Samenvatting Vrijdagpreek 27 Mei 2022 – Khilafat: een goddelijke belofte

KJ-Summary-FR-20220527                                    KJ-Summary-NL-20220527

KJ-Summary-EN-20220527                                   KJ-Summary-UR-20220527

 

Samenvatting vrijdagpreek 27 Mei 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat het vandaag 27 Mei is, tevens ook bekend als Khilafat Dag in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hazoor (aba) zei dat we op deze dag bijeenkomsten organiseren om Khilafat Dag te herdenken. Maar waarom? Het is belangrijk om het antwoord hierop altijd in gedachte te houden. Deze dag begon eerst op 27 Mei 1908 wanneer God, in vervulling van Zijn belofte, Khilafat vestigde in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Beloofde Messias (as) was de gemeenschap al een tijd aan het informeren dat zijn tijd om te gaan aan het naderen was. Hij gaf tegelijkertijd ook de blijde bekendmaking dat God het succes van de gemeenschap beloofd had, die geleid zou worden door het systeem van Khilafat.

Hazoor (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) ooit tegen zijn metgezellen (ra) had gezegd dat hij zo lang onder hen zou blijven als God het wilde en na zijn dood zou Khilafat volgens de voorschriften van het profeetschap gevestigd worden. De kaliefen zouden volledig gehoorzaam zijn tot de Heilige Profeet (sa) en dan zou Khilafat ook eindigen, wanneer God het zou willen. Daarna zou een tirannieke monarchie volgen en aan het einde daarvan zou het monarchale despotisme volgen. Daarna zal er opnieuw Khilafat volgen volgens de voorschriften van het profeetschap. Toenbleef de Heilige Profeet (sa) stil.De Heilige Profeet (sa) voorspelde dat dit allemaal zou plaatsvinden in de moslim oemmah waaneer de genade van God zich zou openbaren. Hazoor (aba) zei dat het feit dat de Heilige Profeet (sa) stil bleef nadat hij de tweede vestiging van Khilafat vermelde, aantoont dat deze tweede openbaringen systeem van Khilafat voor een lange tijd zou duren.

Hazoor (aba) citeerde de Beloofde Messias (as), wie zei dat profeten de opdracht hebben om God aan de mensen voor te stellen zodat zij de zaden kunnen planten.Maar de zaden groeien niet volledig gedurende het tijdperk van een profeet. Er komt echter een tweede manifestatie waarin hun missie vervolledigd wordt. Allah zegt in de Heilige Koran:

“Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren.” Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.” (58:22 )

 

Het woord ‘zegevieren’ (overwinnen) betekent dat, op dezelfde manier waarop profeten wensen dat de verordening van Allah volledig overheersend is op aarde en niemand het kan betwisten, openbaart Allah hun waarheid en authenticiteit met duidelijke tekenen. En Hijstelt hen in staat om de boodschap van waarheid en gerechtigheid te verspreiden, hoewel Hij hen hun missie niet laat voltooien. Anderzijds regelt Hij hun sterfte op een tijd waardoor gevoelens van vrees en falen toenemen, en hun vijanden toelaat om hen te bespotten en te beschimpen. En wanneer hun gelach en bespotting gedaan is, openbaart Hij de andere manifestatie van Zijn macht en scheptzulke mogelijkheden, waardoor alle onvolledige doelstellingen bereikt worden en een toonbeeld van prestatie worden.

Hazoor (aba) zei dat we in de geschiedenis oprechtheid en loyaliteit terugvinden in het tijdperk van de verkiezing van de Eerste Kalief (ra) en dit is een teken van Gods hulp. Ook al was er een zeer klein aantal hypocrieten die wanorde wilde zaaien, was het niet in staat om zelfs maar het hoofd op te steken. Op gelijke wijze waren er mensen die wanorde wilden zaaien op het ogenblik van de verkiezing van de Tweede Kalief (ra). De wereld zag echter hoe snel de gemeenschap zich verspreidde; met de vestiging van missiehuizen en publicaties van literatuur, enzovoort. Tijdens het tijdperk van de Derde Kalief (ra) bleef de gemeenschap voorspoedig, ondanks grote tegenstand van de overheid. Het tijdperk van de Vierde Kalief (ra) zag dat er nieuwe wegen werden geopend in de verspreiding van de islam en hoewel er mensen waren die hem probeerden te hinderen, bleef de gemeenschap alleen maar verder bloeien. Als dit geen vervullingen van Gods belofte waren, wat dan wel? Gedurende de Vijfde Khilafat zien we enorme vooruitgang door MTA en de vestiging van 7 tot 8 nieuwe zendingen, in meer talen die ooit ervoor was bereikt. Het resultaat is dat de boodschap van de ware Islam geïntroduceerd wordt aan mensen die er nooit over gehoord hadden.

Hazoor (aba) presenteerde een tal incidenten van loyaliteit met Khilafat en de zegeningen ervan, van ahmadis uit de hele wereld.

Hazoor (aba) zei dat dit een band van loyaliteit en oprechtheid is, die Allah in de harten van mensen doet ontwaken en insha’Allah zal dit de zegening van de gemeenschap van de Beloofde Messias (as) weerhouden bij zulke mensen.

Hazoor (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) ons had verteld over de voortzetting van het Khilafat, zodat we verenigd worden in het verspreiden van Gods eenheid aan de hele wereld.

Hazoor (aba) zei dat iedere ahmadi een band van oprechtheid en loyaliteit moet hebben met het Khilafat, wat hen op hun beurt in staat stelt om het doel van hun eed te vervullen. Dit is in essentie het ware doel van het herdenken van Khilafat Dag.

Hazoor (aba) vroeg de gemeenschap op het einde om te bidden voor het succes van de jaarlijkse bijeenkomsten in Ghana en Gambia.