Samenvatting vrijdagpreek 15 Mar 2023 – Ramadan: Streven naar het bereiken van Taqwa

KJ-Summary-NL-20240315          KJ-Summary-FR-20240315

KJ-Summary-UR-20240315         KJ-Summary-BN-20240315

 

Samenvatting vrijdagpreek 15 Maart 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft.

Door de genade van Allah is de maand Ramadan begonnen. De Heilige Profeet (sa) heeft gezegd dat dit een zeer grote en gezegende maand is. In deze maand wordt Allah de Almachtige nog genadiger voor Zijn dienaren in vergelijking met gewone dagen. Het is noodzakelijk om de tekortkomingen in aanbidding, vrijwillige gebeden, recitatie van de Koran en het handelen naar de leer van de Koran die zich op gewone dagen voordoen, goed te maken door zowel verplichte als vrijwillige daden te verrichten tijdens deze maand. Er moeten inspanningen worden geleverd om de sfeer van Ramadan in ons leven te integreren.

Het gebod van het vasten in de Koran leert ons ook een les in nederigheid, omdat vasten aan jullie is voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, zodat jullie vroomheid zullen bereiken, niet alleen om hongerig te blijven. Vasten zal alleen worden geaccepteerd wanneer er een oprecht streven is om vroomheid te bereiken, om zijn aanbidding te verbeteren, en om zich tijdens Ramadan te richten op het reciteren van de Koran, daden van aanbidding te verwezenlijken en het gedenken van Allah, in plaats van toe te geven aan uitnodigingen voor iftar. Als we omwille van Allah zelfs van toegestane zaken afzien, zal Allah zeker met Zijn genade naar ons neigen.

De Beloofde Messias (as) zegt:

Mensen zijn zich ook niet bewust van de werkelijkheid van het vasten. De waarheid is dat men niet kan praten over een plaats waar men niet naartoe gaat en niet van op de hoogte is. Vasten is niet alleen maar honger en dorst lijden; de werkelijkheid en de impact ervan kunnen alleen worden verkregen door ervaring. Het is in de menselijke aard dat hoe minder hij eet, hoe meer zijn zelf/geest gezuiverd wordt en zijn capaciteit voor [spirituele] visioenen toeneemt. De wil van God is om één soort voedsel te verminderen en de andere te vermeerderen. Een persoon die vast moet altijd bedenken dat hij niet alleen maar verplicht is om hongerig te blijven. Integendeel, hij moet bezig blijven met het gedenken van God, zodat hij de banden van wereldse verlangens en amusementsdrang kan doorsnijden en volledig toegewijd kan zijn aan God. Daarom bestaat de betekenis van vasten alleen hierin dat de mens één soort voedsel opgeeft dat alleen het lichaam voedt en een andere soort voedsel verkrijgt die een bron van troost en bevrediging van de ziel is. Degenen die vasten alleen omwille van God en niet als iets wat gebruikelijk is, moeten bezig blijven met Hamd (lofprijzing van God), Tasbih (zeggen: SubhanAllah) en Tahleel (zeggen: La illaha illAllah) van Allah de Verhevene, waardoor zij het andere voedsel zullen verkrijgen.

De Koran benadrukt rechtvaardigheid, waarbij het als voorwaarde wordt gesteld voor het bereiken van elke goedheid.

De Beloofde Messias (as) zegt:

De wortel van elke goedheid is rechtvaardigheid; als deze wortel blijft, blijft alles anders ook.”

Taqwa is wat Allah de Almachtige behaagt. Taqwa is wat leidt naar elke goedheid. Taqwa is wat zuivert van wereldse onzuiverheden. Taqwa is wat elke fysieke en spirituele behoefte van een persoon vervult. Daarom moet het bereiken van Taqwa de voornaamste verplichting van een gelovige zijn.

De Beloofde Messias (as) zegt:

“Onthoud dat een persoon die Muttaqi is nooit iemand nodig heeft, integendeel, hij bevindt zich op een niveau waar God hem geeft wat hij verlangt voordat hij er zelfs om vraagt. Het is de belofte van Allah de Almachtige dat Hij de rechtvaardigen ook in deze wereld van levensonderhoud voorziet.” Hij adviseerde verder: “Onze gemeenschap moet voorwaarts gaan op het pad van Taqwa.”

Hij zei: “Als je Allah’s genade verlangt, adopteer dan Taqwa en laat al die daden vallen die Allah de Almachtige niet behagen. Ware Taqwa kan niet worden bereikt totdat men een staat van goddelijke vrees bereikt.”

Vervolgens wordt in het volgende vers vrijstelling van vasten wegens ziekte en andere redenen verleend, zodat niemand gedwongen wordt. Degenen die niet kunnen vasten, wordt opgedragen Fidya (compensatie) aan te bieden. De Beloofde Messias (as) zei: “Het doel van Fidya is om het vermogen om te vasten te verkrijgen. Dus, wie van jullie ziek is of op reis, moet van deze vrijstelling profiteren, want redding komt door de genade van Allah, niet door het tonen van de kracht van iemands daden.”

Moge Allah ons de mogelijkheid geven om Ramadan in gehoorzaamheid aan Allah met oprechtheid door te brengen. Ameen.