Samenvatting vrijdagpreek 03 Feb 2023 – De Beloofde Messias (as): Uitstekende Leiding, Eindeloze Voordelen en Deugden van de Heilige Koran

KJ-Summary-FR-20230203                 KJ-Summary-NL-20230203

KJ-Summary-UR-20230203                 KJ-Summary-EN-20230203

 

Samenvatting vrijdagpreek 3 Februari 2023
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de preek van vandaag zei Huzoor Anwar (aba) dat de Almachtige God in het huidige tijdperk van de Beloofde Messias (as), de ware geliefde van de Heilige Profeet (vzzh) heeft gezonden voor de verspreiding van de Heilige Koran en de bescherming ervan. Maar de zogenaamde ‘geleerden’ hebben hem vanaf het begin van zijn vordering tegengewerkt. In Pakistan verzinnen de Mullah samen met enkele politici valse rechtszaken tegen leden van de Jama’at, Hoewel het de Jama’at Ahmadiyya is die de Heilige Koran werkelijk dient.

De Beloofde Messias (as) zegt: ‘Er zijn drie dingen die God Almachtig jullie heeft gegeven voor jullie leiding, waarvan het eerste de Koran is… ‘Wees voortdurend alert en zet geen enkele stap in strijd met de Goddelijke leer en de leiding van de Koran. Ik zeg u waarlijk, dat ieder, die zich aan het minste der 700 geboden van de Koran onttrekt, de deur der zaligheid voor zich sluit. De wegen van de ware en volmaakte verlossing zijn geopend door de Koran en al het overige is de neerslag ervan. Bestudeer daarom de Koran met zorg en houd hem zeer dierbaar met een liefde die je voor niets anders hebt. God heeft mij gezegd: “Al het goede is in de Koran vervat. Dit is volkomen waar. Er is medelijden met hen die iets anders verkiezen boven de Koran. De bron van al uw voorspoed en heil is de Heilige Koran. Er is geen religieuze behoefte die niet door de Koran wordt vervuld. Op de Dag des Oordeels zal de Koran uw geloof bevestigen of ontkennen. Er is geen ander boek onder de hemel dan de Koran dat u redding kan brengen. God is u zeer genadig geweest, dat hij u een boek als de Koran heeft geschonken. Ik zeg jullie dat als het boek dat jullie wordt voorgelezen ook aan de christenen was voorgelezen, zij niet zouden zijn omgekomen. En indien deze gunst die u is geschonken in plaats van de Torah aan de Joden was geschonken, zouden sommige van hun sekten de Dag des Oordeels niet hebben ontkend. Waardeer dan deze gunst die u geschonken is. Het is een zeer kostbare gunst, het is een grote rijkdom. Na de Koran is de tweede bron van leiding de Soenna en de derde is de Hadith.

Opnieuw verklaart de Beloofde Messias:

Een essentiële leer voor jullie is dat jullie de Heilige Koran niet als iets verlaten, want daarin ligt jullie leven. Zij die de Koran eren zullen in de hemel geëerd worden. Zij die de Koran voorrang geven boven elke Hadith en elk ander gezegde, zullen in de hemel voorrang krijgen. Vandaag de dag is er geen boek op de aarde voor de mensheid behalve de Koran. De zonen van Adam hebben geen andere boodschapper en bemiddelaar dan Mohammed, de uitverkorene, vrede en zegeningen van Allah zij met hem. Span u daarom in om ware liefde voor deze Profeet van glorie en majesteit te cultiveren en geef niemand boven hem voorrang, zodat u in de hemel gerekend wordt tot degenen die de verlossing hebben bereikt. Onthoud dat verlossing niet iets is dat na de dood tot uiting komt. Integendeel, ware verlossing toont haar licht in deze wereld. Wie is degene die verlossing bereikt? Dat is degene die gelooft dat God waarachtig is en dat Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, de bemiddelaar is tussen God en Zijn schepping. En dat er onder de hemel geen boodschapper is die in rang gelijk is aan hem, noch is er een boek dat in rang gelijk is aan de Koran. God wilde niet dat iemand eeuwig in leven zou blijven, maar deze uitverkoren Profeet leeft eeuwig.

Daarna legde Huzoor Anwar (aba), vanuit de geschriften van de Beloofde Messias (as), de ware betekenis van Khatamun Nabiyyin en dat de Koran Khatamul Kutub is en zijn superioriteit over andere boeken. En hij beantwoordde valse beschuldigingen over de Jama’at zoals godslastering tegen de Heilige Profeet (vzzh) en verandering in de Heilige Koran.