Samenvatting Vrijdagpreek 20 Mei 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220520

KJ-Summary-NL-20220520

KJ-Summary-EN-20220520                                  KJ-Summary-UR-20220520

 

Samenvatting vrijdagpreek 20 Mei 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Soerah al-Fatihah zei Hazoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), dat hij verder zou gaan met de Slag van Yamamah die plaatsvond in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazoor (aba) zei dat Yamamah een prominente stad in Jemen was en vandaag gelegenis in Saudie Arabië. Het was een weelderig groen gebied dat bekend stond als één van de mooiste steden. De Banu Hanifah die in Yamamah woonden waren bekend als felle strijders.

Hazoor (aba) zei, wanneer de Heilige Profeet (sa) brieven stuurde naar verschillende leiders om hen uit te nodigen totde Islam, stuurde hij ook een brief naar de koning van Yamamah. Wanneer verscheidene stammen samenkwamen in Medina in 9 AH was een gezant uit Yamamah ook aanwezig. Rijal bin Unfuwahen Musailimah behoorden ook tot deze gezant. Ze verbleven in Medina bij Ramla bint Haris.

Wanneer de Banu Hanifah vertrokken om de Heilige Profeet (sa) te ontmoeten lieten ze Musailimah achter om op hun zakente letten.

In een andererelaasis het opgenomen dat de Banu Hanifah gezant, de Heilige Profeet (sa) ontmoette en dat Musailimah erbij was. De Heilige Profeet (sa) hield een tak in zijn hand. Musailimah stelde enkele eisen aan de Heilige Profeet (sa), één daarvan was dat de Heilige Profeet (sa) hem als de volgende profeet na zijn dood moest aanstellen. De Heilige Profeet (sa) antwoordde dat hij hem zelfs de tak in zijn hand niet zou geven. De Heilige Profeet (sa) zei dat Musailimah dezelfde persoon was die hij in verschillende dromen had gezien.

Hazoor(aba) zei dat Musailmah na zijn terugkomst in Yamamah ten onrechte beweerde dat hij een aandeel had in het profeetschap van de Heilige Profeet (sa) en hij begon veranderingen in te voeren in de islamitische wet.Hij zei bijvoorbeeld, dat de Fajr en Isha gebeden niet langer verplicht waren. Hij stond ontucht ook toe.

Er was iemand genaamd Rijal die lid was van de Banu Hanifah en de Heilige Profeet (sa) had aanvaard. Hij migreerde later naar Medina waar hij de Heilige Koran studeerde. Wanneer Musailimah een afvallige werd, stuurde de Heilige Profeet (sa) Rijal om met hem te redeneren en te helpen terwijl hij van zijn pad afweek. Rijal werd echter beïnvloed door Musailimah  en aanvaardde hem. Hij had zelfs een valse verklaring gemaakt, dat Musailimah inderdaad tot het profeetschap van de Heilige Profeet (sa) behoorde. Wanneer mensen dus zagen dat iemand met de kennis van de Heilige Koran Musailimah aanvaardde, begonnen ze hem ook te volgen.

Hazoor (aba) zei dat wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) na de dood van de Heilige Profeet (sa) verschillende bataljons uitstuurdde, stuurde hij Ikrimah naar Musailimah. Hazrat Abu Bakr (ra) stuurde ook Hazrat Sharjeel (ra) na hem, en adviseerde Ikrimah om niet te vechten tot Sharjeel (ra) aankwam. Ikrimah handelde echter te snel en viel Musailimah aan, waardoor hij en zijn bataljon werden verslagen. Hazrat Abu Bakr (ra) instrueerde hem danom bij de andere bataljons aan te sluiten en hen te helpen. Hij instrueerde Sharjeel (ra) om daar te blijven en wachten tot Hazrat Khalid (ra) aankwam voordat hij met Musailimah ging vechten. Hazrat Sharjeel (ra) heeft echter ook te snel gehandeld en viel aan voor de komst van Hazrat Khalid (ra) en ook hij werd verslagen.

Uiteindelijk stuurde Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Khalid (ra) naar Musailimah toe, samen met een bataljon onder het bevel van Hazrat saleed (ra), als versterkingen voor de achterhoedevan het moslimleger. Toen Hazrat Khalid (ra) vorderde, telde Musailimah’s leger 40.000 man, of volgens andere overleveringen was het zo groot als 100.000, terwijl de moslims iets meer dan 10.000 man telde. Hazoor (aba) gaf toen details over deze strijd.

Op het einde sprak Hazoor (aba) over drie overledenen en kondigde gebeden in hun afwezigheid aan.