“Waarachtige moskeeën hoeft men niet te vrezen” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

10 november 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad huldigt nieuwe Moskee in te Lloydminster in Canada

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), op 5 november 2016 de Baitul Amman Moskee heeft ingehuldigd in Lloydminster, in de provincie Saskatchewan in Canada.

2016-11-05-ca-lloydminster-mosque-002

Bij zijn aankomst aan de Moskee, onthulde Zijne Heiligheid een gedenkteken ter gelegenheid van de opening, waarna een stil gebed volgde. Vervolgens leidde Zijne Heiligheid de Maghreb en Ishagebeden in de nieuwe Moskee.

De volgende dag, op 6 november 2016, werd een speciale receptie gehouden ter ere van de opening van de nieuwe Moskee, en ter gelegenheid hiervan gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak.

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over de waarachtige doelstelling van Moskeeën en hoe de nieuwe Moskee niet enkel een gebedsplaats zou zijn om de Almachtige God te aanbidden, maar dat zij ook ter beschikking zou staan om iedereen te helpen en te beschermen.

Zijne Heiligheid zei dat, in een tijd die wordt gekenmerkt door algemene angst voor de Islam, het een teken van openheid en “bewonderenswaardige moed”is dat de genodigden een islamitisch programma bijwoonden.

Zijne Heiligheid verklaarde daarna gedetailleerd de waarachtige doelstellingen die gepaard gaan met het bouwen van Moskeeën.

2016-11-05-ca-lloydminster-mosque-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het Arabische word voor Moskee is ‘Masjid’, en dit woord betekent letterlijk een plaats voor mensen om samen te komen in volstrekte nederigheid en onderwerping om de Almachtige God te aanbidden. Indien een persoon een Moskee betreedt met deze nederige overtuiging, zichzelf als waardeloos beschouwend, kan hij anderen nooit enige vorm van schade toewensen of de oorzaak zijn van onenigheid of vijandigheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Een Moslim die zijn gebeden met nederigheid verricht is een persoon die vriendelijk, bekommerd en genadig is en die ernaar streeft om weg te blijven van immoraliteit, illegale activiteiten en alle vormen van kwaad. In plaats van wanorde of verdeling te zaaien, bieden Moskeeën een manier om mensen samen te brengen in nederigheid om hun Maker te aanbidden.”

Zijne Heiligheid citeerde hoofdstuk 5, vers 3 van de Heilige Koran, dat stelt,

“En laat de vijandschap van een volk, omdat zij u de toegang tot de heilige moskee verhinderen, u niet tot geweld aansporen.”

2016-11-05-ca-lloydminster-mosque-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde dit vers en zei:

“Hier verbiedt de Almachtige Allah de vroege Moslims die genadeloos vervolgd werden om op onrechtvaardige wijze te reageren of overtredingen te begaan ten opzichte van hun onderdrukkers,zelfs wanneer deze getracht hadden om hen ervan te weerhouden de Heilige Kaabah, de Heilige Moskee, die de meest vereerde plaats is in de Islam, binnen te treden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Daaruit volgt dat de Heilige Koran een nooit eerder geziene norm voor tolerantie, gerechtigheid en verdraagzaamheid heeft opgelegd aan Moslims om na te streven, waarin zij door plicht gebonden op rechtvaardige wijze dienen te handelen, met genadigheid en eerlijkheid, zelfs ten opzichte van diegenen die hen wensen te weerhouden van hun religieuze vrijheid… Laat het daarom duidelijk zijn dat het onnodig is om waarachtige Moskeeën te vrezen, omdat zij geen plaatsen van wraak of haat zijn maar onderkomens van vrede, harmonie en éénheid die gebouwd werden voor niets anders dan het aanbidden van de Almachtige God.”

2016-11-05-ca-lloydminster-mosque-005

Zijne Heiligheid citeerde ook hoofdstuk 4, vers 37van de Heilige Koran waarin Moslims worden opgeroepen om goedheid te tonen aan

“ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur, die een bloedverwant is en aan de metgezel.”

Als commentaar op dit vers zei de Kalief dat het van Moslims vereist dat zij op liefdevolle wijze de hele mensheid dienen, ongeacht huidskleur, sociale afkomst of overtuiging.

