Samenvatting Vrijdagpreek 14 okt 2022 : Elementen van geloof en kwaliteit van aanbidding

KJ-Summary-FR-20221014                 KJ-Summary-NL-20221014

KJ-Summary-EN-20221014                KJ-Summary-UR-20221014

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 Oktober 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na recitatie van TashahhudTa’awwuz en Surah al-Fatihahzei Zijne Heiligheid, Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat het Gods grote zegening is voor degenen die naar de Verenigde Staten gekomen zijn, dat Hij hen in staat heeft gestelt zich te vestigen in dit ontwikkelde land. Ahmadis moeten dankbaar zijn aan die overheden die hen toevluchtsoord schenken.

Huzoor (aba) zei dat meerdere Pakistaanse ahmadi’s in de laatste jaren zich herhaaldelijk gevestigd hebben in het VK. Ze doen dit omdat de toestanden voor ahmadis in Pakistan steeds verslechteren. Het is echter Gods grootste gunst aan ons dat Hij ons in staat stelde om de Imam van deze tijdperk te aanvaarden, de meest begane volger van de Heilige Profeet (sa). Enzo, als we werkelijk dankbaar willen zijn aan God, is het onze plicht om Zijn geboden te gehoorzamen. Hem te aanbidden met oprechtheid en met rechtvaardigheid handelen tegenover Zijn Schepping.

Iedereen zou dus een zelfevaluatie van zichzelf moeten uitvoeren. Als we, bij aankomst in deze landen, dit doel zijn vergeten en in beslag worden genomen door wereldse zaken, zullen onze kinderen en onze generaties ver van ‘Deen’ (religie) afdrijven. Dit zijn dus zaken van overdenking. Mensen die naar dit land zijn geëmigreerd, hebben respijtgekregen van de vijandigheid en vijandschap van de wereld in het algemeen, maar als ze de regels van religie niet volgen of zich niet concentreren op de leer van de Heilige Koran, kunnen ze geen ontvangers zijn van Allah’s Zegeningen. Evenzo moeten de nieuwe ahmadis en degenen die hier al lang wonen, onthouden dat hun doel niet bereikt kan worden door eenvoudig een eed af te leggen. Het kan alleen worden bereikt als we een waar beeld worden van de islamitische leer. En dit zal niet mogelijk zijn  tot we de Heilige Koran zeer zorgvuldig bestuderen en handelen naar haar richtlijnen.

Huzoor (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat het niet genoeg is om een ​​eed af te leggen. Allah verlangt actie, en wie zich hieraan houdt, kan er zeker van zijn dat hij zal genietenvan de genaden van Allah. Deze toestand zal overheersen wanneer ‘La ilaha illallah’ (Er is geen God dan Eén) de stem wordt van zowel je lichaam als van je ziel, wanneer je geen wens meer hebt behalve Allah te behagen en wanneer je volledige gehoorzaamheid aan de verordening van Allah uitoefent. Zo kan iedereen zichzelf beoordelen op deze criteria om erachter te komen, of het werkelijk onze ambitie is om Allah’s genoegen te verwerven wanneer we de Kalima reciteren: La ilaha illallah. Tonen we gehoorzaamheid aan Zijn bevelen? Als we op het moment van het gebed onze wereldse klusjes niet afleggen om smeekbeden te doen, spreken we in feite de Kalima verbaal uit, maar ons hart bevat tijdelijk ‘Shirk’ (ontkenning). Een gelovige is iemand die ervan overtuigd isdat zijn bedrijf en zijn ambities alleenmet de zegening van Allahbloeien en vervuld kunnen worden. Hoe is het dan mogelijk dat zijn wereldse behoefte een obstakel vormt tussen hem en de oproep van Allah?

Huzoor (aba) zei dat onze smeekbeden uitsluitend voor Allah zouden moeten zijn. Onze daden moeten gericht zijn op het ontvangen van Allah’s genoegen. Momenteel lijken de zaken van de wereld erop te wijzen dat we in de nabije toekomst gehuld worden door tekenen van een grote ramp en het zal van zo’n omvang zijn dat het, het einde van deze aarde zal veroorzaken. Mensen die naar dit land zijn geëmigreerd moeten zich niet voorstellen dat ze hier veilig zijn. De leiders van de machtige naties denken nergens aan als ze op vernietiging uit zijn. Daarom is het de verantwoordelijkheid van Ahmadis om krachtig te blijven bidden. De Beloofde Messias (as) heeft gezegd dat Allah ook de mensheid redt als vrome mensen tot Hem bidden. We beleven momenteel gevaarlijke tijden. Als iemand ons van de ondergang kan redden, dan is het Allah. Buig zelf in smeekbede tot Allah en leer uw nageslacht hetzelfde te doen om uw generaties te redden. Als we echt in staat zijn om aan de eisen van ‘La ilaha illallah‘ te voldoen, zal Allah ons en de wereld verlossen omwille vanonze vrome daden. Bid daarom rigoureus voordat de situatie van de wereld angstaanjagend erger wordt.

Huzur (aba) zei dat een goede daadvolgens De Beloofde Messias (as), altijd vooraf wordt gedaan. Het is achteraf niet van belang. Mensen jammeren en huilen als hun boot zinkt, maar het is gewoon een natuurlijke wanhoopsdaad en het kan hen op geen enkele manier verlichting bieden. Het kan alleen nuttig zijn in tijden van vrede en veiligheid. De enige manier om Allah te bereiken is dus wakker te blijven en Zijn Genade aan te roepen voor een calamiteit, alsof hij door de bliksem zou wordengetroffen. De persoon die huilt en vreestbij het zien van de blikseminslag, doet dat uit angst voor de bliksem en niet voor Allah.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat voor ahmadis alleen het geloof van en hun band met Allah en hun gebeden tot Hem, de wereld kunnen redden van totale vernietiging. Verwerf sympathie voor uw medemensen en de wereld en bid voor hen. Als de rechten van mensen en Allah niet worden nageleefd, kan de wereld een verwoeste en verlaten plek worden. Elke ahmadi moet dus deze overweging ontwikkelen en zijn verplichte taakuitvoeren.

De Beloofde Messias (as) zegt dat Allah onze gemeenschap voorbeeldig voor de wereld wil maken. Kan iemand zomaar door oppervlakkigheid en zonder diepgewortelde inspanningen een voorbeeld worden? Er zal veel inspanning nodig zijn en wij zullen het ook moeten doen. Door onze morele omstandigheden te verbeteren en sociale relaties en broederschap met elkaar aan te gaan, zullen we moeten beoordelen of we die voorbeeldige mensen zijnof niet.

Huzoor (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) vertelde, dat ahmadis een andere kwaliteit moeten bezitten, om liefde en harmonie onder elkaar te ontwikkelen. Hij zei dat onze gemeenschap niet kan bloeien en floreren totdat ze oprechtheid en genegenheidmet elkaar delen. Dus help de zwakken sterk en heb hen luidruchtig lief.

Moge Allah ons in staat stellen ons leven vorm te geven volgens de wensen van de Beloofde Messias (as). Voorkeur te geven aan het geloof en de religieuze verplichting boven wereldse zaken te stellen. De vrees voor Allah in onszelf te ontwikkelen, de ware dragers te zijn van ‘La ilaha illallah’ en zich aan te sluiten bij de gemeenschap van die gelukkigen wiens voorspellingdoor Allah aan de Heilige Profeet (vzzh) is gegeven. Moge Allah ons deze zegen schenken.