Samenvatting vrijdagpreek 25 Aug 2023 – Istighfar en Taubah

KJ-Summary-NL-20230825             KJ-Summary-FR-20230825

 KJ-Summary-UR-20230825

 

Samenvatting vrijdagpreek 25 Augustus 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

❖ Allah aanvaardt het berouw van Zijn dienaren, op voorwaarde dat het oprechte berouw is en niet alleen blijft bij het louter uitspreken van woorden. In de Heilige Koran staat vermeld dat Allah degenen die oprechte berouw tonen, beloont met rijkdom en nakomelingen. En het wordt een middel om zich te vrijwaren van de ontevredenheid van Allah de Almachtige en om Zijn genade te mogen ontvangen.

❖ De voorwaarde hiervoor is echter dat men oprecht vergeving zoekt en berouw toont. Er staat vermeld dat de Heilige Profeet (sa) heeft gezegd dat voor degene die oprecht berouw toont, het is alsof ze in de eerste plaats nooit iets hebben misdaan. Men wordt gevrijwaard tegen de nadelige effecten van wangedrag.

❖ Vervolgens citeerde de Heilige Profeet (sa) de volgende vers: ‘ Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden. ‘ (De Heilige Koran, 2:223). De Heilige Profeet (sa) werd gevraagd wat oprecht berouw inhoudt. De Heilige Profeet (sa) antwoordde door te zeggen dat berouw en droefheid dit aanduiden.

❖ De Beloofde Messias (as) heeft de voorwaarden voor oprechte berouw uiteengezet. De eerste voorwaarde die hij stelde, was het opgeven van zieke en slechte gedachten. Dit is een grote strijd die men moet aangaan om oprecht berouw te bereiken. De tweede voorwaarde voor oprechte berouw, gesteld door de Beloofde Messias (as), was dat men oprecht spijt en droefheid moet vertonen. De derde voorwaarde gesteld door de Beloofde Messias (as) voor oprechte berouw is om vastbesloten te zijn om nooit meer in de buurt van zulk kwaad te komen. Dit mag niet beperkt blijven tot louter besluit, maar er moet een gezamenlijke inspanning worden geleverd om de slechte daden te vervangen door goede en deugdzame.

❖ Huzoor (aba) verklaarde dat dit het niveau van oprechte berouw is dat we moeten proberen te bereiken. We moeten trachten onze harten te zuiveren en ons uiterste best te doen om nooit tekort te schieten in het vervullen van de rechten die verschuldigd zijn aan Allah de Almachtige en de rechten die verschuldigd zijn aan Zijn schepping. De Beloofde Messias (as) heeft zijn Gemeenschap herhaaldelijk gewezen op oprechte berouw en heeft in feite elke gelegenheid aangegrepen om dit onderwerp te benadrukken.

❖ De Beloofde Messias (as) verklaarde dat de moslimgemeenschap twee vermogens is gegeven: het vermogen om kracht te verwerven en het vermogen om die kracht praktisch te tonen. Kracht kan worden verkregen door vergeving te zoeken en hulp te vragen. Net zoals mensen oefenen door gewichten op te tillen en andere middelen te gebruiken, versterkt het zoeken naar vergeving de ziel en ontwikkelt het volharding van het hart.

❖ De Beloofde Messias (as) zei dat het ongetwijfeld zo is dat mensen zwak zijn geschapen, waardoor ze zeker tekort zullen schieten in het vervullen van bepaalde geboden. Daarom hebben ze het recht berouw te tonen voor Allah nadat ze hebben gezondigd, Gods genade moet hen beschermen tegen vernietiging. Men moet berouw tonen op zo’n manier dat zelfs als ze desondanks in het vuur werden gegooid, ze niet zouden terugvallen in dezelfde slechte daad.

❖ Moge Allah ons in staat stellen de werkelijkheid van Taubah en Istighfaar te begrijpen en ernaar te handelen! Ameen. Ter afsluiting kondigde Hazrat Khalifatul Masih (aba) de begrafenisgebeden aan voor de volgende personen en deelde enkele van hun deugden mede: 1. Ansa Begum sahiba. 2. Bushra Akram sahiba. 3. Musarrat Jahan sahiba. 4. Nasir Ahmad Qureshi sahib.