Samenvatting vrijdagpreek 24 Nov 2023 – De noodzaak van de imam: de beloofde Messias en Mahdi (as)

KJ-Summary-NL-20231124            KJ-Summary-FR-20231124

KJ-Summary-UR-20231124           KJ-Summary-BN-20231124

 

Samenvatting vrijdagpreek 24 November 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In zijn vorige vrijdagpreek heeft Huzoor-e-Anwar (aba) vermeld dat De Beloofde Messias (as) herhaaldelijk heeft benadrukt in zijn geschriften het doel van zijn komst en de noodzaak van iemand die in dit tijdperk zou komen. Dusdanig heeft hij bewezen dat zijn komst in overeenstemming is met de behoefte van de tijd, de Sunnah van Allah en de voorspellingen van de Heilige Profeet (sa).

Daarom verklaarde hij: “Om mijn argument af te ronden, wil ik duidelijk maken dat Allah, bij het aanschouwen van de wereld die wegzinkt in duisternis, onwetendheid, ongeloof en afgoderij, mij heeft gezonden om de waarheden van kennis, praktijk, moraal en ware geloof te herstellen. En om de Islam te redden van de aanvallen van degenen die, vermomd als filosofie, materialisme, afgoderij en polytheïsme, dit goddelijke portaal schade willen berokkenen. O zoekers van de waarheid, overweeg of dit niet hetzelfde moment is waarop hemelse bijstand nodig was voor de Islam. Hebben jullie nog niet ingezien welke schade er de afgelopen eeuw aan de Islam is toegebracht? Hebben jullie de ondraaglijke wonden, veroorzaakt door de verspreiding van dwaling, niet erkend ? Zijn jullie niet op de hoogte van de verschillende rampen die de Islam omringden, hoe mensen zich afkeerden van de Islam en zich bij het christendom voegden of atheïst werden, hoe afwijkingen en innovaties zich verspreidden, en hoe polytheïsme en ketterij monotheïsme en de Sunnah vervingen? Weten jullie niet hoe boeken werden geschreven en verspreid om de Islam te verwerpen, en hoe de wereld erdoor overspoeld werd? Denk nu na en zeg, was het niet nodig voor Allah de Almachtige om iemand in deze eeuw te zenden die externe aanvallen kon tegengaan? Als het nodig was, verwerp dan niet de goddelijke zegening, en wijk niet af van de persoon wiens komst essentieel was voor de omstandigheden van deze eeuw en wiens begin werd voorspeld door de Heilige Profeet (sa).”

Daarna noemde de Beloofde Messias (as) het criterium voor het beoordelen van de waarheid en zei dat het niet nodig was dat iemands duidelijke en openlijke aankondiging in enig hemels boek wordt gevonden om als waarheidsgetrouw te worden beschouwd. Als deze voorwaarde nodig zou zijn, zou het profeetschap van enige profeet niet worden bewezen. De realiteit is dat ten eerste de behoefte van de tijd aan iemands vordering van profeetschap wordt waargenomen, en vervolgens wordt gezien of hij op het aangewezen tijdstip van de profeten is gekomen of niet. Vervolgens wordt ook overwogen of God hem heeft geholpen of niet. Het is ook noodzakelijk om te zien of de bezwaren van de tegenstanders volledig zijn beantwoord of niet. Wanneer al deze voorwaarden zijn vervuld, kan worden aanvaard dat hij waarachtig is, anders niet. Nu is het duidelijk dat de huidige tijd uitroept dat op dit moment ongetwijfeld behoefte is aan een hemelse hervormer die door het opnieuw versterken van het vertrouwen, water zal geven aan de wortels van het geloof, islamitisch sektarisme zal uitroeien, islam zal redden van externe aanvallen, en verloren spiritualiteit in de wereld zal herstellen en, bevrijd van kwaad en zonde, terug zal keren naar het goede en rechtvaardige. In dergelijke tijden is het duidelijk dat mijn komst zo is dat behalve een fervente tegenstander, niemand het kan ontkennen. Ten tweede, volgens de voorspellingen van de profeten dat hij (de Messias) zal komen aan het einde van het zesde millennium. Zo kwam de Beloofde Messias (as) specifiek aan het einde van de zesduizend jaar na de geboorte van Hazrat Adam (as) volgens de maankalender. Vervolgens presenteerde de Beloofde Messias (as) tekenen in overeenstemming met zijn verordening.

In de Barahin-e-Ahmadiyya werd het nieuws van de voortzetting van zijn missie gegeven en tot op de dag van vandaag is deze belofte consequent vervuld, als bewijs van de waarheid van zijn claims. Ondanks tegenstand blijven mensen met de hulp van God zich aansluiten bij de gemeenschap. Vervolgens sprak Huzoor-e-Anwar aba) over de acceptatie van de Islam Ahmadiyyat door enkele individuen en deelde gebeurtenissen die daarmee verband houden.

Elke Ahmadi moet begrijpen dat enkel het accepteren van de claim van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (as), niet genoeg is. In plaats daarvan moeten ze zuivere transformaties binnen henzelf teweegbrengen die dienen als praktische voorbeelden van de leerstellingen die door Allah zijn gezonden. Deze transformaties moeten in lijn zijn met de praktische belichaming van de Sunnah van de Heilige Profeet Muhammad (sa). Alleen wanneer dit gebeurt, kunnen we werkelijk erfgenamen worden van de zegeningen van Allah.

Terwijl hij het belang van bidden voor Palestina benadrukte, vernoemde Huzoor-e-Anwar (aba) het voortdurende conflict in de regio. Krachtige naties tonen vaak medeleven, maar oefenen geen gerechtigheid uit. Moge Allah de moslims de mogelijkheid geven om hun stemmen te verenigen. Ameen!

Huzoor-e-Anwar (aba) vermeldde ook enkele overleden personen, waaronder Abdul Salam Arif Sahib, die een zendeling was, Muhammad Qasim Khan Sahib uit Canada, Abdul Kareem Qudsi Sahib (een dichter), Mian Rafiq Ahmed Gondal en Naseema Laeq Sahiba uit de Verenigde Staten. Moge Allah de status van de overledenen verhogen en geduld schenken aan hun families. Ameen!