Samenvatting vrijdagpreek 11 okt 2019 – Moskeeën opbouwen en onze verantwoordelijkheden

SamenvattingVrijdagpreek 11 oktober 2019

Gegeven door HazratKhalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha reciteerde Huzur-e-Anwar vers 18 van soerahAl-Toubah.

Vertaling: “Alleen hij kan de Moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed houdt en de Zakaat betaalt en niemand vreest behalve Allah. Dezen zijn het die tot de geleiden behoren.

Huzur-e-Anwar zei: Dankzij de genade van Allah heeft Jamaat-e-Ahmadiyya Frankrijk nog een opportuniteit gekregen om een moskee te bouwen in Straatsburg. Allah heeft in dit vers de kwaliteiten beschreven van de mensen die moskeeën bouwen en bewonen, waaronder de grootste kwaliteit, namelijk dat zij met volstrekt geloofvoor Allah buigen.

De tweede kwaliteit is dat zij volledig geloven in de Dag des Oordeels. De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat het voordeel hiervan de verlichting is die door Allah verschaft wordt. Onthoud dus dat twijfel over de Dag des Oordeels risico’s voor het geloof kan creëren.

Allah zegt verder over deze mensen dat zij degenen zijn die het gebed vestigen. Zij bouwen moskeeën niet alleen voor wereldse roem, maar geloven dat zij regelmatig het gezamenlijk gebed dienen aan te bieden. Dan vermeld Hij Zakaat (aalmoezen) en financiële opoffering die ook in een momin (gelovige) terug te vinden moeten zijn.

Alleen een moskee bouwen is niet genoeg. Niet-Ahmadi’s bouwen jaarlijks duizenden moskeeën, maar zij zijn verdiept in sektarisme en wandaden. Deze moskeeën zullen hen dus niet naar de Hemel leiden. Het is dus een enorme verantwoordelijkheid om de rechten van een moskee na te leven nadat deze gebouwd werd. Iedere Ahmadi moet aandacht besteden aan zijn gebeden en analyseren of hij regelmatig vijf keer het gebed aanbiedt.

De Beloofde Messias a.s. heeft ons geleerd hoe wij ware Moslims kunnen worden en de rechten van moskeeën en andere mensen respecteren. De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd dat enkel en alleen wel of nietTaqwah hebben niet de grootste zorg van onze jamaat moet zijn. Hij zei verder dat om te willen analyseren of men effectief over Taqwahbeschikt, het duidelijkste teken ervan is hoe nederig men is.

Verder heeft de Beloofde Messias a.s. ons geleerd dat het noodzakelijk is om Durud (zegeningen) af te roepen op de zuivere persoonlijkheid van de Heilige Profeet VZMH. Degenedie zegeningen afroept op de Heilige Profeet VZMH zal ook diens voorbeeld in zich houden. Bijvoorbeeld: de Heilige Profeet VZMH zei, “De koelte van mijn ogen is gebed”.

De Beloofde Messias a.s. zei voorts dat er velen zijn die mondeling verklaren dat zij in Allah geloven, maar als iemand hun leven in diepte beschouwt is het ware geloof in Allah nergens te bespeuren. Gebed is dus essentieel om het ware geloof te bekomen en men moet alle zaken schuwen die ons van Taqwah wegleiden. Op gelijke wijze moet men standvastig en met regelmaat blijven bidden. Als men zo doet zal men een licht in zijn hart voelen.

De Beloofde Messias a.s. zegt: Dus o jullie allemaal! Wie zichzelf totde mijnen telt, gij zult tot mijn jamaatgerekend worden in de Hemelen wanneer je waarlijk de paden van vroomheid bewandelt. Bied dus jouw gebeden aan met zulke eerbied en vrees God in jouw hart, alsof je Allah kan zien en vervolledig jouw vasten met ernst uit vrees voor God. Iedereen die Zakaat kan geven moet het geven envoor wie Hajj (pelgrimstocht) verplicht is en er geen obstakel op zijn pad is, deze dientHajjte verrichten. Versier jouw goede daden en bekijk wandaden met misnoegen en verwerp ze. Onthoud dat geen daad Allah zal bereiken als het verstoken is van Taqwah en Taqwah is de wortel van elke vrome daad. Wanneer je er schade aan toebrengt zal het niet door jouw eigen handen zijn noch de handen van jouw vijand. Als je wereldse eer verliest zal Allah jou oneindige eer schenken in de Hemelen. Verlaat het dus niet.

De Beloofde Messias a.s. zei: jullie zijn de laatste Jamaat van Allah. Vertoon dus daden van vroomheid die het hoogtepunt van uitmuntendheid zijn en ieder van jullie die hierdoor wordt afschrikt zal uit de jamaat gegooid worden zoals een vuil voorwerp en zal God op geen enkele manier kunnen schaden. Kijk, ik deel met veel blijdschap het nieuws mee dat God echt bestaat en al zijn jullie Zijn schepping, Allah verkiest degene die Hem kiest. Hij gaat naar degene die naar Hem toekomt. En degene die Hem respecteert wordt ook door Hem gerespecteerd.

Moge Allah ons in staat stellen om deze medelijdende woorden van de Beloofde Messias a.s. te begrijpen en om ons geloof te versterken en plichtsbewust smeekbeden aan te bieden. Mogen wij een levende band met Allah kunnen smeden. Amin.

Op het einde beschreef Huzur-e-Anwar de statistieken en details van de nieuwe moskee en bad dat, moge Allah Zijn zegeningen op alle mogelijke manieren schenken aan deze moskee en bad ook voor voorspoed in het leven en voor de goederen van de mensen die er offers voor hadden gebracht.