Samenvatting vrijdagpreek 14 Apr 2023 – La Ilaha Illallah: Er is geen god dan Allah

KJ-Summary-FR-20230414                KJ-Summary-NL-20230414

KJ-Summary-UR-20230414

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 April 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag zei Huzoor (aba) dat لا اله الا الله de basis is van de eenheid van God (Tauheed). De Heilige Profeet (vzzh) zei: Voorwaar, God Almachtig heeft het vuur verboden aan een persoon, die zoekend naar het genoegen van Allah zei لا اله الا الله.  Ook eerdere profeten werden met dezelfde verklaring gezonden.

Wij hebben het geluk deel uit te maken van het volk van de Heilige Profeet (vzzh) die de perfecte leer bracht en ons redde van afgoderij. Dus, om ontvanger te zijn van de rede van de Heilige Profeet (vzzh) moet men لا اله الا الله reciteren met oprechtheid in het hart. En het is niet mogelijk om te getuigen van de waarheid van zijn (vzzh) profeetschap zonder لا اله الا الله. Wij zijn gezegend dat God Almachtig ons in staat stelt om de Imam van die tijd, de ware liefhebber van de Heilige Profeet (vzzh), te aanvaarden.  Hij heeft de wijsheid in de geboden van de Islam en de essentie van لا اله الا الله en de status van de Heilige Profeet (vzzh) diepgaand uitgelegd. God Almachtig zelf heeft over het vers dat het voor goddelijke geschriften noodzakelijk is om drie eigenschappen te hebben: ten eerste, dat de geloofsprincipes stevig zijn en berusten op absolute waarheid.  Ten tweede dat zijn takken tot in de hemel reiken en ten derde dat het te allen tijde zijn vruchten voortbrengt.

Huzoor (aba) ging verder met het citeren van de Beloofde Messias (as) die zei dat Allah de Almachtige de enige is die hulp kan verlenen. En dus is Hij de enige tot wie men zich moet wenden. Het staat in de Heilige Koran:

‘U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp’.

Hij is dus de enige aan wie wij hulp kunnen vragen en Hij is de enige die werkelijk de macht heeft om hulp te verlenen. Daarom moet men zich houden aan de geboden van God en Zijn boodschapper (vzzh). Dit staat bekend als het volgen van het “juiste pad”, wat natuurlijk niet bereikt kan worden zonder لا اله الا الله.  De Islam benadrukte eerst de zwakte van de valse religies en bewees vervolgens door de vermelding van لا اله الا الله dat er niemand is die aanbidding waard is behalve Allah.  Door het verkrijgen van een stevig besef van لا اله الاالله en er vervolgens naar te handelen, wordt een persoon in deze wereld vergeven en met de komst van het licht verdwijnt de duisternis.

De eenheid van God is onvolledig zonder de handeling van aanbidding.  Het is een voorwaarde voor geloof dat door middel van actie wordt aangetoond dat er geen andere afgod of verlangen achter de aanbidding zit. Wanneer alle materialistische verlangens zijn verwijderd dan wordt لا اله الا الله gemanifesteerd.  En de Heilige Profeet (vzzh) is een rolmodel in dit opzicht. Hoewel alle profeten rolmodellen zijn in hun eigen hoedanigheid, de Heilige Profeet (vzzh) is de beste onder hen en alle schoonheden van andere profeten zijn allemaal samen gebundeld in de Heilige Profeet (vzzh).

Toen adviseerde de Beloofde Messias (as) ons:

Een oppervlakkige eed van trouw aan een geestelijke gids brengt geen voordeel en het is moeilijk om uit zo’n eed van trouw enig voordeel te halen. Een persoon zal alleen werkelijk voordeel behalen wanneer hij zijn ego loslaat en zich met blijvende liefde en oprechtheid aan deze persoon hecht. Het is dus zeer belangrijk deze banden te smeden. Als een volgeling deze banden niet versterkt en zich niet inzet voor deze zaak, is elke uiting van verdriet of spijt ongegrond. Men moet een relatie van liefde en oprechtheid met zijn geestelijke gids koesteren en voor zover mogelijk de tint van zijn instelling aanpassen aan die van zijn meester, zowel in termen van actie als van geloof. Het innerlijke van de mens belooft hem een lang leven, maar dit is bedrog. Het is niet te zeggen hoe lang iemand zal leven. Men moet zich haasten om vroomheid en aanbidding aan te nemen, en zijn toestand van ’s morgens tot ’s avonds in ogenschouw nemen.

In alle zaken moet voorrang worden gegeven aan het geloof boven wereldse zaken. De wereld mag niet het doel van ons bestaan worden. Dus, zelfs tijdens het uitvoeren van uw werk, moet de vrees voor God in de harten zijn. Op het moment van het gebed moet men gebeden verrichten.

De Almachtige God is niet blij met woorden, totdat ze gevolgd worden door daden. Het is niet voldoende om met de mond te verklaren totdat het hart het volgt, anders is verlossing niet mogelijk.  Ons doel kan niet worden bereikt zolang de belofte niet wordt gevolgd door daden.  Men kan mensen misleiden, maar God kan niet misleid worden. Er moet dus oprechtheid van hart zijn in onze daden.

De essentie van de leer van de Islam is لا اله الا الله zonder dit besef is verlossing niet mogelijk. Dit is de reden waarom de Heilige Profeet (vzzh) verklaarde dat wie لا اله الا الله zegt het paradijs zal binnengaan.  Maar het betekent niet om deze woorden te herhalen als een papegaai en niet te handelen naar de andere leringen van de Sharia. Dus لا اله الله heeft betrekking op oprechtheid van hart. Degene die met alle oprechtheid verkondigt dat er niets meer in zijn hart is, naast God, dan kan geen enkele beproeving of moeilijkheid hem hinderen. Deze status wordt toegekend aan heiligen van God.  Om zich te onthouden van afgoderij is geen grootse zaak. Daarnaast, zijn verlangens ook een vorm van afgoderij en dus wie wereldse verlangens nastreeft begaat ook shirk. لا اله الا الله betekent dat het aanbidden van fysieke of innerlijke afgoden allemaal shirk is. Dus, zolang iemand kwaadaardigheid en wrok in zijn hart heeft, heeft hij niet voldaan aan de rechten van لا اله الا الله.

Huzoor (aba) bad dat in de resterende dagen van de Ramadan, wij degenen mogen zijn die onszelf reinigen van deze innerlijke onzuiverheden door inspanning en gebed. Mogen we veilig blijven van elke vorm van verborgen shirk en alle vormen van afgoden verwerpen. Moge God de Enige zijn die wij aanbidden, onze enige wens en geliefde zijn. Moge we de realiteit van لا اله الا الله begrijpen en wanneer we verkondigen dat Mohammed (vzzh) de Boodschapper van Allah is, moge we dan zijn ongerepte voorbeeld voor ogen houden. Dit alles kan niet worden bereikt zonder de genade van God, waarvoor we fysiek en geestelijk moeten streven.

Tijdens deze dagen moet men ook bidden voor de vrede in de wereld, dat Allah genade mag hebben voor de hele mensheid.