Samenvatting NL Vrijdagpreek 26 Mei 2017 – Kalifaat

PDF [NL]

Samenvatting Vrijdagpreek

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Op 26 Mei 2017

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van  Surah Al-Fateha , reciteerde Huzur-e-anwar Ayat-e-Ikhtilaaf uit Soerah Al-Noer, vers 56.

Vertaling: Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.

Huzur-e-anwar zei dat Allah werkelijk Kalifaat heeft beloofd in deze Ayaat en dat geloof en vroomheid  de voorwaarden hiervoor zijn. De Heilige Profeet VZMH had voor deze tijd voorspeld dat Allah nogmaals “Khilafat a’la minhaj Al Nabbuwat”  in de Moslim Ummah zal vestigen. Tegenwoordig hebben de moslimgeleerden een verkeerde opvatting van het begrip Kalifaat. Sommigen zeggen dat men over zijn eigen geloof niet mag twijfelen noch verlaten. De Beloofde Messias a.s. legde Ayat e Ikhtilaf uit en verwierp de theorie dat “minkum” alleen naar de Sahabba (kompanen) van de Heilige Profeet VZMH verwijst en dat Khilafat-e-Rashida in hun tijd werd afgesloten.

De Beloofde Messias a.s. vroeg hoe het mogelijk was, dat het Kalifaat van Hazrat Musa a.s. voor 1400 jaren zou duren maar de gratie en zegeningen van degene die de Perfecte Profeet wordt benoemd, in zijn eigen tijd zouden beeindigen. Dit is dus een een verkeerde notie dat Kalifaat alleen tot 30 jaar beperkt is.  Dan zijn er mensen die het Kalifaat willen vestigen op basis van wereldse macht. Ze begrijpen niet dat de voorwaarden van Allah geloof en vroomheid zijn. Deze organisaties worden door wereldse machten ondersteund. Dit is geen Kalifaat maar een extremistische strekking. Wanneer hun meesters hun wereldse doelen hebben bereikt en zij door hun meesters afgedankt zullen worden, zullen ook zij verwoest worden. Ze hebben alleen schade en chaos gebracht in de wereld. Recentelijk hebben ze meer dan 20 mensen in Manchester vermoord. Deze barbaarse daad heeft geen enkele verband met Islam noch met Kalifaat.

Wij Ahmadi’s, die de kennis bezitten van de leer van de  Koran en de Beloofde Messias a.s. hebben sympathie voor degenen die slachtoffer zijn van bloedvergieten en bombardementen in Moslim landen en die zonder onderscheid vermoord worden. Kalifaat is in werkelijkheid een systeem die vrees van harten met vrede en opluchting veranderd en prestige en eer brengt aan de Godsdienst. Allah heeft deze systeem vermeld in Surah Jumma’ en de Heilige Profeet VZMH heeft uitgelegd dat Allah een Musleh (hervormer) zal sturen in de laatste fase om de Deen te vernieuwen. Hij zei, “Mijn Ummah (volgelingen) zullen een gezegende Ummah zijn. Ik weet niet of de eerste of laatste tijdperk van mijn Ummah beter gaat zijn maar ze zullen geen voordeel uithalen door wereldse mensen te volgen.”  Het zal alleen mogelijk worden door de Beloofde Messias a.s. te volgen, die Allah heeft gezonden voor dit doel in deze wereld.

Vandaag treden mensen Islam Ahmadiyya toe na het zien van de tekens en hoe deze revolutie doorheen de wereld aan het verspreiden is. Ahmadi’s moeten dit onthouden. Ze moeten ook onthouden dat Allah door middel van de belofte van Kalifaat aandacht heeft gegeven aan smeekbede (voor de Momins). Als deze standaarden worden behouden zullen al je angsten in  vrede veranderen. Wij hebben doorheen de geschiedenis van de Kalifaat gezien dat Allah altijd zijn djamaat heeft gesteund. Ook vandaag zien we de tekens voor ons en dit gebeurt omdat Allah de Beloofde Messias a.s. het Beloofd had. De details hiervan worden uitgelegd in ‘Risala Alwassiyat’. Het is Allah’s zegening dat Hij met de eerste Kalief de djamaat heeft laten verderzetten na de dood van de Beloofde Messias a.s. Dan nogmaals door middel van Kalief Sani ondanks de afscheiding van enkele prominente persoonlijkheden van de djamaat. Ook tijdens de derde en vierde Kalifaat moest de djamaat grote moeilijkheden doorstaan en nu oogsten we stilaan succes in de vijfde Kalifaat.

De boodschap van de djamaat wordt wijd verspreid van duizenden naar miljoenen mensen. Nu is de oppositie in vele landen begonnen en dit is eigenlijk een teken van onze waarheid en vooruitgang. Allah heeft ons conform Zijn belofte, succes geschonken. Deze toestanden tonen dat de dominantie van Islam na de Beloofde Messias a.s. door de Kalifaat zal plaatsvinden.  Onze tegenstanders mogen al hun sterkte, verlies en teleurstelling  gebruiken in hun lot. Moge Allah ons in staat stellen om ons geloof sterk te houden en onze daden vroom te houden en dat wij blijven vorderen in vroomheid. Amin.

Huzur-e-anwat kondigde de gebed in afwezigheid aan van Choudhry  Hameed Ahmed Sahib, overleden op 20 Mei 2017.