Samenvatting Vrijdagpreek 23 december 2022 – De behoefte aan de imam

KJ-Summary-FR-20221223                 KJ-Summary-NL-20221223

KJ-Summary-EN-20221223                KJ-Summary-UR-20221223

 

Samenvatting Vrijdagpreek 23 December 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na de recitatie van TashahhudTa‘awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat de jaarlijkse bijeenkomst in  Qadian vandaag begint. Huzur (aba) zei dat er nog zeven tot acht Afrikaanse landen ook hun jaarlijkse bijeenkomsten hielden.

Huzur (aba) zei dat hij de leer van de Beloofde Messias (as) zou voorstellen, waarin hij verwijst naar zijn komst en zijn verantwoordelijkheden tegenover zijn gemeenschap. Meerdere nieuwe Ahmadis zullen deelnemen aan deze Jalsa’s om over hun geloof et leren en hette versterken met hun nieuwekennis.

Huzur (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), die het doel aanwees voor de vestiging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Beloofde Messias (as) zei dat dit een gezegende tijdperk is. In deze gezegende dagen heeft God besloten om de Heilige Profeet (vzzh) te helpen door een nieuwe gemeenschap te stichten. Is er ooit een meer uitdagendetijd geweest voor de Islam waarin het in deze uiterste bestreden werd? Heeft God geen verontwaardiging en eerbied voor de Heilige Profeet (vzzh) om toe te staan dat de wereld hem blijft belasteren? Hij heeft deze gemeenschap gevestigd om deze lastertegen te gaan en de eer van de Heilige Profeet (vzzh) en de Islam te beschermen.

Huzur (aba) zei dat het de verantwoordelijkheid is van degenen die de Beloofde Messias (as) aanvaard hebben om zichzelf te hervormen en ook om Durood te sturen naar de Heilige Profeet (vzzh). Tijdens deze dagen besteden we hieraan bijzondereaandacht.Als we Durood sturen naar de Heilige Profeet (vzzh), dan beschermen we ook de eer van de Heilige Profeet (vzzh).

De Beloofde Messias (vzzh) lichtte het doel toe van zijn komst en zei dat hij gestuurd werd om de eer en de grootheid van de Heilige Profeet (vzzh) te herstellen, die verloren is gegaan, en om de waarheid van de Heilige Koran aan te tonen. Er zijn meerderen wiens ogen gesluierd zijn en die blind zijn voor de waarheid. Tegelijkertijd zal hij mensen in grote aantallen bijeen brengen om getuige te zijn van prachtige tekens.

De Beloofde Messias (as) ging verder en stelde dat er verschillende tekens zijn om de grootsheid van de Islam aan te tonen en deze nieuwe gemeenschap is er één van.

Huzur (aba) citeerde dan de Beloofde Messias (as), die zei dat het niet genoeg was om hem slechts te aanvaarden. Degenen die streven om God te zoeken met vrees en rechtvaardigheid, zijn getuige van de vervulling van Gods belofte, waarin Hij zei:

En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen. (Heilige Koran, 29:70)

Allah de Almachtige begeleidt degenen die voor Hem moeilijkheden doorstaan en voor Hem streven. Allah de Almachtige verleent dergelijke personengemak. Als een persoon in een duisternis gehuld is en het lijkt door zijn woorden en daden alsof hij deelgenoten toekent aan Allah, dan zijn, zijn gebeden van geen belang. Tot dat een persoon zich weerhoudt van ongepaste en onrechtmatige middelen om zijn noden te vervullen en alleen om hulp zoekt bij Allah de Almachtige, zult hij getuige zijn van Allah’s hulp. Wanneer een persoon tot God bidt en tot Zijn oordeel komt, kijkt Allah de Almachtige diep in de harten om te zien of ze werkelijk in Hem geloven. Als hun harten zuiver zijn, zullen de deuren tot Zijn genade openstaan voor hen.

De Beloofde Messias (as) ging verder en zei dat Allah de Almachtige besloten had om nog een gemeenschap te vestigen die uit metgezellen zou bestaan. Aangezien de wet der natuur gebaseerd is op geleidelijke verbetering, zal onze gemeenschap ook geleidelijk verbeteren en uitmunten. Het is zoals de zaden die vandaag worden gezaaid en die na lange tijd vruchten zullen dragen. We moeten dus trachten om de eenheid van God te vestigen en de rechten van onze broeders na te leven met ware oprechtheid. Alleen dan kunnen we het echte doel van onze gemeenschap bereiken.

De Beloofde Messias (as) stelt dat de Heilige Koran een grote gunst is geweest voor de profeten uit het verleden, door hun gewone geschiedenis om te zetten in kennis en begeleiding. De Heilige Koran is vol licht en kennis, en diegenen die haar zonder begeleiding beschouwen vergissen zich ernstig. De Heilige Koran mag niet als een banale verhalenboek beschouwd worden. Omdat Allah de Almachtige er waarheid en grootsheid in gevestigd heeft. Alle kennis kan afgeleid worden uit de Heilige Koran. Het moet gelezen worden met de instelling dat het een levensfilosofie is.

Men bekeert zich wanneer men deze gemeenschap toetreedt. Een dergelijk berouw moet echter door onze daden aangetoond worden. Er zijn veel fouten die we onbewust maken en zaken die we onbedoeld zeggen. Het is om deze reden dat Allah de Almachtige ons heeft opgedragen om berouw te tonen en Istighfar [vergeving vragen] aan te bieden.

De Beloofde Messias (as) stelt dat men vandaag de dag en in deze tijdperk het gebed van Profeet Adam (as) moet reciteren, omdat het berouw toon ten aanvaard wordt in het oordeel van Allah. Het gebed van Adam (as) is als volgt:

Zij antwoordden: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren. (De Heilige Koran, 7:24)

Hierop bad Huzur (aba) dat alle Ahmadis alle doelen kunnen bereiken die gezet werden door de Beloofde Messias (as).

Vervolgens kondigde Huzur (aba) aan dat hij enkele begrafenisgebeden zou leiden van de achtbare Fazal Ahmad Dogar Sahib, een medewerker bij Jamia Ahmadiyya VK, de achtbare Malik Mansoor Ahmad Umar Sahib, die als missionaris diende in Rabwah en de achtbare Isa Joseph Sahib, een mu’allim [predikant] in De Gambia. Huzur  (aba) sprak over hun diensten voor de gemeenschap en leidde later het begrafenisgebed van Fazal Ahmad Dogar na het vrijdaggebed, evenals de gebeden in afwezigheid voor de andere twee achtbare heren.