wereld moeten anderen in hun gebeden herinneren. Moge Allah ook voorkomen dat de wereld richting oorlog gaat. Ameen!