Samenvatting vrijdagpreek 05 Apr 2024 – Ramadan en vurige gebeden

KJ-Summary-NL-20240405        KJ-Summary-UR-20240405

KJ-Summary-BN-20240405

 

Samenvatting vrijdagpreek 5 April 2024
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

27:63  Hij Die de wanhopige verhoort als deze Hem aanroept, en het kwade wegneemt en u opvolgers op aarde maakt? Is er een God naast Allah? Hoe weinig lering trekt gij er uit!

Terwijl het thema van smeekbeden wordt voortgezet, verklaarde Huzoor-e-Anwar (aba) dat Allah luistert naar de gebeden van degenen die in nood zijn. Met ‘in nood’ wordt niet alleen iemand bedoeld die zichtbaar in nood verkeert, maar ook degenen van wie de wegen volledig afgestopt zijn. M.a.w., wanneer je neerbuigt in gebed, doe dat dan met zoveel nederigheid alsof je niemand anders hebt dan Allah. Als je wilt dat je gebeden worden aanvaard, moet je een staat van bezorgdheid creëren. Je moet veel aandacht besteden aan gebeden als we willen ontsnappen aan de situaties die tegen Ahmadis zijn gecreëerd. In deze dagen is het essentieel om onze tongen bezig te houden met het gedenken van Allah.

Het voorbeeld van degenen die Allah gedenken en degenen die dat niet doen, is als dat van de levenden en de doden. Bij een gelegenheid verklaarde de Heilige Profeet (sa) dat smeekbeden niet alleen van nut zijn om rampen, die al zijn gebeurd, af te wenden. Maar ook beschermen tegen rampen die nog niet zijn gebeurd. Daarom, dienaren van Allah, maak smeekbede tot een essentieel onderdeel van je leven. Daarom moeten we altijd het belang van smeekbeden voor ogen houden.

Toen vestigde Huzoor-e-Anwar (aba) de aandacht op enkele gebeden. Ten eerste de koranische smeekbeden. Huzoor-e-Anwar (aba) benadrukte ook het reciteren van Surah Al-Fatiha naast het gebed of Salat. Het aandachtig lezen van Surah Al-Fatiha en het regelmatig praktiseren ervan brengt een persoon dichter bij Allah de Almachtige. Sterker nog, de gebeden die erin vervat zijn, wekken ook een staat van bezorgdheid op.

2:202  Sommigen hunner zeggen: “Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur.”

Dus, de wereld zelf mag niet het primaire doel zijn; het echte doel moet ons geloof zijn. In deze smeekbede, wanneer de wereld als eerste wordt genoemd, verwijst dit naar de wereld van het hiernamaals. Het is het genoegen van Allah de Almachtige dat voorrang moet hebben.

2:251  “Onze Heer, stort geduld over ons uit en maak onze voetstappen vast en help ons tegen het ongelovige volk!”

2:287 “Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die vóór ons waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk.”

Het volgende gebed moet ook worden gereciteerd om het geloof te versterken:

3:9  “Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat Gij ons hebt geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, Gij zijt de Milddadige.

Vervolgens werden enkele smeekbeden van de Heilige Profeet Mohammed (sa) genoemd.

Toen Hazrat Abu Bakr (ra) aan de Heilige Profeet (sa) ernaar vroeg, leerde de Heilige Profeet (sa) hem deze smeekbede:

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) leerde het volgende smeekgebed aan een bedoeïen:

Wanneer iemand moslim wordt, zou de Heilige Profeet (sa) hun opdragen dit smeekgebed te reciteren:

Onze smeekbeden moeten niet alleen voor wereldse aanwinsten zijn, maar ook voor de verbetering van onze uiterlijke en innerlijke toestanden. Wanneer we daarvoor bidden, zullen we zegeningen van Allah zien in elk aspect van ons leven. Waarlijk, als de smeekbeden van de Heilige Profeet (sa), die vrij was van alle zonden, vervuld waren met zo’n bezorgdheid, hoe dringend is het dan voor ons om speciale aandacht te schenken aan deze smeekbeden. Er is een grote noodzaak voor smeekbeden om onszelf te beschermen tegen de beproevingen van de Antichrist (Dajjal) en om de wereld te beschermen tegen zijn aanval.

