Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geeft Eid-preek in Londen

15 augustus2019

PERSMEDEDELING

“Word standvastiger in jullie geloof en schenk aandacht aan het vervullen van elkaars rechten. Dit is de les die ons wordt geleerd door deze Eid van Opoffering” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 12 augustus 2019 zijn Eid-ul-Adha preek gegeven in de Baitul Futuh Moskee in Londen.

Tijdens zijn preek sprak Zijne Heiligheid over de essentie van ware opoffering. Zijne Heiligheid sprak ook over het doel van het dierlijk offer en waarom Moslims geadviseerd worden om dit te doen tijdens Eid-ul-Adha.

Zijne Heiligheid vatte zijn toespraak aan met het citeren van hoofdstuk 22, vers 38van de Heilige Koran, waarin Moslims herinnerd worden aan het belang van te begrijpen waarom een dier geofferd wordt.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte dit vers en zei:

“God de Almachtige heeft gesteld dat rechtschapenheid de ware essentie is die elk dierlijk offer dat we maken moet onderbouwen. Dit is wat God goed acht. Door het fysiek maken van het offer,maakt de persoon die het offer maakt zijn bereidwilligheidkenbaar om al zijn eigen verlangens aan de kant te schuiven voor God… De persoon die het offer maakt dient een les te leren uit de handeling van een dier te offeren en zich bewust te worden dat ook hij bereid dient te zijn om elk offer van zijn eigen verlangens dient te maken voor het grotere doel, namelijk het verkrijgen van nabijheid en het welbehagen van God de Almachtige.”

Zijne Heiligheid zei dat het belangrijk is voor Moslims om te beseffen en te leren uit de gelegenheid van Eid-ul-Adha –dat zij bereidwillig dienen te zijn om de geboden van God de Almachtige voorrang te geven over en boven alle persoonlijke verlangens en wensen die zij koesteren. Zijne Heiligheid zei ook dat, indien deze Eid faalt om ons aan dit doel te herinneren, het zoals elke andere viering zou zijn en het zijn ware doel niet volbracht zou hebben.

Zijne Heiligheid verduidelijkte dat onze spirituele en fysieke entiteiten verweven zijn met elkaar en tegelijk ‘in parallel’ functioneren. Zij beïnvloeden elkaar en geen van beide kan genegeerd worden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Deze fysieke offers die we brengen zijn er om onze geest dooreen te schudden, om het te doen beseffen dat net zoals dit dier geofferd werd voor onze gebruiken, een waarachtige gelovige bereid dient te zijn om elk offer te brengen in het volgen van de geboden van God. Bereid zowel jullie fysieke als spirituele zelf voor om offers te brengenenjullie normen van rechtschapenheid naar een hoger niveau te tillen.”

 Zijne Heiligheid verklaarde dat, hoewel opoffering soms uitdagend kan zijn, de beloningen voor diegenen die het doen voor het welbehagen van Allah eindeloos zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De ellende en zorgen van diegenen die te allen tijde bereid zijn om offers te brengen voor het welbehagen van God, veranderen in geluk wanneer zij het welbehagen van God de Almachtige verkrijgen.

Zijne Heiligheid benadrukte het belang voor Ahmadi Moslims om een verheven moreel voorbeeld te stellen dat anderen kunnen volgen en om de normen te hanteren die gepaard gaan met volgelingen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vandaag de dag, wanneer we de beloofde Messias en Mahdi (vrede zij met hem) aanvaard hebben, is het belangrijk dat we evalueren of de manifestatie en norm van elke vrome handeling die we verrichten gelijk opgaat met de normen die gesteld werden door de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), of dat we, op zijn minst,pogingen ondernemen om die normen te bereiken. Als we beweren de gemeenschap van de latere dagen te zijn, dan dienen we ook een voortreffelijk voorbeeld te stellen.”

Zijne Heiligheid verklaarde dat Moslims dienen te trachten om zichzelf te ontdoen van alle vormen van kwaad en om zowel de rechten van God als die van de rest van de mensheid te vrijwaren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad citeerde de Beloofde Messias (vrede zij met hem) die zei:

“Allah de Almachtige wenst dat eenheid zich verspreid in de wereld en hij die zijn broeder verdriet aandoet, een onrechtvaardigheid begaat enbedrog pleegt, wordt een vijand van deze eenheid. Totdat en tenzij kwaad doen verwijderd is uit de harten, is het bestaan van ware eenheid onmogelijk. Ware rechtschapenheid bestaat eruit zichzelf veilig te stellen voor alle vormen van kwaad.”

 Tegen het einde van de preek instrueerde Zijne Heiligheid de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om te bidden voor verschillende mensen, waaronder diegenen die martelaars waren geworden, de baanbrekende missionarissen die de boodschap van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de hele wereld verkondigen, diegenen die hun leven hebben toegewijd aan het dienen van de Islam en diegenen die vervolgd en opgesloten wordenomwille van hun geloof.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beëindigde zijn preek met het volgende gebed:

“Moge God de Almachtige ons in staat stellen om het pad van ware rechtschapenheid te bewandelen, moge deze Eid van Opoffering ons toelaten om het echte concept van opoffering volledig te bevatten en begrijpenen mogen we trachten om onszelf te zuiveren van alle vormen van kwaad. Mogen we, terwijl we de ingewikkelde vormen van rechtschapenheid begrijpen, ernaar streven om het welbehagen van de Almachtige God te verkrijgen, en gerekend worden tot diegenen die de blijde boodschap van Hem ontvangen.”

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Moge Allah deAlmachtige onze tekortkomingen vergeven en toedekken, ons genade tonen en eenieder van ons doen toenemen in ons geloof en onze overtuiging. Mogen wij nog grotere voorbeelden zien van het succes van Islam Ahmadiyya, de ware Islam, opdat we de blijheid van die waarachtige dag van viering mogen aanschouwen. Maak voortdurend deze smeekbeden, word standvastiger in jullie geloof en schenk aandacht aan het vervullen van elkaar rechten. Dit is de les die ons wordt geleerd door deze Eid vanOpoffering, moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om hiernaar te handelen. Ameen.”

Na afloop van de preek deelde Zijne Heiligheid de begroeting‘Eid Mubarak’met iedereen en sloot af met een stil gebed.