Samenvatting Vrijdagpreek 18 Dec 2020 – Heren van Uitmuntenheid : Hazrat Ali (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 18 Decembre 2020

KJ-Summary-EN-20201218           KJ-Summary-UR-20201218

KJ-Summary-AR-20201218           KJ-Summary-BN-20201218

Samenvatting vrijdagspreek 18 december 2020

Gegegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Hazrat Khalifatul Masih (atba) verder over Hazrat Ali (ra):

Gedurend zijn laatste ziekte had de Heilige Profeet (vzmh) toestemming gevraagd aan zijn vrouwen en nam dan permanent intrek in het huis van Hazrat Aisha (ra). Gedurend deze tijd hebben Hazrat Ali (ra) en Hazrat Abbas (ra) voor de Heilige Profeet (vzmh) gezorgd. Er wordt verteld dat Hazrat Abbas (ra) Hazrat Ali (ra) had geadviseerd om begleiding te zoeken bij de Heilige Profeet (vzmh) in verband met het kalifaat. Hazrat Ali (ra) weigerde dit te doen.

Na zijn dood hebben Hazrat Ali(ra), Hazrat Fazal(ra)  en Hazrat Usama(ra) het gezegende lichaam van de Heilige Profeet (vzmh) gewassen. Er zijn verschillende vertellingen over de Bai’at van Hazrat Ali (ra)bijHazrat Abu Bakr (ra). Sommigen zeggen dat dit direct gebeurde terwijl anderen stellen dat dit na enig tijdwerd gedaan. In één vertelling wordt er vermeld dat Hazrat Abu Bakr (ra) op het moment van de Bai’at Hazrat Ali (ra) niet voor hem kon vinden.  Hij riep daarom voor Hazrat Ali (ra). Bij zijn aankomst zei Hazrat Abu Bakr (ra) “O zoon van de nonkel van de Profeet,wens je om de kracht van de Moslims te verzwakken?” Hazrat Ali (ra) antwoordde, “O Kalief van de Heilige Profeet (vzmh), tuchtig mij niet” en nam deel aan de Bai’at.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) zei dat dat er blijkt uit al deze vertellingen dat Hazrat Ali (ra) direct Bai’at had gedaan bij Hazrat Abu Bakr (ra). De Beloofde Messias (as) stelt dat sommige vertellingen vermelden dat Hazrat Ali (ra)  enige terughoudenheid toonde in het afleggen van de Bai’at aan de hand van Hazrat Abu Bakr (ra). Hij keerde echter terug kort nadat  hij naar huis ging en heeft de eed danafgelegd. Het blijkt dat zijn hart de neiging kreeg dat dit een ernstige zonde was. Daarom keerde hij direct terug en hij heeft de Bai’at gedaan.

De Beloofde Messias (as) heeft uitgelegd dat sommige mensen harde woorden gebruiken voor Hazrat Abu Bakr (ra) en de eerste drie kaliefen. In antwoord zei hij dat dit zou aantonen dat Hazrat Ali (ra) tot de hypocrieten behoorde en geneigd was tot materialistische winsten. Hij bleef de ongelovigen en usurpatoren steunen voor 30 jaren. Hij bleef Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) steunen. Als hij bewust was van hun ongeloof, waarom migreerde hij dan niet? Hij zou gemigreerd hebben en legers opgericht om ze te bestrijden.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) zei dat Hazrat Ali (ra) zijn dienst bleef aanbieden gedurendhet tijdperk van de eerste drie kaliefen. Na de dood van de Heilige Profeet (vzmh) kwamen veel hypocrieten in opstand, voegden zich bij valse eisers van het profeetschap zoals Musailma en Tulaiha en zwoeren om Medina aan te vallen. Gedurend deze tijd onder het leiderschap van Hazrat Abu Bakr (ra) heeft Hazrat Ali (ra) zijn dienst aangeboden.

Op gelijke wijze, gedurend de oorlog met de Perzen tijdens de Kalifaat van Hazrat Umar (ra) en gedurend onrust in het tijdperk van Hazrat Usman (ra) bleef Hazrat Ali (ra) zijn dienst aanbieden en naast de kaliefen staan. Er wordt bijwoorbeeld vermeld dat Hazrat Usman (ra) aan Hazrat Ali (ra) ooit vroeg wat het reden was voor de onrust en problemen die ze moesten confronteren. Hazrat Ai (ra) antwoordde openhartig dat, “Dit is het gevolg van de daden van de werkers die u heeft aangestelt.”Hazrat Usman (ra) antwoordde “Ik ben in de voetsporen getreden van Hazrat Umar (ra).” Hazrat Ali (ra) antwoordde “Dit is correct maar Hazrat Umar (ra) was heel streng terwijl u terwijl soms de neiging heb te mild te zijn.”

Wanneer de vijanden Hazrat Usman (ra) aanvielen en zijn huis omsingelden heeft Hazrat Ali (ra) alles gedaan voor zijn bescherming en heeft zelfs zijn eigen zonen gestuurd om zijn huis te bewaken. Hazrat Khalifatul Masih (atba) legde in detail de incidenten uit van de martelaarschap van Hazrat Usman (ra) en de verkiezing van Hazrat Ali (ra).

Op het einde moedigde Hazrat Khalifatul Masih (atba) aan om te bidden voor de Ahmadi’s in Algerije en Pakistan, moge Allah hen beschermen en de vijanden straffen.