Samenvatting vrijdagpreek 31 Mar 2023 – Ramazan en de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230331                 KJ-Summary-NL-20230331

KJ-Summary-UR-20230331                 KJ-Summary-EN-20230331

 

Samenvatting vrijdagpreek 31 Maart 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag zei Huzoor Anwar (aba) dat we tijdens deze dagen de maand Ramadan doormaken. Het is een maand waarin een spirituele sfeer wordt gecreëerd. Deze sfeer moet worden gecreëerd in de gemeenschap van gelovigen. Samen met het vasten in deze maand wordt bijzondere aandacht besteed aan aanbidding, het lezen van en luisteren naar de Koran, en als men de echte voordelen van het vasten wil oogsten, moet men veel aandacht besteden aan het lezen van en luisteren naar de Koran. De Koran heeft een speciale band met de Ramadan. De Almachtige God zegt in de Heilige Koran:

“De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid met duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. (2:186)”

Volgens sommige overleveringen werd de eerste openbaring aan de Heilige Profeet (vzzh) geopenbaard op de 24ste van de maand Ramadan, waarna Hazrat Gabriel (as) elk jaar de Profeet (vzzh) bezocht en reciteerde de Koran. Daarom, teneinde de ware zegeningen van de Ramadan te verkrijgen, is het noodzakelijk om te lezen, te luisteren en na te denken over de commentaren van de Koran. De reeks preken gebaseerd op de deugden van de Koran gaat verder met de uitspraken van de Beloofde Messias (as).

De geboden van de Thora en de Evangeliën waren in overeenstemming met de behoefte van de tijd, terwijl het boek dat de Heilige Profeet (vzzh) bracht permanent en eeuwig is, voor alle tijden.

Wat betreft het doel van zijn komst en het feit dat de Koran een permanente leer is, zegt de Beloofde Messias (as): “Luister vanuit je hart wat het doel van mijn komst is. Het doel van mijn komst is slechts het doen herleven en ondersteunen van de Islam. Men moet niet denken dat ik ben gekomen om een nieuwe wet te onderwijzen of nieuwe geboden te geven, of dat er een nieuw boek zal worden geopenbaard, absoluut niet. Als iemand zo denkt, is hij naar mijn mening volledig misleid en zonder geloof. Shari’ah en profeetschap zijn tot een einde gekomen met de Heilige Profeet (vzzh) en er kan nu geen Shari’ah meer komen. De Heilige Koran is het laatste van de boeken, er is geen ruimte voor verzuim daarin. Ja, het is waar dat de zegeningen en gunsten van de Heilige Profeet (vzzh) en de vruchten van de leer en leiding van de Heilige Koran niet zijn geëindigd. Zij zijn in elk tijdperk aanwezig en zijn het bewijs van deze zegeningen die God Almachtig mij heeft opgewekt.

De Beloofde Messias (as) zei: Dat de Edele Koran zo’n wonder is waarvan het gelijke niet eerder te zien was en ook nooit meer te zien zal zijn. Zijn genade en zegeningen zijn altijd gaande en hij is in elk tijdperk even prominent en stralend als ten tijde van de Heilige Profeet (vzzh). Trouwens, men moet ook bedenken dat de spraak van ieder mens in overeenstemming is met zijn moed. Zozeer als zijn moed, vastberadenheid en doelen van een hoge rang zijn, zo zullen ook zijn woorden zijn. Zo zal ook de goddelijke openbaring dezelfde kleur hebben. Bij God Almachtig verklaarde de Heilige Profeet (vzzh): Zeg: “O mensen, waarlijk ik ben voor u allen een boodschapper van Allah. (7:159)

Dit is ook een bewijs van het feit dat de Heilige Koran een bron van leiding is voor de hele wereld. Voorgaande volkeren werden ook geïnformeerd naar hun toestand en het omvat ook geboden voor degenen die daarna kwamen, en dit is een eeuwige wet die werd geopenbaard aan de Boodschapper van Allah (vzzh).

Hij beschrijft de Heilige Koran als de bewaarplaats van alle kennis en zegt: De Heilige Koran is wijsheid en blijvende wet en een bewaarplaats van alle onderricht, en dus is het wonder van de Heilige Koran het hoogste niveau van de lering ervan. En dan is het tweede wonder de grote profetieën van de Heilige Koran. Hoeveel grote profetieën staan er niet in Soera al-Fatiha, Soera al-Tahreem en Soera al-Noor. Het Mekkaanse tijdperk staat vol met profetieën.

Elk gebod van de Koran is vol van doel en redenering, terwijl andere boeken daarvan verstoken zijn. Door de drievuldigheid en de verzoening in de Bijbel listig te noemen, beschrijven de christenen dit als zeer subtiele onderwerpen die het intellect niet kan vatten. Dit terwijl de leer van de Koran zegt dat er zeker duidelijke tekenen zijn voor hen die nadenken en nadenken over de hemel en de aarde.

De Koran is Zikr (herinnering) genoemd omdat hij de mens herinnert aan zijn innerlijke persoonlijkheid, die bestaat uit onder meer nederigheid, opoffering, moed, het onderdrukken van woede en tevredenheid. De Koran leidt de menselijke natuur naar zijn juiste aard. Allah de Almachtige zegt: “Overdenk de Koran, denk erover na en handel ernaar, dan zullen jullie de hoge normen van de menselijke natuur zien. Dus, men moet er over nadenken en het lezen met deze intentie en zij zullen antwoorden vinden op vele vragen die in dit tijdperk opkomen.

Door over de Koran na te denken wordt de erkenning van God en de vrees voor God in het hart gevestigd. Door na te denken over de ware leer die erin staat, wordt de vrees voor God geschapen. En naarmate de erkenning van God vordert, ontstaat ook de grootheid van de Almachtige God en de liefde voor Hem.

Wij, de Ahmadi’s, moeten onszelf altijd in vraag stellen in hoeverre wij proberen de leringen van de Heilige Koran te begrijpen en te volgen. Moge Allah ons de mogelijkheid geven om de Heilige Koran te leren en te begrijpen en te beoefenen, zowel in deze Ramadan als erna. Moge Allah ons beschermen tegen het onreine in de wereld en ook bidden voor de wereld. Moge Allah ons beschermen tegen oorlog.