Samanvatting vrijdagpreek 5 juli 2019 [NL/FR] – Jaarlijkse bijeenkomst Duitsland 2019

Résumé du Sermon du vendredi 05 juillet 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 5 juli 2019

Gegeven door  Hazrat Khalfatul Masih Al- Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Een groot geschenk dat wij van Allah hebben ontvangen na onze gelofe en het erkennen van de Beloofde Messias a.s. is het geschenk van de jaarlijkse Jalsa. Hierdoor kunnen wij onze spirituele, morele en intellectuele vaardigheden verbeteren en ernaar streven om vroomheid en nabijheid tot Allah te verkrijgen. Het biedt ons ook de gelegenheid om onze harten te reinigen, de rechten van anderen te respecteren en ook de ware doelen en doelstellingen van de jalsa van de Beloofde Messias a.s. te kunnen vervullen. We moeten ook moeite doen om onenigheid en afstandelijkheid te overbruggenen zodoende vrede en eenheid te vestigen onder elkaar en minder aangename houdingen en gedrag te verwerpen.

De Beloofde Messias a.s. heeft zijn afkeer uitgedrukt voor zulke mensen die de Jalsa bijwonen maar de noodzaak niet inzien om hun gewoontes en daden te veranderen. Huzur-e-Anwar zei , Ik wens zeker niet om mijn volgelingen rondom mij te verzamelen gewoonweg als machtsvertoon aan anderen. Het is echter mijn intentie om verbetering teweeg te brengen in de schepping van God. De Beloofde Messias a.s. zegt dus, om mijn Jamaat toe te treden en het genoegen van God te zoeken, moet je je huidige staat in alle aspecten verbeteren en deze Jalsa’s zijn zo nodig geregeld dat je aandacht kan besteden aan vroomheid en goede daden.

De Beloofde Messias a.s. zegt, Onthou dat het ware volk van God diegenen zijn over wie Hij zegt:  [Vertaling]‘Noch de handel noch enige bedrijvigheid kan hen weerhouden van hun smeekbede aan Allah.’ Hij zei, eens het hart een ware band van liefde en relatie ontwikkelt met Allah, scheidt het nooit van Hem en vergeet Hem nooit in welke staat dan ook.

Dit is dus de toestand die de Beloofde Messias a.s. in ons wil zien en we zijn hier voor deze reden verzameld, om deze staat van gedachten en hart ook te verkrijgen. Huzur-e-Anwar zei, deze  woorden van de Beloofde Messias a.s. moeten ons met bezorgdheid vullen, “je wordt alleen tot mijn gemeenschap en de Hemelen gerekend wanneer je de regels van Taqwah waarlijk volgt. Er zijn velen die door hun eigen familieleden verworpen werden nadat ze lid werden van de Jamaat en de gelofte hadden afgelegd. Velen van jullie zijn naar dit land geëmigreerd om vijandschap van onze tegenstanders te voorkomen als gevolg van Ahmadi te zijn. De wet van ons land heeft religieuze beperkingen op ons geplaatst, maar desondanks ondergaan Ahmadi’s in Pakistan en andere landen deze beperkingen. Het zou spijtig zijn als jullie, ondanks deze, falen in het verkrijgen van de eer om te behoren tot de Jamaat van de Beloofde Messias a.s. en niet gerekend worden tot de gelukkigen die Allah heeft genoemd, omdat jullie tekortschieten in goed gedrag en acties. Wat een miskoop.

 

Huzur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messias a.s. had verklaard dat één van de doelen van de Jalsa ook was om vriendschap en vertrouwdheid tussen alle leden van de Jamaat tot stand te brengen. Daarom wordt er enerzijds een band van liefde en vriendschap gesloten, en anderzijds is het essentieel dat oude relaties ook nieuw leven worden ingeblazen en verder worden versterkt. Allah zegent hem onmetelijk die zijn broer liefheeft omwille van Allah. Dus, als de Jamaat-functionarissen zichzelf altijd beschouwen als dienaars en Jamaat-leden en ambtenaren die deelnemen aan de Jalsa als vertegenwoordigers van de Jamaat beschouwen, kan er een enorme verbetering zijn in de algemene sfeer zodat er minder spanningen en geschillen zijn, en kan onenigheid voorkomen worden.

De Beloofde Messias a.s. zei, “O mijn volk, Allah is met jou. Moge Hij, de ultieme Heer, jullie voorbereiden voor de wereld hierna net zoals de metgezellen van de Heilige Profeet VZMH werden voorbereid. Onthou dat deze wereld niets is. Vervloekt is het leven, hij die alleen leefde voor wereldse winst en ongelukkig is hij wiens vreugde en verdriet alleen rond deze wereld draait. Als zondanig iemand aanwezig is in mijn gemeenschap is het voor niets, omdat hij als de opgedroogde twijg is die nooit vrucht zal baren. Hij zei verder, ‘O mijn gehoorzame volk, neem mijn leringen met volle kracht aan, mij gegeven voor uw vegiffenis en rechtvaarding. Weet dat God Eén is en geen partner heeft. Koppel Hem niet met iets, noch aan de hemel noch aan land. Allah verbiedt jou niet om te profiteren van nutsbedrijven, maar hij die Allah negeert en alleen vertrouwt op zijn bronnen, is een Mushrik (niet-gelovige)”.

Huzur-e-Anwar said: Ik zal een gebed van de Beloofde Messias a.s. delen met jullie dat het mededogen van zijn hart weerspiegelt voor zijn mensen die hem hebben aanvaard. Hij zei, “Ik bid en zo lang dat ik in leven ben zal ik blijven bidden dat Allah de harten van mijn volgelingen zuivert en de hand van Zijn zegeningen uitreikt om hun harten naar Hem te doen keren. En om alle onheil en wrok uit hun harten te verwijderen en ware liefde voor elkaar toe te kennen. En ik ben zeker dat deze gebeden ooit verleend zullen worden en Allah mijn gebeden niet zal laten verspillen.”

Huzur-e-Anwar zei dat we moeten bidden tot Allah dat dit gebed in ons voordeel toegekend wordt en in het voordeel van de toekomstige generaties en mogen de toekomstige generaties de vruchten van dit gebed blijven plukken tot in de eeuwigheid.

Amin.