PDF Hello world!

Samenvatting NL/FR Vrijdagpreek 22 Dec 2017 – Mensen van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 22 décembre 2017

Vrijdagpreek 22 december 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwuz en recitatie van Surah al-Fatihah zei Huzur-e-Anwar:

In mijn laatste preek heb ik gesproken over de grootsheid van de Sahaba (de kompanen van de Heilige Profeet VZMH) en gaf voorbeelden over hen. Ik wou nog voorbeelden bespreken, maar na het lezen van een aantal brieven heb ik besloten dat ik eerst mijn eigen kennis zou presenteren om jullie aandacht erop te vestigen en dat jullie het dan zouden kunnen laten inzinken.  De Heilige Profeet VZMH had een zeer prestigieuze metgezel, Abu-Ubaidah Bin Aljarah. Wanneer er gevraagd werd aan de Profeet VZMH om iemand naar de Najra stam te sturen om belastingen te innen had hij geantwoord dat hij iemand zou sturen die volkomen waarheidsgetrouw en betrouwbaar is. Alle Sahaba hadden gewacht om te zien wie gekozen zou worden. De Heilige Profeet VZMH vroeg aan Abu-Ubaidah om op te staan en instrueerde dat hij gestuurd moest worden. Hazrat Anas r.a. verhaalt dat de Heilige Profeet VZMH zei dat elke natie een vertrouweling heeft en zei, O mijn volk, onze vertrouweling is Abu-Ubaidah Bin Aljarah. Dit was een grote eer die hem te beurt viel.

Verder is er nog Hazrat Abbas r.a., de nonkel van de Heilige Profeet VZMH. Hij was bekend voor zijn vrijgevigheid en zijn genade. De Heilige Profeet VZMH zei over hem, Abbas is de meest vrijgevige en meest genadige onder de Qoeraisj. Toen hij dit hoorde heeft Hazrat Abbas r.a. zeventig slaven bevrijd.

Een andere kompaan van de Heilige Profeet VZMH was Hazrat Jaffer r.a. die naar Habsha migreerde. De ongelovigen van Mekka stuurden een delegatie met geschenken naar de Koning van Habsha  met de boodschap dat, sommige van ons onwetend volk hebben hun geloof aan de kant gezet en komen naar U opdat U een nieuwe religie zou aanvaarden. We verzoeken dat jullie ze terugsturen naar ons.  Hierop hebben de Najashi gestuurd voor de Moslims onder wie ook Hazrat Jaffer r.a. zich bevindt.

Hazrat Jaffer r.a zei tegen de Koning: “O Koning, we waren onwetend, we waren afgodendienaren, we aten dode dieren, gaven ons over aan illegale handelingen en mishandeling van anderen was onze traditie, de sterke onder ons onderdrukte de zwakkere. In deze omstandigheden stuurde Allah ons een profeet wiens moraliteit, piëteit, waarachtigheid en eerlijkheid we allemaal goed kenden. Hij riep ons naar de eenheid van God en smeekte aan Hem alleen. Hij leerde ons dat niemand gelijk was aan HEM. Hij instrueerde ons om eerlijkheid, vertrouwen en genade te betrachten, om vriendelijk te zijn voor de buren en bloedvergieten tegen te houden. Hij leerde ons om vulgariteit en ongemanierdheid, liegen en het in beslag nemen van bezittingen van wezen te verwerpen. Hij droeg ons op om tot één God te bidden en we accepteerden het en doen dit. Hierdoor werd ons land vijandig tegenover ons, ze martelden ons en toen het niet erger kon, kwamen we bij U om te schuilen. We hadden gehoord over uw rechtvaardigheid. We hopen dat U niet oneerlijk bent tegenover ons.” Hazrat Jaffer r.a. heeft Soerah Maryam zo mooi gereciteerd aan de Koning dat hij huilde en zei “Bij God, deze en die van Moesa is stof uit dezelfde bron”. Hij vertelde de ongelovigen dat hij de Moslims niet aan hen zou overhandigen.

Een andere kompaan was was Musa’ab Bin Umair. Hij had een zeer rijke moeder. Hadhrat Sa’ad Bin abi Waqas zei ooit over Musa’ab Bin Umair, Ik heb Musa’ab gezien in zijn dagen van luxe en ik heb ook al zijn moeilijkheden geobserveerd die hij geleden heeft voor Allah nadat hij een Moslim was geworden. Om hem dan aan te moedigen zei hij, Alhamdolillah, het wereldse volk geniet van haar wereldse plezier. Ik heb Musa’ab gezien toen er geen rijkere was in Mekka, hij was het meest geliefde kind van zijn ouders en had toegang tot alles wat hij maar nodig had. Maar de liefde voor Allah heeft hem tot deze toestand verheven en hij heeft alle plezier opgeofferd voor het genoegen van Allah.

Hadhrat Ussayd Hazir Ansari was een Sahabi (kompaan van de Profeet VZMH). Hij zei over zichzelf dat hij drie toestanden onderging. Als er één van deze volgehouden wordt zal hij voelen alsof hij tot degenen behoort die voor Jannah (Hemel) bestemd zijn. 1) Wanneer ik de Heilige Koraan reciteer of iemand anders hoor reciteren, als de exaltatie die ik voel consistent blijft zal ik mezelf als jannati (bewoner van de Hemel) beschouwen. 2) Wanneer de Heilige Profeet VZMH zijn preek geeft zal ik het zeer aandachtig beluisteren. Wanneer ik mezelf permanent in deze toestand bevind zal ik mezelf als jannati beschouwen. 3) Wanneer ik een begrafenis bijwoon en voel alsof het mijn eigen begrafenis is en ik tegenover de Dag des Oordeels sta. Als deze conditie overheerst zal ik mezelf jannati beschouwen.

Ooit werd de Heilige Profeet gevraagd over een Sahabbi en zei in verband met Fajar en Isha’a gebed, “Twee gebeden vallen zwaar op de hypocrieten: Fajar en Isha’a. Hadden zij maar een idee van de beloningen die deze twee gebeden met zich meedragen, dan zouden ze er zeker voor aanwezig zijn.”

De Beloofde Messias a.s. zegt: welke kwaliteit bezat de Heilige Profeet VZMH dat zijn kompanen een zodanig geloof en volharding in hem hadden? Ze hebben zich niet alleen afgewend van werelds vertier maar hebben ook het verlangen naar werelds vertier voorgoed beëindigd. Ze waren allemaal ijverige slaven op de weg naar Allah, alsof ze allemaal Ibrahim waren. Ze deden alles voor Allah met volstrekte ijver en waren zelfs gelukkig bereid om geslacht te worden voor Hem. Sommige Sahaba die het martelaarschap niet omarmden twijfelden aan hun eigen oprechtheid en gebrek aan geloof. Huzur-e-anwar zei, we moeten nu zien of ze zelf geen nood meer hadden of ze uit ware liefde het geloof boven alles kozen.

Moge Allah ons in staat stellen om in de voetsporen te treden van deze heldere sterren uit liefde voor Allah en Zijn Heilige Profeet VZMH. Mogen we met elke daad die we verrichten Allah’s genoegen zoeken.