RECEPTIE GEHOUDEN TER ERE VAN INHULDIGING VAN BAITUS SAMAD MOSKEE IN BALTIMORE

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

26 oktober 2018

PERSMEDEDELING
 

“Nu is de tijd aangebroken om onze menselijkheid te tonen en om geen enkele moeite te sparen om vrede te stichten in onze gemeenschappen, in onze naties en inderdaad in de hele wereld” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 20 oktober 2018 de Baitus Samad Moskee in Baltimore in de VS ingehuldigd alvorens de keynote toespraak te geven op een speciale receptie die werd gehouden ter ere van de opening.

Bij zijn aankomst in Baltimore huldigde Zijne Heiligheid de Baitus Samad Moskee officieel in door een gedenkteken te onthullen en door een stil gebed te leiden als dankbetuiging aan God de Almachtige. Daarna leidde Zijne Heiligheid de Zuhr en Asr gebeden in de Moskee en inspecteerde hij het nieuwe complex.

Later woonden 500 mensen een speciale receptie bij die werd gehouden in het Hilton Hotel in Baltimore, onder wie 320 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden.

Tijdens zijn keynote toespraak verduidelijkte Hazrat Mirza Masroor Ahmad de doelstellingen van Moskeeën en zei dat echte Moskeeën centrums van vrede waren, waar Moslims samenkomen om God de Almachtige te vereren en om de mensheid te dienen, ongeacht geloof of overtuiging.

Zijne Heiligheid riep ook de mensheid op om zich te verenigen en om vrede te bevorderen in de samenleving, in plaats van spanningen en conflicten te verergeren die op verscheidene plaatsen in de wereld recentelijk zijn uitgebarsten.

Bij aanvang van zijn toespraak zei Zijne Heiligheid dat het geen verrassing was dat sommige mensen de Moskee vrezen of zich zorgen maken over Moslims omwille van de onophoudelijke negatieve portrettering van de Islam in de media.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Veel mensen vrezen dat een Moskee voor Moslims een centrum is waar ze zich kunnen afzonderen van de rest van de samenleving en de vrede en het welzijn van het plaatselijke dorp, of de plaatselijke stad of zelfs de natie zelf kunnen ondermijnen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ik heb persoonlijk gezien dat dergelijke angst bestaat onder veel mensen in de niet-Moslim wereld en het is betreurenswaardig dat dergelijke angst en wantrouw voor de Islam en haar volgelingen blijven toenemen. Niettemin, de waarheid is, en zal dat altijd blijven, dat de Islam volledig tegen alle vormen van extremisme, terrorisme of geweld is.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder nog:

 “De Islam veroordeelt ten strengste elke poging die de vrijheid van geloof en vrijheid van geweten met de voeten treedt. Onder geen enkele omstandigheden zal de Islam toestaan dat dwang of geweld aangewend worden inzage religieuze aangelegenheden. Integendeel, de Islam onderwijst dat religie een zaak van het hart is. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat de wijdverspreide en vaak voorkomende misvattingen inzage de Islam onder niet-Moslims niet meer zijn dan misvattingen.”

 Zijne Heiligheid verlichtte angsten die geassocieerd worden met het bouwen van Moskeeën door de doelstellingen van alle echte Moskeeën te verduidelijken. Zijne Heiligheid zei dat waar Moskeeën Moslims toelaten om samen te komen voor de gebeden in congregatie en om verwantschapsbanden en eenheid met elkaar te versterken, Moskeeën ook dienen als een middel om “de islamitische leer voor te stellen aan niet-Moslims en om de rechten van de bredere samenleving te vervullen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In plaats van de vrede in de samenleving te vernietigen, worden echte Moskeeën gebouwd om vrede te bevorderen tussen de mensen van verschillende gemeenschappen en overtuigingen. Kort samengevat, Moskeeën zijn de plaats waar Moslims hun relatie met hun Maker, God de Almachtige, naar een hoger niveau kunnen tillen en hun plichten ten aanzien van hun medemensen kunnen nakomen. Moskeeën die deze voornaamste doelstellingen niet nastreven zijn waardeloos en slechts holle omhulsels die geen enkel doel dienen.”

 Zijne Heiligheid zei dat de geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bewijs levert voor het feit dat waar ook Ahmadi Moslims Moskeeën bouwen, zij de waarachtige doelstellingen van Moskeeën vervullen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wij streven ernaar om vriendschappelijke banden te smeden met niet-Ahmadi’s en niet-Moslims. Wij streven naar interreligieuze dialoog.  Wij waarderen en koesteren onze buren. Wij staan steeds paraat om diegenen te helpen die in nood verkeren. Wij verdedigen de rechten van de zwakken en behoeftigen. Wij zijn er om de gemeenschap te dienen en om loyale en trouwe burgers te zijn. Dit is ons geloof en dit is onze leer. Dit is waarom wij Moskeeën bouwen.”

