Samenvatting vrijdagpreek 20 april 2018 [NL/FR] – De attributen van een Momin

Résumé du sermon du vendredi 20 avril 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 20 april 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Taa’wwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah reciteerde Huzur-e-anwar Soerah Ham Meem Sadjah uit Soerah Fussilat, vers 34.

Vertaling: “En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: “Waarlijk, ik behoor tot de Moslims” (41:34).

Huzur-e-anwar zei, dit vers is een vaste voorbeeld van alles wat kenmerkend moet zijn voor een gelovige. Er zijn drie dingen die een revolutie teweeg kunnen brengen in het leven van iemand. Deze drie dingen zijn: prediken, vrome daden uitvoeren en gehoorzaamheid. De  eerste kwaliteit geeft een gelovige de kennis van religie en stelt hem in staat om anderen te onderwijzen. Het leert hem de wereld te informeren over Allah en om aan Zijn rechten te voldoen. Anderen kunnen aangeleerd worden als men een ernstig verlangen bezit in zijn hart om mensen dichter tot God te brengen. Zeker in deze dagen waarkwaad opzet en bronnen van afwijkingen van Allah hun hoogtepunt hebben bereikt. In deze toestanden kan alleen iemand die God vreest en Zijn nabijheid zoekt, strijden en moeite doen om dit doel te bereiken.

Huzur-e-anwar zei: het tweede kenmerk is om vrome daden te verrichten. Voldoe de rechten van Allah en Zijn schepping en wordt zelf een voorbeeld, anders is het aanroepen van Allah zonder gevolg en zonder Allah’s zegeningen. In deze toestand zullen alle inspanningen om mensen tot God te roepen verspild worden. Huzur-e-anwar sprak over het derde kenmerk, wanneer een gelovige aankondigt dat hij behoort tot de  gehoorzamen en waarbij absolute geloof een deel van het leven uitmaakt.  Dat hij voorrang geeft aan de godsdienst boven de wereld en dit altijd zal blijven doen. Hij moet ook gehoorzaam zijn aan de Kalief van de tijd en de djamaat. Beweren dat “meneen prediker is met veel kennis en geen nood aan een gestruktureerde organisatie” wordt niet geliefd door Allah. De djamaat werd in deze tijdperk opgericht en het is essentieel om zich eraan te houden.

Huzur-e-anwar zei: er is geen twijfel dat de beloofde Messias a.s. al gekomen is volgens de belofte van Allah en al Zijn beloftes zijn waarheid. De boodschap van de Islam wordt met de komst van de Beloofde Messias a.s. verspreid tot alle uithoeken van de wereld en vrome harten omarmen hierdoor de ware Islam. Huzur-e-anwar legde “Kataballah la’aghlaban […]”  uit en zei dat dit Allah’s regel is sindse de mens geschapen werd. Het toont aan dat Hij, profeten en boodschappers helpt en dominantie geeft.

Er is dus geen twijfel aan de boodschap van de Islam dat dit voorbestemd is om doorheen de wereld verspreidte worden. Er zijn veel openbaringen geweest om dit goed nieuws te brengen. Er is nog een openbaring: “Yansar kum-Allah fi deen” Ik zal jou helpen in de deen(bevordering van religie). Een andere openbaring is “Ik schenk jou eer en roem tot de grenzen van de wereld”. Dit respect wordt gegeven omwille van de boodschap van de Islam en komt van God. Een andere openbaring, “Ik zal jouw boodschap tot alle uithoeken van de wereld verspreiden”. Er is geen twijfel dat de wereld jou als een dappere krijger zal erkennen. Deze boodschap wordt nu door middel van MTA de wereld uitgezonden. We hadden nooit wereldse middelen om een TV kanaal 24 uren te laten lopen, om onze programam’s in alle delen van de wereld uit te zenden en overal ter wereld vertalingen van onze preken te sturen. Dit is alleen het gevolg van Allah’s belofte aan de Beloofde Messias a.s. Mensen omarmen de Islam door middel van deze preken.

