Samenvatting vrijdagpreek 24 Mar 2023 – De Beloofde Messias en Mahdi (as)

KJ-Summary-FR-20230324                 KJ-Summary-NL-20230324

KJ-Summary-UR-20230324

 

Samenvatting vrijdagpreek 24 March 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Hij is het, Die onder het ongeletterde volk een boodschapper uit hun midden heeft verwekt, die hun Zijn tekenen voorleest en hen reinigt en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, hoewel zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden. Hij is de Almachtige, de Alwijze.

De dag van 23 maart staat in de Jama’at bekend als de Dag van de Beloofde Messias. Op 23 maart 1889 nam de Beloofde Messias (as) in Ludhiana de eerste Bai’at. In deze verzen van Surah Juma staat een voorspelling over de komst van de ware volgeling van de Heilige Profeet (vzzh) en de vestiging van een gemeenschap door hem. De Beloofde Messias (as), terwijl hij de interpretatie van dit vers uitéénzette, vermeldde dat hij inderdaad de vervulling ervan was. Toen verschenen er ook andere tekenen in zijn voordeel. Eclipsen van de maan en de zon, DhulSinin (de komeetster), de verspreiding van de pest, het verhinderen van het verrichten van de hadj, de ontwikkeling van de spoorwegen in het land, de overbodigheid van de kamelen. Dit waren allemaal wonderen voorspeld door de Heilige Profeet (vzzh) die zich in dit tijdperk voordeden. Daarom noemde God Almachtig in deze verzen van Soera Juma de komst van deze tweede groep als “min hum”, “van hen”. Zij zijn als de Metgezellen, zij handelen naar hun leven, en vervullen volledig de واٰخرین منھم  attributen waar ze onder vallen.

Aldus blijkt de imam van deze Jama’at ook ondergeschikt aan de Heilige Profeet (vzzh).

De Beloofde Messias (as) noemde de argumenten voor hem als profeet onder dit vers. In de duisternis van dit tijdperk gaf de Almachtige God hem de opdracht om de waarheid te prediken en hervormingen door te voeren. Aan het begin van de veertiende eeuw kondigde hij aan, nadat hij een teken van God had ontvangen, dat hij degene was die de islam weer op aarde zou brengen, ‘ik ben degene wiens goede nieuws door de Heilige Profeet (vzzh) werd gegeven’, En hij had zoveel visioenen en ontving zoveel openbaringen dat er geen reden was voor twijfel. Zijn komst was van God. Hij stond op, op Gods bevel, En God was met hem bij alles. Aan het begin van de 14e eeuw werd hij gezonden om het licht te voltooien. Bij zijn ondersteuning waren er tekenen van de verduisteringen alsook vele andere tekenen.

Toen werd hij vooraf geïnformeerd over de voortgang van de Jama’at. Er staat in Brahin-e-Ahmadiyya dat mensen zullen proberen deze Jama’at uit te wissen, maar God zegt dat Hij deze zal vermeerderen en zal blijven vermeerderen tot de Dag der Opstanding. Toen kreeg hij ook verstandelijke tekenen, Swami Shogan chandr organiseerde een religieuze conferentie waarin de Beloofde Messias (as) een essay schreef met de hulp van God en gedreven door goddelijke kracht. Toen het artikel voltooid was, ontving hij een openbaring dat het “artikel superieur was”. Toen het artikel in de conferentie werd voorgelezen, zei de voorzitter dat dit artikel superieur was, en zelfs vandaag de dag, wanneer mensen dit artikel lezen, zeggen ze dat het artikel inderdaad superieur is.

Een ander teken is vastgelegd in Brahin-e-Ahmadiyya: hem werd welsprekendheid verleend en tot op heden is niemand in staat geweest om met zijn geschriften te wedijveren. Dan is er het teken van het gebed. Een kind werd gebeten door een dolle hond en werd behandeld. Maar de ziekte kwam terug. De artsen gaven het op. De Beloofde Messias (as) bad met grote onrust en de toestand van het kind veranderde ten goede. De patiënt was bang voor water maar verrichtte toen de wassing met water en begon te bidden en werd rustig. Deze waanzin was niet om hem te laten lijden, maar om een teken van de Beloofde Messias (as) te tonen.

Dan is er de vermelding van het teken van Dr. Dowie. Huzoor vermeldde ook de eenzijdige gebedsuitdaging van Maulvi Ghulam Dastgir, die uiteindelijk stierf. Ook Chirag Din Jammu stierf samen met zijn twee kinderen aan de pest. Wat is de wijsheid van de beschuldigingen die de tegenstanders tegen hem uiten ? Als al die beschuldigingen waar zijn, waarom steunt God hem dan en gaat iedereen die zich tegen hem verzet ten onder ? Dit bewijst het waarheidsgehalte van de Beloofde Messias (as).

Helaas, als de tegenstanders zijn boeken zouden lezen en de vervulling van de tekenen zouden zien zouden ze de noodzaak van de tijd begrijpen. De hemelse tekenen, de voorspellingen van de Heilige Profeet (vzzh) zijn vervuld. Zelfs vandaag, als de Moslims dit begrijpen en in hem geloven, dan kunnen de Moslims hun superioriteit in de wereld doen gelden. Anders zal dezelfde toestand voor hen blijven voortbestaan. In de maand Ramadan, terwijl Ahmadi’s voor zichzelf bidden om beproevingen te vermijden, bid ook voor de Moslim Ummah. Bid voor allen die moeilijkheden ondervinden in de Jama’at, bid voor de wereld van Ahmadiyyat dat Allah alle Ahmadi’s moge beschermen tegen alle kwaad en hen stabiliteit moge schenken, en hen moge vermeerderen in vastheid van geloof. Bid voor de vrede in de wereld dat de mensen God niet de rug toekeren en Zijn toorn niet uitlokken. Moge God ons beschermen tegen allerlei calamiteiten en ons onder Zijn bescherming nemen. (Ameen). Vanaf 23 maart is het weekblad Al-Fazl veranderd in het dagelijkse Al-Fazl. Mensen die Urdu kennen zouden het meer moeten lezen en moge Allah de schrijvers van artikelen het vermogen schenken om goede artikelen te schrijven (Ameen).