Samenvatting vrijdagpreek 12 Apr 2024 – Mohammed (sa): Het grote voorbeeld

KJ-Summary-NL-20240412        KJ-Summary-FR-20240412

KJ-Summary-UR-20240412       KJ-Summary-BN-20240412

 

Samenvatting vrijdagpreek 12 April 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Voor de Ramadan werden de gevechten waaraan de Heilige Profeet (sa) deelnam uiteengezet, en doorheen deze reeks werden de gebeurtenissen van de Slag bij Uhud vernoemd. Dit bracht ook enkele aspecten van het karakter van de Heilige Profeet (sa) aan het licht.

Na terugkeer van de Slag bij Uhud kwam de moeder van Sa’d bin Mu’az naar de Heilige Profeet (sa) toen. Hij zich verplaatste op een paard. Hazrat Sa’d introduceerde zijn moeder en de Heilige Profeet (sa) hield zijn paard tot stilstand uit respect. Ze benaderde hem en keek hem aan. De Heilige Profeet (sa) betuigde zijn medeleven voor het martelaarschap van haar zoon, Amr bin Mu’az. De moeder zei dat hem zien in veiligheid en gezond, haar verdriet had weggenomen. De Heilige Profeet (sa) zei: “O Umm Sa’d, verheug je en breng goed nieuws aan de families van alle martelaren dat hun geliefden samen in het Paradijs zijn en bij Allah hebben voorgestaan voor hun families.”

Hazrat Musleh Maud (ra) vroeg ooit aan Ahmadi-vrouwen, terwijl hij dit incident aanhaalde: “Hebben jullie dezelfde ijver voor het geloof?” Hij zei:”Dit waren de vrouwen die zij aan zij met mannen liepen in de verspreiding en verbreiding uit de Islam, en waarvan de Islamitische wereld trots is op hun opofferingen. Jullie beweren ook geloof te hebben in de Beloofde Messias, die de manifestatie is van de Heilige Profeet (sa). Met andere woorden, jullie zijn de weerspiegeling van de vrouwelijke metgezellen. Maar bezitten jullie dezelfde ijver voor het geloof als die in de vrouwelijke metgezellen werd gevonden? Bezitten jullie hetzelfde licht als die dat aanwezig was in hen? Zijn jullie kinderen even rechtvaardig als de kinderen van de vrouwelijke metgezellen waren? Als je hierover nadenkt, zul je merken dat je ver achterblijft bij de vrouwelijke metgezellen.”

Dus, als we vooruitgang willen zien, moeten we ook hetzelfde geloof, ijver, oprechtheid en loyaliteit ontwikkelen.

Huzoor Anwar (aba) vernoemde dit incident en andere soortgelijke incidenten vanuit verschillende perspectieven.

Toen de Heilige Profeet (sa) terugkeerde van de Slag bij Uhud, juichten de huichelaars en de Joden en zeiden dat Mohammed koningschap zocht – God verhoede het. Ze beweerden ook dat geen enkele profeet (sa) ooit zulke verliezen had geleden als hij. Ze zeiden dat degenen die in de strijd waren gedood niet zouden zijn gestorven als ze bij hen waren gebleven. Hazrat Umar (ra) vroeg de Profeet om toestemming om deze huichelaars te doden. De Profeet (sa) antwoordde door te vragen: “Verklaren ze niet dat er niemand waardig is om aanbeden te worden behalve Allah?” Hazrat Umar erkende dat ze de geloofsbelijdenis uitspraken, maar ze zondigden zich ook met huichelarij. Hij voegde eraan toe dat ze alleen de geloofsbelijdenis uitspraken uit angst voor het zwaard, en nu zijn hun ware bedoelingen onthuld, en Allah heeft hun kwaadwilligheid blootgelegd. Daarom moeten ze gestraft worden.

De Heilige Profeet (sa) zei: “Mij is verboden iemand te doden die de Kalimah uitspreekt. Deze uitspraak zou voldoende moeten zijn om de zogenaamde geleerden het zwijgen te leggen die, ondanks het feit dat Ahmadi’s oprecht de Kalimah uitspreken en geen spoortje vertonen hebben, hen ongelovigen noemen en beweren dat het doden van hen toegestaan is. Sommige martelaren zijn op deze manier gedood. Het zijn deze zogenaamde geleerden die het imago van de islam hebben geschaad.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schrijft:

“Vlak voor zijn dood bad de Heilige Profeet (sa) specifiek voor de martelaren van Uhud en deed dit met oprechte emotie. De Heilige Profeet (sa) koesterde de martelaren van Uhud in het bijzonder met genegenheid en respect.”

Het vervolg wordt later gepresenteerd. Insha’Allah!

Blijf bidden voor de situatie in Palestina en over de hele wereld. De omstandigheden verslechteren snel en er is bezorgdheid dat Iran ook een aanval kan lanceren, waardoor het conflict verder zal escaleren. Moge Allah genadig zijn. De meerderheid van de gevangenen in Jemen is vrijgelaten; blijf bidden voor de vrijlating van de overgeblevenen.