Samenvatting vrijdagpreek 12 Mei 2023 – De instelling van Shura: wederzijds overleg

KJ-Summary-FR-20230512               KJ-Summary-NL-20230512

KJ-Summary-UR-20230512              KJ-Summary-BN-20230512

 

Samenvatting vrijdagpreek 12 Mei 2023
Gegeven door Hazrat Kalieftul Masih V (aba)

En het is door de grote barmhartigheid van Allah dat gij vriendelijk tegen hen zijt; en indien gij ruw en hardvochtig waart geweest, zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verspreid. Vergeeft hen daarom en vraagt vergiffenis voor hen en raadpleegt hen in bestuurszaken en wanneer gij vastbesloten zijt, stelt dan uw vertrouwen in Allah. Voorwaar, Allah bemint degenen die in Hem hun vertrouwen stellen. (3:160)

In de vrijdagpreek van vandaag zegt Huzoor Anwar (aba) dat in deze dagen in verschillende landen Majalis-e-Shura wordt gehouden. In deze context denk ik dat het gepast is om het belang van Majlis-e-Shura in onze Jama’at te verduidelijken en de verantwoordelijkheden van de leden ervan te bespreken.

In deze vers, waarin wordt vermeld dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) uiterst zachtmoedig was omwille van zijn Ummah, heeft Allah ook vermeld dat de personen die de missie van de Profeet (vzmh) hebben opgenomen en trouw hebben gezworen aan de Beloofde Messias (as), ook zij met liefde, genegenheid en zachtmoedigheid moeten omgaan. Als zij geen zachtheid tonen en in plaats daarvan hardheid en woede, zullen de mensen zich van hen verwijderen.

Daarnaast is er ook een gebod om te overleggen. Zoals de naam al zegt, is het een raadgevende advies, geen besluitvormende advies. Dus, Allah heeft bevolen dat je na overleg je vertrouwen in Allah stelt en dan beslist. En als je je vertrouwen in Allah stelt, zal Hij voor betere resultaten zorgen. Het beste voorbeeld van vertrouwen in Allah is terug te vinden bij de boodschapper van Allah, vrede zij met hem.

Het lijdt geen twijfel dat Allah de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, in elke kwestie rechtstreeks heeft geleid. De Heilige Profeet Mohammed (vzmh) die mensen om raad vraagt, stuurt ons in feite naar wederzijds overleg en samenwerking. Dus, toen het vers “en raadpleeg hen in belangrijke zaken” werd geopenbaard, zei de Boodschapper, vrede zij met hem, dat Allah en Zijn Boodschapper er inderdaad geen behoefte aan hebben, maar Allah heeft het tot een middel van barmhartigheid voor mijn Ummah gemaakt. Dus, wie om raadpleging vraagt, zal niet verstoken blijven van leiding en succes, en wie niet om raadpleging vraagt, zal de vernedering niet kunnen vermijden.

Het is een gunst van Allah dat Hij de zegen van Khilafat heeft geschonken aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Onder dit systeem is een systeem van Shura in ons gevestigd. Daarom zoekt de huidige Kalief (aba), terwijl hij deze weg volgt, ook naar overleg naargelang de omstandigheden van de verschillende landen. Daarom zou iedere Ahmadi, in het algemeen, en iedere lid van de Shura, in het bijzonder, Allah dankbaar moeten zijn voor het feit dat wij dit model van leiderschap hebben.

De geschiedenis vertelt ons dat de Metgezellen van de Boodschapper, vrede zij met hem, hun leven gaven om te handelen naar de adviezen die hen werd gegeven. Hetzelfde gebeurde tijdens de Slag bij Badr. Dus, waar onze leden van de Shura ook zijn, zij moeten onthouden dat wanneer zij hun mening geven, zij zich eerst moeten voorbereiden om naar die besluiten te handelen zodra deze zijn goedgekeurd. Welk besluit ook genomen wordt door de Kalief van die tijd, wij moeten bereid zijn alles op te offeren om het uit te voeren. Alleen wanneer onze praktische voorbeelden zijn vastgesteld, zullen de individuen van de Gemeenschap er ook tevreden mee zijn.

Leden van de Shura moeten onthouden dat elke Ahmadi een belofte van trouw aan Khilafat heeft afgelegd. Het beste toonbeeld van deze belofte moeten de ambtsdragers en de leden van de Shura tonen. U bent lid geworden van een instelling die het systeem van Khilafat en het systeem van de Gemeenschap ondersteunt. Waar de kalief bevolen wordt om overleg te vragen volgens de praktijk van de Heilige Profeet (vzmh), en om te werken met zachtheid en gebeden, worden degenen die overleg plegen ook bevolen om advies te geven met goede intenties en vroomheid.

Waar de Majlis-e-Shura al heeft plaatsgevonden, moeten de leden van de Shura nu hun rechten vervullen door zich voortdurend toe te spitsen op hun praktische en geestelijke toestand. Zij moeten ernaar streven de besluiten te volgen en ze met vroomheid in de Jama’at uit te voeren. Alleen wanneer deze staat is bereikt, zullen we de genade van Allah verdienen, en zal ons besluit gevuld zijn met zegeningen. Anders zullen onze bijeenkomsten en hartstochtelijke toespraken lijken op wereldse bijeenkomsten waar de vroomheid verloren gaat. In zulke besluiten zit geen zegen maar ze leiden naar de ondergang.

Het overleg van de Majlis-e-Shura wordt voorgelegd aan de Kalief van dat moment. Het is op aanwijzing van de kalief van dat moment dat dit orgaan wordt bijeengeroepen. Men moet niet vergeten dat de Majlis-e-Shura een ondersteunende instelling van Khilafat is, en in dat opzicht een grote betekenis heeft in de gemeenschap na Khilafat. Hazrat Kalieftul Masih (moge Allah zijn Helper zijn) gaf talrijke waardevolle instructies aan het administratieve team en de leden van de Majlis-e-Shura voor haar goede functioneren.