 Met betrekking tot de rol die de nieuwe Moskee zal spelen in de samenleving zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik ben vol vertrouwen dat, met de Wil van God, deze Moskee bekend zal komen te staan als een symbool van vrede dat niets anders dan liefde, compassie en broederschap zal uitstralen doorheen de hele stad en ver daarbuiten. Zij zal dienen als een baken dat haar omgeving verlicht en licht uitstraalt in elke richting. Zij zal een Huis van Vrede zijn waarin de gelovigen verzamelen om hun buren te dienen en diens rechten te vervullen.” 

 Zijne Heiligheid zei dat de plaatselijke bewoners rondom de Moskee spoedig zullen zien dat deze woorden met betrekking tot de Moskee niet “gesuikerde woorden waren die een bittere pil herbergen,” maar dat zij “de eerlijke waarheid vertegenwoordigen.”

Zijne Heiligheid vervolgde en zei dat langdurige vrede niet kan ontwikkelen “met de klik van onze vingers.” Integendeel, Zijne Heiligheid zei dat dit vereist dat de samenleving zich achter gedeelde waarden schaart terwijl men elkaar wederzijds respect toont.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is aan alle leden van de samenleving, of zij nu Moslim of niet-Moslim zijn, hetzij gelovig of ongelovig, om samen te werken voor vrede en voorspoed in de wereld. In plaats van elkaar te beschuldigen of te wijzen op de gebreken en zwakheden van elkaar, dienen we onze harten te openen voor anderen en genade en mededogen te betonen. In plaats van elkaars religies aan te vallen en elkaar nodeloos te provoceren, is de allerhoogste nood van deze tijd dat we wederzijds respect en tolerantie aan de dag leggen.”

 Met betrekking tot de dringende behoefte voor de mensheid om haar prioriteiten opnieuw te bekijken en herorganiseren stelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik geloof waarlijk dat we een kritisch moment in de geschiedenis van de wereld aan  het doormaken zijn, waar de wereld, zowel op nationaal als internationaal niveau, alsmaar meer gepolariseerd en verdeeld wordt. We staan aan de rand van een ramp en nu is dus de tijd aangebroken om een stap achteruit te zetten en al onze energie toe te spitsen op het beschermen van de toekomst van de mensheid. Nu is de tijd aangebroken om onze menselijkheid te tonen en geen enkele moeite te sparen in het ontwikkelen van vrede in onze gemeenschappen, in onze naties en inderdaad doorheen de hele wereld.”

 Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik hoop en bid oprecht dat wij allemaal, ongeacht onze religie of overtuiging, kunnen samenwerken in de geest van welwillendheid en wederzijds respect en dat het onze gedeelde ambitie is om de wereld een betere plaats te maken voor diegenen die na ons komen.”

Eerder op de avond spraken ook verscheidene hoogwaardigheidsbekleders het publiek toe, waarna Dr. Mirza Maghfoor Ahmad, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap USA, Zijne Heiligheid introduceerde voor aanvang van de keynote toespraak.

VS Senator Ben Cardin zei:

“Uwe Heiligheid, wij verwelkomen u in Baltimore. U eert ons met uw aanwezigheid en u inspireert ons door middel van uw leiderschap. De gemeenschap die u leidt heeft bijgedragen tot het bouwen van een sterker en vredevoller Baltimore, Maryland en Amerika en uw leiderschap is globaal gegaan tot in gemeenschappen over de hele wereld. Uw boodschap van vrede en liefde is net wat we vandaag nog meer dan ooit tevoren nodig hebben en u inspireert ons met uw aanwezigheid en uw woorden hier in Baltimore dat we allemaal beter kunnen doen.”

 Eerwaarde John Wobensmith, Staatssecretaris voor Maryland zei:

“Uwe Heiligheid, uw boodschap van dienst aan de Mensheid voor de bevordering van vrede en rechtvaardigheid is uiterst bewonderenswaardig en noodzakelijk om ons onze vele sterfelijke zwakheden te helpen overwinnen.  Dit is een boodschap die we allen, Moslim of niet, in ons hart kunnen sluiten.”

 Het evenement werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Eerder had Zijne Heiligheid private ontmoetingen met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Eerwaarde Ben Cardin en Eerwaarde Catherine Pugh, Burgemeester van Baltimore. Zijne Heiligheid beantwoordde ook vragen tijdens een persconferentie met de verzamelde media.

Einde