Zijne Heiligheid zei dat Moskeeën van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de geest van welwillendheid uit de Koran weerspiegelen en gebouwd worden met de tweeledige doelstelling om onze plichten ten opzichte van de Almachtige God en ook onze plichten ten opzichte van de mensheid na te komen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Onze Moskeeën worden gebouwd met als doel het samenbrengen van mensen en het dienen van onze buren en de plaatselijke gemeenschap. Onze Moskeeën zijn bakens van licht die vrede, liefde en menselijkheid uitstralen. Daar waar we Moskeeën gebouwd hebben of Ahmadi gemeenschappen hebben opgericht, trachten we het lijden van de plaatselijke bevolking te verzachten omdat de Almachtige Allah het volbrengen van onze plichten tegenover Hem heeft verbonden met het volbrengen van de plichten tegenover de mensheid. Ons geloof leert ons dat onze aanbidding en onze gebeden volstrekt nutteloos zijn indien we er niet in slagen om diegenen rondom ons lief te hebben, te steunen en te koesteren.” 

Zijne Heiligheid gaf als voorbeeld de initiatieven van de humanitaire dienstverlening in Afrika, waar de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap proper drinkwater, gezondheidszorgen onderwijs voorziet door het bouwen van waterpompen, ziekenhuizen en scholen in sommige van de meest achtergestelde delen van de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde de positieve gevolgen van de humanitaire dienstverlening van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en zei:

“In plaats van urenlang kleipotten op hun hoofd te dragen, krijgen deze kinderen nu onderricht in scholen die onze gemeenschap heeft opgericht. We trachten hen te bevrijden uit de ketenen van hun armoede en hen te helpen om op eigen benen te staan zodat zij kunnen groeien en niet enkel hun families maar ook hun naties kunnen helpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“We beschouwen het als ons goed geluk om de zware last van wanhoop weg te nemen van de schouders van deze benadeelde mensen. Dit is de ware Islam, waarin naast het aanbidden van de Almachtige God, Moslims op ernstige wijze ernaar streven om anderen van comfort te voorzien.” 

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de plaatselijke bevolking die in de buurt van de Moskee woonde spoedig zou inzien dat de nieuwe Moskee bekend zou komen te staan als een “centrum van vrede voor de hele mensheid”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bad:

“Ik bid dat onze buren en met hen alle leden van de gemeenschap hierheen zullen komen en met eigen ogen de hoogste normen van goedheid, zorg en bereidvaardigheid zullen aanschouwen van de plaatselijke Ahmadi Moslims. En ik bid dat wij nooit aan de oorzaak zullen liggen van pijn of bezorgdheid voor iemand. Ik ben ervan overtuigd dat de plaatselijke Ahmadi Moslims hiernaar zullen handelen en ernaar zullen streven om de mensheid te dienen met onzelfzuchtigheid en open harten.”

Voor het aanvangen van de slottoespraak werd een welkomstoespraak gegeven door Lal Khan Malik, de NationaleVoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada, gevolgd door een paar woorden van Mr. Gerard Albers, de nieuwgekozen Burgemeester van Lloydminster, die Hazrat Mirza Masroor Ahmad verwelkomde in de stad. Daarna betraden verscheidene hoogwaardigheidsbekleders het podium om een aantal woorden te delen.

Colleen Young, MLA van de Provincie Saskatchewan, zei:

“Uwe Heiligheid, onder uw leiderschap kunnen we in onze provincie, in mijn kiesdistrict en in onze stad zien en voelen hoe de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zich engageert om de mensheid te dienen… Hier in Canada en Saskatchewan, delen we uw visie van liefde voor iedereen en haat voor niemand.”

Jason Kenney, Voormalig Federaal Minister voor Integrati een Federaal Minister voor Defensie,zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada is een gemeenschap die model staat voor integratie met behoud van haar geloof en identiteit, binnen het Canadese model van pluralisme. Een gemeenschap die volstrekt Moslim en volstrekt Canadees is en daardoor een mooi voorbeeld is voor nieuwkomers uit de hele wereld.”

John Gormley, voormalig politicus en huidige gastheer van een bekende radiotalkshow zei:

“Wat betreft dienstverlening aan de gemeenschap, wat betreft maatschappelijk engagement, wat betreft het werken aan een beter Canada, op deze vlakken is de nationale dienstverlening van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een absolute inspiratie voor ons.”

Zowel voor als na de receptie had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met een aantal genodigden en hield hij ook een persconferentie met vertegenwoordigers van de plaatselijke media.

Einde