Dan is er een smeekbede van de Heilige Profeet (sa) die zegt: “O mijn Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen slechte manieren, daden en verlangens.”

Een andere smeekbede die wordt toegeschreven aan de Heilige Profeet (sa) is: “O mijn Heer! Vergeef mijn fouten, mijn onwetendheid en mijn overdreven gedrag in al mijn zaken, want U bent zich er meer van bewust dan ik. O mijn Allah! Vergeef mij de zonden die ik in het verleden heb begaan en die ik in de toekomst zal begaan, degene die ik openlijk heb begaan en degene die ik in het geheim heb begaan. U bent Degene die vooruitgaat en Degene die vertraagt, en U heeft macht over alle dingen.”

De Heilige Profeet (sa) zei: ‘Waarlijk, de smeekbede van de vastende persoon bij het verbreken van het vasten wordt niet verworpen. Abdullah bin Umar (ra) placht te bidden:

Dan is er een smeekbede die bescherming zoekt tegen de beproevingen van de wereld:

Een smeekbede om bescherming te zoeken tegen het kwaad van vijanden is:

Tegenwoordig wordt het sterk aanbevolen voor Ahmadis om deze smeekbede frequent te reciteren. Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van onze vijanden. Ameen.

Toen werden enkele smeekbeden van de Beloofde Messias (as) genoemd.

In antwoord op een brief over hoe de aandacht van Allah de Almachtige te trekken, werd aangeraden dat de manier om dit te doen is om te blijven bidden voor zichzelf in smeekbeden, en niet tevreden te zijn met haastige en onverschillige smeekbeden. Waar mogelijk, bied smeekbeden met de nodige concentratie aan. Als concentratie niet wordt bereikt, sta dan na elke rak’ah van elk gebed op en bid: ‘O Allah de Almachtige, ik ben een zondaar, en tot het niveau van mijn zonde heeft gif mijn hart en aderen beïnvloed, dus ik ben niet in staat om rust en concentratie in gebed te bereiken. Vergeef mijn mijn zonden met Uw genade, vergeef mijn tekortkomingen, verzacht mijn hart, en geef Uw grootheid, vrees en liefde in mijn hart zodat daardoor mijn hardheid van hart kan worden weggenomen, en concentratie in gebed vergemakkelijkt kan worden.’ Bid daarom tot Allah de Almachtige om ook concentratie in gebed te bereiken.

Een andere smeekbede van de Beloofde Messias (as) is: “O Heer van de werelden, ik kan U niet genoeg bedanken voor Uw zegeningen. U bent buitengewoon Genadevol en Genereus, en Uw vriendelijkheid jegens mij kent geen grenzen. Vergeef al mijn zonden, opdat ik niet ten onder ga. Geef Uw speciale liefde in mijn hart zodat ik het leven kan bereiken, en schenk mij bescherming. Leid me naar daden die U behagen. Ik zoek toevlucht bij Uw genereuze aangezicht, uit vrees voor Uw toorn over mij. Heb genade, heb genade, heb genade, en red me van de rampen van deze wereld en het Hiernamaals, want elke genade en gunst is in Uw handen. Amen.” (Maktubat Ahmadiyya, Volume 5, Nummer 4, Pagina 5)

De Beloofde Messias (as) zei: ‘Het meest uitstekende gebed is voor het verkrijgen van Gods welbehagen en bevrijding van zonden, want zonden verharden het hart en maken de mens tot een worm van de aarde. Ons gebed moet zijn dat God de Almachtige ons bevrijdt van de zonden die het hart verharden en ons de weg wijst naar Zijn welbehagen.'” (Malfuzat, Volume 4, Pagina 30)

Voor de aanvaarding van al deze smeekbeden is het essentieel dat we ook Durood Sharif reciteren. Moge Allah de Almachtige ons de mogelijkheid geven om deze smeekbeden oprecht aan te bieden, en moge Hij in ons zulk een angst inboezemen die de middelen van aanvaarding worden. Ameen. Laten we bidden om altijd de zegeningen van de Ramadan te behouden, bidden voor de bevrijding van gevangenen, en moge Allah ons beschermen tegen de repercussies van oorlog. Ameen.