Nieuwe Moskee geopend door Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Straatsburg in Frankrijk

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

12 oktober2019

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad huldigt de Mahdi Moskee in en geeft er de Vrijdagpreek tijdens zijn tournee in Frankrijk

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, op 11 oktober 2019 de Mahdi Moskee in Straatsburg in Frankrijk heeft ingehuldigd.

De Moskee heeft een capaciteit van 250 aanbidders met extra ruimte voor overloop in een polyvalente zaal. Het complex omvatverder parking, kantoren en een gastverblijf.

Zijne Heiligheid huldigde de Moskee officieel in door een gedenkteken te onthullen en een stil gebed aan te bieden als dankbetoon aan God de Almachtige.

Zijne Heiligheid gaf vervolgens de wekelijkse Vrijdagpreek vanuit de nieuwbouw-Moskee, waarin hij het belang uiteenzette van regelmatige verering in de Moskee en het streven naar rechtschapenheid.

Bij aanvang van zijn preek reciteerde Zijne Heiligheid hoofdstuk 9 vers 18 of van de Heilige Koran, waarin staat geschreven:

“Alleen hij kan de Moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed houdt en de Zakaat betaalt en niemand vreest behalve Allah. Dezen zijn het die tot de geleiden behoren.”

 Met betrekking tot het attribuut ‘geloven in Allah’zoals vermeld in het vers, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“God de Almachtige heeft het karakter van degenen die Moskeeën bouwen en erin verblijven uitgelegd. Het zijn degenen die in Allah geloven op een dusdanige wijze dat zij Hem beschouwen als de Bron en Meester van alle vaardigheden en krachten en zij geloven dat al de rest dat met Hem vergeleken wordt waardeloos is. Om dit niveau van geloof te bereiken is het essentieel dat men neerbuigt voor Allah de Almachtige en hem aanbidt.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte verder het vers uit de Koran en zei:

“Enkel zij kunnen voorbaat halen uit het bouwen van een Moskee en erin te verblijven die hun gebed onderhouden. Zij zijn degenen die niet enkel een Moskee bouwen om aan de wereld te laten zien dat ook zij een Moskee hebben, maar in plaats daarvan maken zij een belofte om zichzelf vijfmaal daags in de Moskee aan te bieden.”

Met betrekking tot de beloning voor het bouwen van Moskeeën citeerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), die zei:

“Degene die een Moskee bouwt ter wille van Allah, Allah de Almachtige zal ook een gelijkaardige plaats voor hem bouwen in de hemel.”

Zijne Heiligheidlichtte toe dat, ook al is het bouwen van een Moskee een grote verdienste, het vereist ook van een persoon dat zij de verplichtingen van een Moskee vervult door er regelmatig in te bidden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vermeldde de toestand in de wereld en de negatieve rol die sommige Moskeeën spelen en zei:

“Duizenden Moskeeën worden elk jaar door Moslims gebouwd over de hele wereld. Echter, de Moskeeën die sektarisme predikenzullen hun volgelingen nooit naar de hemel leiden. In plaats van angst voor Allah de Almachtige te creëren en de rechten van Zijn creatie te vervullen, streven de Imams en leiders in dergelijke Moskeeën er enkel naar om hun eigen gevestigde belangen of de belangen van hun bepaalde sekte te onderhouden. Zogenaamde geleerden creëren innovaties die niets te maken hebben met de leer van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem).”

 Verklarend dat rechtschapenheid nederigheid vergt, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De mensen die rechtschapen zijn, zijn ook uiterst nederig. Hun spraak is niet vervuld met arrogantie en het ontbreekt hen aan elke vorm van superioriteitsgevoel. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) stelt dat ‘Degenen die rechtschapen zijn, de manier waarop zij met anderen converseren is zoals een kind tegen een oudere spreekt.’”

Zijne Heiligheid sprak ook over de ongeëvenaarde vroomheid van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en hoe hij steeds geneigd was naar het aanbidden en het helpen van de creatie van Allah de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Met betrekking tot het vervullen van de rechten van de mensheid, heeft de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) de lat op de hoogst denkbare plek gelegd. Hij maakte zich nooit zorgen over zichzelf of zijn persoonlijke behoeftes, maar wat hij ook in zijn bezit kreeg verdeelde hij onder de mensen. Hij stuurde nooit een behoeftige weg met lege handen. Zijn handen stonden steeds paraat om de hele mensheid te helpen. Dus, degene die zegeningen afroept op de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) terwijl hij diens karakter voor ogen houdt, vestigt vanzelf zijn aandacht op het adopterenvan het karakter en de eigenschappen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem).”

Zijne Heiligheid sprak ook over de filosofie achter het bouwen van Moskeeën. Zijne Heiligheid zei dat de Islam ernaar verlangt om eenheid te creëren tussen de hele mensheid en dat een Moskee dient als middel om die doelstelling te verwezenlijken, waarbij mensen zich regelmatig verzamelen en vriendschappelijke banden aanhalen met elkaar, wat naar een grotere eenheid binnen de samenleving leidt.

Wat betreft de Moskee in Straatsburg, loofde Zijne Heiligheid de leden van de Ahmadiyya Moslim Jongeren Associatie (Majlis Khuddamul Ahmadiyya) van Frankrijk die een belofte had gemaakt om de gehele kost van de Moskee voor eigen rekening te nemen.Tegelijkertijd zei Zijne Heiligheid dat de oudere Ahmadi Moslimmannen (Ansar) en Ahmadi Moslimvrouwen (Lajna) niet mochten achterblijven en moeten trachten om in de komende drie jaar nog een andere Moskee te bouwen in Frankrijk.

Tot slot van zijn toespraak bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad voor de Moskee en degenen die ertoe hadden bijgedragen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Moge Allah deze nieuwe Moskee in elke aspect zegenen alsook de jonge mensen die opofferingen hebben gemaakt om bij te dragen aan haar constructie. Moge Allah hen niet enkel het vermogen geven om financiële offers te brengen, maar moge Hij hen ook in staat stellen om het belang van de Moskee te bewonen te begrijpen. Moge de normen inzage aanbidding van zowel de jeugd als de bredere gemeenschap blijven toenemen.” 

 Aansluitend op de Vrijdagpreek en het gebed werd Zijne Heiligheid geïnterviewd over de Moskee door vertegenwoordigers van de plaatselijke media.

Einde