Huzur-e-Anwar zei: dit was ons beloofd. Het kenmerk van een echte Momin (gelovige) is echter dat hij predikt en tot Goduitnodigt. Aldus wenst Allah ons bij deze onderneming te betrekken. Hijzelf doet het werk, Hij wil alleen dat we van de zegeningen genieten. Dus elke Ahmadi moet ervoor zorgen dat hij deelneemt aan de missie van God om zegeningen te verwerven. De Beloofde Messias a.s. zegt: Sommige mensen eten en drinken zoals dieren en als ze gevangenworden, eindigt hun leven. Degenen die druk bezig zijn om de Deen te dienen, worden vriendelijk behandeld. Huzur-e-Anwar zei: De mens wenst een lang leven te hebben. Hij moet zijn leven voor altijd aan de Deen wijden. De man die ontrouwis aan Allah bedriegt zichzelf, hij zal worden afgestoten. Er is dus geen betere manier om je leven te verlengen dan om betrokken te raken bij het getrouw verspreiden van het woord van de Islam. Dit is tegenwoordig een zeer effectieve methode. Deen heeft zulke oprechte werkers nodig, en als dit niet wordt gedaan, zal het leven verspild en nutteloos zijn.

Huzur-e-Anwar zei: De Heilige Profeet VZMH trok de aandacht op Hazrat Ali r.a. wanneer hij hem vertelde: “Bij God, één persoon die het geloof via jou verkrijgt is beter dan het verwerven van rode kamelen van een hoog ras.” Huzur-e-Anwar zei, neem ook de tijd om te prediken. Allah zal met je tevreden zijn en je zult ook in deze wereld worden beloond. Je religieuze kennis zal ook toenemen. Hij zei verder, wie een ander overhaalt naar vroomheid en goede daden, ontvangt dezelfde beloningen en zegeningen als die persoon. Daarom is het noodzakelijk dat je aandacht besteedt aan het prediken en leiden van de wereld, als je de zegeningen van Allah wilt ontvangen.

De Beloofde Messias a.s. zei: de tijd raakt nu op. Ik zeg herhaaldelijk dat niemand mag zeggen dat er genoeg tijd is.  En niemand moet rekenen op zijn goede conditie. Dit is een tijd van revolutie en dit is het laatste tijdperk. Allah wenst de waarachtige en de leugenaar op proef te stellen. Dit is uw laatste kans. Deze tijd komt niet terug. Alle profetiëen eindigen hier. Er zal geen kans meer zijn hierna. Hij die deze opportunieit misloopt is inderdaad zeer ongelukkig. Verbale erkenning alleen heeft geen waarde. Doe moeite zodat Allah je als waarachtig erkent. Probeer naar mijn voorbeeld (Beloofde Messias as) te handelen. Iedere Ahmadi moet het boek ‘Kashti-e-Nooh’ lezen. Het is een deel van onze leer. Huzur-e-anwar trok de aandacht naar vrome daden. Het blijkt schijnbaar dat men de Kalima verbaal reciteren, verifiëren en ook gebeden aanbieden maar het feit is dat spiritualiteit niet meer bestaat. De geboden van Allah worden formeel uitgevoerd alsof het een gewoonte of traditie is. Onthou dat tenzij deze daden met een ernstige hart en spirituele geloof verricht worden, zullen ze jou niet ten goede komen.

Moge Allah ons in staat stellen om de boodschap van de Beloofde Messias a.s. te verspreiden en moge we in staat zijn om de taak van prediking te volbrengen na ‘Touba’ en ‘Astaghfaar’ (berouw tonen en om vergiffenis smeken) te doen. Moge we de rechten van Allah en Zijn schepping vervullen  en dat Zijn genoegen onze voornaamste doelstelling blijft in alles wat we doen.  Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen. Amin.