Samenvatting vrijdagpreek 10 mei 2019 NL/FR – Ramadhan en onze verantwoordelijkheden

Résumé du Sermon du vendredi 10 mai 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 10 mei 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah alFatehareciteerde Huzur-e-Anwar verzen 183-187 van Soerah al Baqarahmet vertaling.

Huzur zei, Allah beschrijft in deze verzen het verplichte belang van vasten tijdens Ramadan, de verantwoordelijkheden van een Momin (gelovige) en de methoden waardoor gebeden aanvaard zullen worden. Dus, wanneer Allah de deuren van Zijn zegeningen en beloningen zo gul heeft geopend voor Zijn schepping, zouden we dan niet koortsachtig proberen om onze plichten na te leven? Zelfs niet-Moslims schrijven tegenwoordig dat het vasten discipline ontwikkelt in het leven van een mens. Een ware Momin kent en heeft ervaring met het feit dat het vasten enerzijds de fysieke toestand verbetert en anderzijds de spirituele toestand in nog veel grotere mate verbetert. We dienen de geboden van Allah dus altijd indachtig te zijn en ons uiterste beste te doen tijdens de maand Ramadan.

Vasten is verplicht, zodat men zich ‘Taqwa’ kan toe-eigenen. Wat is Taqwa? Dat men wegblijft van spirituele en morele zwakheden. Tijdens Ramadan wordenongetwijfeld alle deuren van de Hemel geopend en Satan is geketend, maar we worden ook verteld dat, als iemand Ramadan vindt maar geen vergeving vindt, wanneer zal hij die dan vinden? We moeten onszelf beoordelen om te zien of we de juiste pogingen ondernemen om het ware doel van Ramadan te bereiken zoals door Allah is verordend of niet. Moge Allah ons allen in staat stellen om dit te doen. Amin.

Allah zegt in het volgende vers dat de Heilige Koran, die een bron van illuminatie en verlichting is voor ons, neerdaalde tijdens de maand Ramadan. De Koran heeft een bijzondere band met Ramadan.We moeten trachten om de Koran te reciteren en de instructies die erin vervat zijn te volgen.  Wanneer we Koranlessen en preken bijwonen moeten we proberen om er voordeel uit te halen. Er zijn ook duidelijke instructies omtrent het vasten die in acht genomen moeten worden, zoals dat zieken en reizigers het achteraf moeten inhalen. ‘Fidya’ (een aalmoes die wordt gegeven indien men niet kan vasten en waarmee de armen gevoed worden) betalen is niet voldoende om onsvan onze verplichting te verlossen. Allah heeft ons vriendelijkheid getoond door ons alleen wat respijt te geven.

Allah zegt: Mijn schepping zoekt Mij en stelt vragen over Mij. Tijdens Ramadan vergroot hun geestdrift hiervoor. Ik ben dichtbij en luister naar hun oproep. En als zij tot Mij bidden met volstrekte oprechtheid verhoorIk hun gebeden. Tijdens het gebed is het noodzakelijk dat de persoon naar Mij luistert en Mijn instructies volgt en zijn geloof in Mij versterkt. Hij mag niet klagen dat hij gebeden had en dat zijn gebeden niet aanvaard werden.

Dit is dus de toestand die men moet bereiken opdatmen getuige kan zijn van het mirakel van gebeden die verhoordworden. Huzur-e-Anwar zei dat wij deze dagen zeker voor de verbetering van onze toestand moeten bidden en voor Allah moeten buigen tijdens alle verplichte en aanvullende gebeden. De Heilige Profeet VZMH zei dat de eerstedagen van Ramadan de genade van Allah dragen, de volgende dagen Zijn vergiffenis en de laatste dagen tot slot absolutie van de vuren van de hel. Moge Allah ons omvatten in Zijn beschermende schild van vergiffenis. Amin.

Op het einde vroeg Huzur-e-Anwar voor bijzondere gebeden voor de Djamaat en voor alle Moslims in het algemeen.