Samenvatting vrijdagpreek 18 Aug 2023 – Trouw blijven aan uw vertrouwen

KJ-Summary-NL-20230818              KJ-Summary-FR-20230818

KJ-Summary-UR-20230818

 

Samenvatting vrijdagpreek 18 Augustus 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

God de Almachtige, verklaart in de Heilige Koran: Voorwaar, God gebiedt u om de goederen aan degenen die er recht op hebben over te dragen. (4:59) Huzoor e Anwar (aba) zei dat een ambt ook een vertrouwen is en binnen het systeem van de Jama’at worden ambtsdragers op elk niveau gekozen. Daarom dient u de ware plicht van het vertrouwen dat u hebt, te vervullen. Er mag geen overweging zijn voor familie- of persoonlijke relaties. Maar in plaats daarvan dient onze inspanning erop gericht te zijn degenen te kiezen die het best gekwalificeerd zijn voor deze positie. Wanneer iemand de gelegenheid krijgt om te dienen wordt God, de Almachtige, zijn Helper. Maar als iemand een positie van autoriteit zoekt uit persoonlijke overwegingen, bereikt hij geen goddelijke ondersteuning. Na een smeekbede, wordt degene gekozen die het meest gekwalificeerd is voor de dienst. Na het gebed, met rechtvaardigheid, beveelt u de meest capabele persoon uit uw midden aan bij de Khalifa van die tijd. Alleen als we deze plicht met rechtvaardigheid vervullen, kunnen we bijdragers worden tot de vooruitgang van de Jama’at. Daarna gaf Huzoor e Anwar (aba) enkele instructies aan de ambtsdragers. Het is onaanvaardbaar dat degenen die als ambtsdragers zijn gekozen, arrogantie vertonen; als God, de Almachtige, de taak van dienst heeft geschonken, wees dan nederig en zoek geen koninklijk gezag. Er dient moeite te worden gedaan om de verantwoordelijkheid te vervullen en tegelijkertijd het recht ervan te erkennen. Streef ernaar het vertrouwen van de leden en de Khalifa van die tijd te behouden. Wanneer de ambtsdragers het beste voorbeeld geven, zal ook de medewerking van anderen worden verkregen. Handelingen dienen in overeenstemming te zijn met het advies en men dient zich elk moment en bij elke stap met gepaste zorgvuldigheid bewust te zijn. Pas dan, kunnen we onze verantwoordelijkheden naleven. Iedere ambtsdrager dient dagelijks twee vrijwillige gebeden aan te bieden voor de verbetering van hun werk. Door persoonlijke voorbeelden te stellen, kan alleen dan de vooruitgang van de Jama’at in de juiste richting gaan. Deze overwegingen dienen ook in acht te worden genomen in hulporganisaties. Als degenen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezing hun plicht niet rechtvaardig vervullen, kan er geen ruimte zijn voor ontevredenheden. Iedere ambtsdrager dient zich te herinneren dat de leider van een natie hun dienaar is. Elke ambtsdrager dient een persoonlijke band te hebben met de leden. Daarom streven we allemaal, naar onze beste vermogen, naar het bevorderen van de missie van de Beloofde Messias (as). Deze mentaliteit kan het systeem van de Jama’at tot een prachtig systeem maken en ons dichter bij God brengen. Terwijl tekortkomingen in het systeem ook de oorzaak kunnen zijn van vervreemding van God. Er wordt vermeld in een Hadith dat dergelijke tekortkomingen een middel worden om afstand te nemen van het paradijs. De ambtsdragers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun respectievelijke gebieden onder leiding van de Khalifa van die tijd. Als ze hun taken niet correct uitvoeren, stellen ze ook de Khalifa van die tijd aansprakelijk. Moge God Khilafat-e-Ahmadiyya helpers schenken die, kennis hebbend van de reikwijdte van hun verantwoordelijkheden, hun taken met succes uitvoeren in plaats van alleen een ambt te aanvaarden om ambtsdrager te worden. Door de middelen te gebruiken die we hebben, moeten we de beste oplossingen zoeken om aan de behoeften van de mensen te voldoen. Er is een grote behoefte om de inspanningen van de Tarbiyat-afdeling zowel op Jama’at-niveau als op hulpniveau sterk te verbeteren. Dit zal problemen oplossen met betrekking tot Rishta Nata en diverse andere afdelingen. Onze belofte om ons geloof boven de wereld te stellen, is niet alleen een belofte, maar moet ook in de praktijk worden omgezet. Alleen dan kunnen we ons voorbereiden op de uitdagingen die worden gesteld door Dajjal. Verder verduidelijkte Huzoor e Anwar (aba) de verantwoordelijkheden van andere kantoren. Door de nalatigheid van sommige ambtsdragers kan er ook slecht denken ontstaan onder de leden van de Jama’at. Dergelijke nalatigheden kunnen een afstand scheppen tussen individuele leden en de Khalifa van die tijd. Ze dienen niet alleen te vrezen voor het verraden van hun toevertrouwde verantwoordelijkheden, maar vooral voor de ontevredenheid van God, de Almachtige. Benader mensen met goede manieren en vriendelijkheid. Elke ambtsdrager moet het advies van de Heilige Profeet (sa) onthouden: “Creëer gemak, creëer geen moeilijkheden; verspreid liefde en geluk, laat haat niet gedijen.” Er moeten inspanningen worden geleverd om het geloof van mensen naar beste vermogen te versterken. Naast het vervullen van de rechten van God, is het even belangrijk om de rechten van medemensen met rechtvaardigheid na te leven. Streef ernaar uw verantwoordelijkheden met rechtvaardigheid te vervullen, met inachtneming van de principes van Taqwa. Moge God, de Almachtige, ons daartoe in staat stellen. Ameen!