Samenvatting Vrijdagpreek 19 Aug 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220819                KJ-Summary-NL-20220819

KJ-Summary-EN-20220819                KJ-Summary-UR-20220819

 

Samenvatting toespraak vrijdag 19 Aug 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij verder zou gaan met het vertellen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra), in het bijzonder met betrekking tot de vorderingen richting Syrië.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat,eens de hevigheid van de opstand wasgedoofd en de Islamitische heerschappij was gevestigd, vond Hazrat Abu Bakr (ra) dat hij nu zijn aandacht moest richten op de internationale machten die moeilijkheden voor de Islam trachtten te veroorzaken. Hij besloot dat hij zich eerst op Syrië zou richten. In dit verband vertelde Hazrat Shurahbil (ra) een droom aan Hazrat Abu Bakr (ra) waarin hij Hazrat Abu Bakr (ra) zegevierend zag en op een troon in een van de forten zag zitten. In de droom was er ook een man die naar Hazrat Abu Bakr (ra) kwam en Surah Al-Nasr aan Hazrat Abu Bakr (ra) reciteerde. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat deze droom ook een voorspelling was van zijn ondergang. Het moslimleger zal aanvankelijk moeilijkheden ondervinden maar uiteindelijk slagen en zegevieren.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) de oudere metgezellen verzamelde en hen inlichtte van zijn voornemens om het leger van de Moslims naar Syrië te sturen en met hen overleg wenste te plegen over de zaak. Hazrat Umar (ra) zei dat hij van plan was geweest om juist deze zaak met Hazrat Abu Bakr (ra) te bespreken en hij stemde in met het idee. Vervolgens stemden de andere senior metgezellen van zowel de Muhajireen en de Ansar allemaal in met Hazrat Abu Bakr (ra) en beloofden hem van ganser harte te volgen en te gehoorzamen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Bilal (ra) vroeg om te verkondigen en de moslims te vertellen op weg te gaan naar Syrië, onder de leiding van Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra). Hazrat Abu Bakr (ra) stuurde ook een brief naar de moslims van Jemen om hen aan te moedigen naar voren te komen en te vechten omwille van Allah. Hazrat Anas (ra) werd met deze brief gezonden, en keerde terug naar Medinah met het goede nieuws van hun imminente komst.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat toen Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra),Taima bereikte, vernamen de Syriërs dat het grote moslimleger zich vormde. Dusdanig begonnen ook zij met het treffen van hun voorbereidingen. Hij schreef hierover aan Hazrat Abu Bakr (ra), die antwoordde dat hij standvastig moest blijven en vooruit blijven gaan, hulp zoekende bij Allah.

Op een bepaald moment versloeg Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) een leger van Syriërs onder leiding van Bahan, die vervolgens naar Damascus ontsnapte.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat naarmate Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) oprukte, hij Hazrat Abu Bakr (ra) aanschreef en vroeg naar verdere versterkingen. Hierop vormde Hazrat Abu Bakr (ra) een ander leger en stuurde deze naar Khalid bin Sa’eed (ra)met het advies dat Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) moest blijven oprukken, maar rekening houdend dat hij gemakkelijk van achteren aangevallen kon worden.

Bij het vernemen van het nieuws van het extra leger werd Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) overgelukkig. En in deze vreugde liet hij zich meeslepen een groot Syrisch leger aan te vallen. Daarbij vergat hij het advies van Hazrat Abu Bakr (ra) niet zo ver op te rukken dat hij gemakkelijk van achteren aangevallen kon worden. Het Syrische leger omsingelde Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra), en veel moslims werden door het Syrische leger gedood als martelaren. Toen Hazrat Khalid (ra) dit vernam, verliet hij het gebied, waardoor vele anderen zich ook verspreidden.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Ikrimah (ra) die was aangekomen, standvastig bleef en zorgde ervoor dat de Syriërs niet achter Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) aankwamen. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) hiervan hoorde, was hij zeer ontstemd. Later vroeg Hazrat Khalid bin Sa’eed (ra) vergiffenis aan Hazrat Abu Bakr (ra).

Desondanks liet Hazrat Abu Bakr (ra) zich niet afschrikken en bereidde meer legers voor om naar Syrië op te rukken. Zodoende werden vier grote legers gevormd, waarvan de eerste onder leiding stond van Yazid bin AbiSufyan. Hazrat Abu Bakr (ra) moedigde het moslimleger aan om sterk en standvastig te blijven. Hij droeg hen op om het gebed met grote begeestering te verrichten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het tweede van de vier legers onder leiding stond van Hazrat Shurahbil bin Hasanah (ra), die behoorde tot de meest vooraanstaande moslims. Hij werd ingezet door Hazrat Abu Bakr (ra) drie dagen na het vertrek van Hazrat Yazid. Hazrat Abu Bakr (ra) instureerde hem hetzelfde advies te herinneren die hij aan Hazrat Yazid had gegeven, en gaf daarenboven nog meer richtlijnen, waaronder het gebed op tijd verrichten en het begrafenisgebed verrichten. Hazrat Shurahbil (ra) werd gezonden om uiteindelijk Busra in Syrië te bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat het derde van de vier legers vertrok onder leiding van Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah (ra), die deel uitmaakte van de tien metgezellen die door de Heilige Profeet (vzzh) de blijde tijding van het Paradijs hadden gekregen. Hazrat Abu Ubaidah (ra) werd naar Hims gestuurd, dat in Syrië in de buurt van Damascus lag. Onderweg kwam hij voorbij een stad van tenten in Balqa, met wie hij een vredesverdrag sloot.

Zijne Heiligheid (aba) gaf bijzonderheden over een recente martelaar, Naseer Ahmad, zoon van Abdul Ghany. Zijne Heiligheid (aba) sprak over zijn diensten voor de Jamaat en kondigde zijn gebeden in zijn afwezigheid aan.